Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

17.09.2021

NSA: Czy drukarka, z funkcją kopiowania i faksu to nadal drukarka?

Na tytułowe pytanie przeczącej odpowiedzi oczekiwał szef KAS, który uznał, iż drukarka, posiadająca dodatkowe funkcje przestaje być drukarką, której dostawa jest opodatkowana stawką VAT w wysokości 0%. Na szczęście z tym mało śmiesznym wbrew pozorom stanowiskiem rozprawiły się sądy, a my prezentujemy uzasadnienie NSA.

Teza

W świetle art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a) w związku z art. 83 ust. 13 w związku z poz. 2 i 3 załącznika nr 8 do ustawy o PTU, stawka 0% ma zastosowanie do drukarek i skanerów, niezależnie od tego, że urządzenia te umożliwiają także skorzystanie z innych funkcji, takich jak faksowanie czy kopiowanie.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Arkadiusz Cudak, Sędzia NSA Ryszard Pęk, Sędzia WSA Dominik Mączyński (sprawozdawca), , po rozpoznaniu w dniu 7 maja 2021 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Szefa Krajowej Administracji Skarbowej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 listopada 2020 r. sygn. akt III SA/Wa 233/20 w sprawie ze skargi S. [...] w W. na zmianę interpretacji indywidualnej Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 11 grudnia 2019 r. nr DPP8.8101.30.2019.WCH w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na rzecz S. [...] w W. kwotę 240 (słownie: dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

1. Skarga kasacyjna.

1.1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej, reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, pismem z dnia 28 grudnia 2020 r., wniósł skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 listopada 2020 r., III SA/Wa 233/20.

1.2. Zaskarżonemu wyroki zarzucono:

I. naruszenie przepisów prawa materialnego, które miało istotny wpływ na wynik sprawy:

• art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a) w zw. z art. 83 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług z dnia (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.; dalej: ustawa o PTU) w związku z poz. 2 i 3 załącznika nr 8 do ustawy o PTU, poprzez uznanie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, że urządzenie wielofunkcyjne niewymienione w ww. załączniku nr 8 posiadające moduł faksowania i kopiowania korzysta z preferencyjnej stawki VAT 0%, a to z uwagi na niemożność dyskwalifikowania takiego urządzenia, tylko dlatego, że zawiera funkcję faksowania i kopiowania, podczas gdy prawidłowa wykładnia tych regulacji winna doprowadzić Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie do wniosku, że urządzenie wielofunkcyjne nie jest wymienione w załączniku nr 8 do ustawy o PTU (który stanowi katalog zamknięty) ani w jakimkolwiek przepisie ustawy o PTU, ani w rozporządzeniu do ustawy o PTU, co za tym idzie jego dostawa jest opodatkowana stawką podstawową z art. 41 ust. 1 ustawy PTU, bowiem:

- niedopuszczalne jest stosowanie wykładni rozszerzającej przy analizie stosowania stawki preferencyjnej 0%, a zatem normy w tym zakresie winny być wykładane ściśle, przy czym - gdyby ustawodawca chciał, aby preferencją objęte były również urządzenia wielofunkcyjne posiadające funkcję faksowania, to w załączniku nr 8 do ustawy o PTU dokonałby określenia grupy tych towarów,

- cel wprowadzenia spornych przepisów jak również względy racjonalności i efektywności wydatków instytucji publicznej (uczelni) nie mogą determinować prawa podatkowego i przesądzać o wysokości zastosowanej stawki VAT.

II. naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy (art. 174 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej: p.p.s.a.):

• art. 146 § 1 p.p.s.a. w zw. z art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a. w zw. z art. 134 § 1 p.p.s.a., art. 151 p.p.s.a. i art. 3 § 2 pkt 4a p.p.s.a. oraz w zw. z art. 14e § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325, z późn. zm.), poprzez wyjście przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie poza granice rozpoznawanej sprawy (stan faktyczny sprawy) polegające na przyjęciu i uznaniu, że urządzenie wielofunkcyjne jest drukarką oraz skanerem, a zawarte w urządzeniu moduły faksowania oraz kopiowania są urządzeniami dodatkowymi tymczasem z opisu stanu faktycznego nie wynika, aby którykolwiek z modułów urządzenia występował w pozycji nadrzędnej w stosunku do pozostałych modułów występujących w urządzeniu wielofunkcyjnym. Z opisu stanu faktycznego wynika, że moduły urządzenia wielofunkcyjnego pozostają względem siebie w pozycji równorzędnej, a nie tak jak przyjął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w relacji element główny – element dodatkowy (poboczny). Błędne ustalenie stanu faktycznego skutkujące wyjściem poza jego granice zaprowadziło Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie do nieprawidłowego wniosku skutkującego uznaniem, iż dostawa urządzenie wielofunkcyjnego na rzecz uczelni podlega opodatkowaniu 0% stawką VAT.

• art. 146 § 1 w zw. z art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a. i art. 121 § 1 oraz w zw. z art. 14h i 14c w zw. z art. 14e § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej poprzez uchylenie zmiany interpretacji indywidualnej z powodu nieuzasadnionego przyjęcia, iż Szef Krajowej Administracji Skarbowej zmienił interpretację indywidualną, mimo że nie zachodziły w sprawie ustawowe przesłanki do dokonania zmiany.

1.3. Wskazując na powyższe naruszenia, wniesiono na podstawie art. 176 § 1 pkt 1 p.p.s.a. o uchylenie zaskarżonego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w całości i oddalenie skargi, ewentualnie uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie oraz na podstawie art. 203 pkt 2 w związku z art. 205 § 2 p.p.s.a. o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego w całości od S. [...] w W.

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »