NSA. Darowizna przelana na konto dewelopera również bez podatku

Gwarancyjny charakter udokumentowania przelania środków pieniężnych, stanowiących przedmiot darowizny, na rachunek bankowy obdarowanego (art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn) powoduje, że warunek ten można uznać za spełniony także wtedy, gdy środki te zostaną przelane na wskazany przez obdarowanego rachunek bankowy innego podmiotu w wykonaniu zobowiązania ciążącego na obdarowanym - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Jerzy Rypina, Sędzia NSA Tomasz Zborzyński (sprawozdawca), Sędzia WSA del. Alina Rzepecka, Protokolant Joanna Legieć, po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2018 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 12 stycznia 2016 r. sygn. akt I SA/Kr 1571/15 w sprawie ze skargi M. B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 31 lipca 2015 r. nr [...] w przedmiocie podatku od spadków i darowizn oddala skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uwzględnił skargę M.B. i uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w L. w przedmiocie podatku od spadków i darowizn.

Stan sprawy Sąd przedstawił w sposób następujący:

Naczelnik Urzędu Skarbowego w L. decyzją z dnia 6.05.2015 r. ustalił na kwotę 12.485 zł zobowiązanie skarżącego w podatku od spadków i darowizn od otrzymanej w dniu 31.03.2014 r. w kwocie 196.800 zł darowizny od matki. Ustalił, że kwota darowizny została przekazana na rachunek bankowy dewelopera tytułem zapłaty za mieszkanie, którego nabywcą była żona skarżącego, przy czym w dacie zawarcia umowy z matką skarżący zawarł także umowę darowizny z żoną, opiewającą na kwotę otrzymaną od matki. Organ podatkowy uznał, że w takim przypadku nie ma podstaw do zwolnienia od podatku na podstawie art. 4a ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm., dalej: u.p.s.d.), ponieważ warunkiem jego zastosowania jest przekazanie stanowiącej darowiznę kwoty pieniężnej na rachunek bankowy obdarowanego, natomiast kwota podarowana skarżącemu została przelana na inny rachunek, aniżeli prowadzony dla skarżącego.

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie decyzją z dnia 31.07.2015 r. decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego utrzymał w mocy.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skarżący zarzucił naruszenie art. 4a ust. 1 u.p.s.d., podnosząc, że przedmiotem darowizny nie były środki pieniężne, lecz wierzytelność, umożliwiająca spłatę długu skarżącego wobec jego żony, wobec czego warunek przekazania otrzymanych środków na rachunek bankowy obdarowanego nie miał w sprawie zastosowania.

Uzasadniając uwzględnienie skargi i uchylenie zaskarżonej nią decyzji, jak również poprzedzającej ją decyzji oranu podatkowego pierwszej instancji na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a oraz art. 135 ustawy z dnia 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm., dalej: P.p.s.a.) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wskazał, że wprawdzie przedmiotem darowizny nie była wierzytelność, jak utrzymuje skarżący, ale kwota pieniężna, która posłużyła do spłaty długu skarżącego wobec jego żony, niemniej fakt dokonania darowizny został potwierdzony przelewem podarowanych środków na rachunek bankowy, wskazany przez skarżącego. Ponieważ wymóg udokumentowania dokonanej darowizny należy traktować jako wymóg natury technicznej, mający na celu potwierdzenie jej rzeczywistego charakteru, za spełniającą ten wymóg należy także uznać wpłatę dokonaną na rachunek bankowy innego podmiotu, niż skarżący, a w szczególności deweloperów; pogląd taki ukształtował się w orzecznictwie sądów administracyjnych. Prowadzi to do wniosku, że skarżący spełnił warunki uprawniające go do zwolnienia z opodatkowania otrzymanej darowizny, a odmienne zapatrywanie organów podatkowych narusza art. 4a ust. 1 u.p.s.d.

W wywiedzionej od powyższego wyroku skardze kasacyjnej Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie wniósł o jego uchylenie w całości i przekazanie sprawy Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie do ponownego rozpoznania oraz o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Na podstawie art. 174 pkt 1 P.p.s.a. zarzucił:

  1. błędną wykładnię art. 4a ust. 1 pkt 2 u.p.s.d. przez przyjęcie, że treść tego przepisu nie wymaga przekazania przez darczyńcę darowizny pieniężnej na rachunek obdarowanego, jak przyjęły organy podatkowe, a wymóg udokumentowania dokonanej darowizny należy uznać jedynie za wymóg natury technicznej, mający na celu potwierdzenie faktycznego, rzeczywistego charakteru dokonanej darowizny;
  2. niewłaściwe zastosowanie art. 4a ust. 1 pkt 2 u.p.s.d. przez przyjęcie, że skarżący spełnił warunek wskazany w art. 4a ust. 1 u.p.s.d. w sytuacji, gdy należało przyjąć, że nie został on spełniony, gdyż treść tego przepisu wymaga przekazania przez darczyńcę darowizny pieniężnej na rachunek bankowy obdarowanego i w związku z tym zwolnienie nie mogło nieć miejsca.

Ponadto na podstawie art. 174 pkt 2 P.p.s.a. zarzucił naruszenie:

  1. art. 145 § 1 pkt 1 lit. c, art. 134 § 1 I art. 151 P.p.s.a. przez uwzględnienie skargi I uchylenie decyzji, chociaż rozstrzygnięcia organów podatkowych nie były dotknięte żadną z wad, wskazanych przez Sąd i przy braku naruszeń przepisów postępowania mogących mieć wpływ na wynik sprawy nieoddaleniu skargi na podstawie art. 151 P.p.s.a.;
  2. art. 145 § 1 pkt 1 lit. c P.p.s.a. w związku z art. 122, art. 187 § 1 i art. 191 ustawy z dnia 29.08.199...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »