Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

17.12.2018

NSA. Darowizna firmowej nieruchomości nie zawsze z VAT

Z uzasadnienia: Darowizna będzie stanowić czynność opodatkowaną tylko wówczas, gdy spełniony zostanie warunek określony w art. 7 ust. 2 in fine ustawy o VAT, tj. gdy darczyńcy przysługiwało prawo do odliczenia choćby części podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia przedmiotu darowizny lub jego części składowych. Wspomniany warunek ma charakter sine qua non, a zatem jego niespełnienie powoduje, że czynność darowizny w ogóle nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Arkadiusz Cudak (sprawozdawca), Sędzia NSA Janusz Zubrzycki, Sędzia WSA del. Marzena Łozowska, Protokolant Katarzyna Łysiak, po rozpoznaniu w dniu 11 października 2018 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej J. M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 5 lipca 2016 r., sygn. akt I SA/Rz 379/16 w sprawie ze skargi J. M. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2016 r., nr IBPP1/4512-756/15/BM w przedmiocie podatku od towarów i usług:

 1. oddala skargę kasacyjną,
 2. zasądza od J. M. na rzecz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej kwotę 240 (słownie: dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Zaskarżonym wyrokiem z 5 lipca 2016 r., sygn. akt I SA/Rz 379/16, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, działając na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, ze zm.), dalej: p.p.s.a., oddalił skargę J. M. (dalej: strona lub skarżący) na interpretację indywidualną Ministra Finansów (dalej: organ) z 21 stycznia 2016 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług.

Dokonując - na skutek skargi strony - kontroli legalności zaskarżonej interpretacji Sąd pierwszej instancji nie stwierdził naruszenia przepisów prawa, skutkujących koniecznością wyeliminowania jej z obrotu prawnego.

2. Skarga kasacyjna

Powyższy wyrok został zaskarżony w całości przez stronę, a w skardze kasacyjnej zarzucono naruszenie:

 1. art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1 i 2, art. 8 ust. 1 i 2, art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a oraz art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), dalej: ustawa o VAT, poprzez błędną wykładnię, polegającą na uznaniu, że opodatkowania nie będzie tylko pod warunkiem, że do czasu dokonania darowizny darczyńcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z ewentualnym ulepszeniem tej nieruchomości;
 2. art. 146 § 1 i art. 151 p.p.s.a. w zw. z:
  • art. 14a, art. 14e § 1 i art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.), dalej: O.p., poprzez ich niezastosowanie oraz brak zmiany stanowiska i nieuwzględnienie ugruntowanego już stanowiska sądów administracyjnych i nieodniesienie się do argumentacji sądów wskazanej we wniosku i wezwaniu do zmiany stanowiska;
  • art. 141 § 4 p.p.s.a., poprzez sporządzenie uzasadnienia wyroku w sposób niepełny i nieodniesienie się w nim do wszystkich zarzutów podnoszonych w skardze, a które są istotne z punktu widzenia rozstrzygnięcia prawidłowego sprawy.

W kontekście tak sformułowanych podstaw kasacyjnych skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Rzeszowie oraz zwrot kosztów postępowania w wysokości prawem przepisanej, w tym wynagrodzenia doradcy podatkowego.

3. Odpowiedź na skargę kasacyjną

W odpowiedzi na skargę kasacyjną organ wniósł o jej oddalenie w całości oraz zasądzenie kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa procesowego wg norm przepisanych.

4. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

4.1. Skarga kasacyjna strony nie ma usprawiedliwionych podstaw, przez co rozpoznawany środek odwoławczy należało oddalić.

4.2. Spór w przedmiotowej sprawie dotyczy wykładni przepisu prawa materialnego, a mianowicie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT i doszło do niego w związku z wydaniem przez organ interpretacji indywidualnej na wniosek skarżącego. We wniosku tym skarżący zwrócił się z pytaniem czy zamierzone przez niego przekazanie na rzecz osoby bliskiej, w formie darowizny, nieruchomości jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług ze stawką zwolnioną, czy może nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynikało dodatkowo, że z tytułu nabycia nieruchomości mającej stanowić przedmiot darowizny skarżącemu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

4.3. Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym na dzień wniesienia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, jak również na dzień wydania tej interpretacji (tj. od 1 kwietnia 2013 r.), przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębio...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »