Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek PCC, podatek od nieruchomości, pozostałe podatki i opłaty

06.12.2019

NSA: Budynek czy budowla? Łatwość demontażu nie świadczy o braku związku technicznego

(...) Całość techniczno-użytkowa występuje wówczas, gdy określone elementy stanowią części składowe jednej rzeczy złożonej, a o tym rozstrzyga obiektywna ocena gospodarczego znaczenia istniejącego między nimi fizycznego i funkcjonalnego powiązania. Jeżeli są one powiązane fizycznie i funkcjonalnie tak, że tworzą razem gospodarczą całość, to stanowią części składowe jednej rzeczy złożonej, choćby całość dała się technicznie łatwo zdemontować

 

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Jolanta Sokołowska, Sędzia NSA Andrzej Jagiełło, Sędzia WSA (del.) Paweł Dąbek (sprawozdawca), Protokolant Justyna Papiernik, po rozpoznaniu w dniu 4 października 2019 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej M. S.A. z siedzibą w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 8 sierpnia 2018 r. sygn. akt I SA/Go 242/18 w sprawie ze skargi M. S.A. z siedzibą w K. na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze z dnia 1 marca 2018 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2013 r. 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od M. S.A. z siedzibą w K. na rzecz Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze kwotę 2700 (słownie: dwa tysiące siedemset ) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze (dalej: Kolegium), decyzją z dnia 1 marca 2018r., utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy S. z dnia 15 grudnia 2017r. w przedmiocie określenia M. S.A. w K. (dalej: Spółka) wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2013 rok.

Skarga na powyższą decyzję została oddalona wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 8 sierpnia 2018r., sygn. akt I SA/Go 242/18 (podobnie, jak pozostałe powoływane orzeczenia, dostępny na stronie: http://orzeczenia.nsa.gov.pl). Sąd pierwszej instancji zaaprobował argumentację organów podatkowych, że pomiędzy poszczególnymi elementami [...] (dalej: W.) zachodzi związek o charakterze techniczno-użytkowym, co uzasadnia jej opodatkowanie podatkiem od nieruchomości, jako budowli.

W złożonej skardze kasacyjnej, Spółka zarzuciła zaskarżonemu wyrokowi:

1/ naruszenie prawa materialnego przez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie art. 2 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018r., poz. 1445 ze zm. – dalej: u.p.o.l.) w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013r. w związku z art. 3 pkt 1 lit. b), art. 3 pkt 3 i art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r., poz. 1202 ze zm. – dalej: u.p.b.) w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013r., polegające na przyjęciu, że W. stanowi całość techniczno-użytkową, a w konsekwencji jest budowlą, która powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości jako całość;

2/ naruszenie przepisów postępowania, które miało istoty wpływ na wynik sprawy, tj.: art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2018r., poz. 1302 – dalej: p.p.s.a.), art. 151 p.p.s.a. oraz art. 122, art. 187 § 1 i art. 191 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018r., poz. 800 ze zm. – dalej: O.p.) – poprzez oddalenie przez WSA skargi i nieuchylenie zaskarżonej decyzji pomimo, że organy podatkowe dopuściły się naruszenia przepisów postępowania mającego istotny wpływ na wynik sprawy skutkującym nierzetelnym ustaleniem stanu faktycznego w następstwie:

a/ niedokonanie podziału W. na części techniczne i budowlane,

b/ niezasadnym pomijaniu wszelkich dokumentów przedstawionych przez Spółkę, które wskazują, iż W. jest maszyną do robót drogowych a nie budowlą,

c/ brak powołania na biegłego eksperta posiadającego specjalistyczną wiedzę w zakresie maszyn (w szczególności maszyn do robót drogowych).

W oparciu o tak postawione zarzuty, które zostały rozwinięte w uzasadnieniu skargi kasacyjnej, Spółka wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania WSA w Gorzowie Wielkopolskim oraz o zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa prawnego według norm prawem przepisanych.

Odpowiadając na skargę kasacyjną, Kolegium wniosło o jej oddalenie w całości oraz zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Skarga kasacyjna nie zawiera usprawiedliwionych podstaw i dlatego podlegała oddaleniu.

Na uwzględnienie nie mogły zasługiwać zarzuty naruszenia przepisów postępowania. Wbrew bowiem twierdzeniom Spółki, Sąd prawidłowo zaakceptował ustalenia organów podatkowych w zakresie ustaleń stanu faktycznego. Z ustaleń tych nie wynika, aby W. nie była posadowiona bądź bezpośrednio na gruncie (odpowiednio wzmocnionym) lub na betonowym, utwardzonym fundamencie. Nie poczyniono także ustaleń, które negowałyby stwierdzenie Spółki, że poszczególne elementy W. przenoszą swój ciężar na grunt/fundament za pomocą metalowych części konstrukcyjnych (łap), przykręconych do fundamentu, ewentualnie nie przytwierdzonych w żaden sposób do gruntu/fundamentu. Organy podatkowe nie twierdziły również, że nie istnieje możliwość zdemontowania W. i przeniesienia jej w inne miejsce bez uszczerbku dla jej funkcjonowania.

Uzasadnienie zarzutów naruszenia przepisów postępowania wskazuje, że w istocie Spółka kwestionuje subsumcję ustalonego stanu faktycznego pod zastosowane w sprawie przepisy prawa materialnego. Czym innym jest jednak ustalenie faktu, w jaki sposób W. została posadowiona na gruncie/fundamencie, z jakich elementów się składa i jakim celom służy, czym innym zaś wyprowadzenie na tej podstawie wniosków skutkujących jej opodatkowaniem poprzez stwierdzenie, że połączenie wszystkich elementów – technicznych i budowlanych – prowadzi do wniosku, że tworzą one całość techniczno-użytko...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »