Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

02.07.2018

NSA. Brak kontaktu skutkuje wykreśleniem z rejestru VAT

Zatem w rozumieniu art. 96 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług „podatnikiem nieistniejącym” jest podmiot gospodarczy, co do którego organ na podstawie czynności sprawdzających stwierdza, że mimo zarejestrowania jako podatnik VAT nie prowadzi on działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, co odnosi się w szczególności do przypadków gdy w ogóle nie istnieje jako podmiot gospodarczy, bądź stwarza jedynie formalne pozory prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, podczas gdy faktycznie tej działalności nie prowadzi - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Arkadiusz Cudak, Sędzia NSA Maria Dożynkiewicz, Sędzia WSA del. Małgorzata Fita (sprawozdawca), Protokolant Katarzyna Łysiak, po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2018 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej B. sp. z o.o. z siedzibą w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 2016 r., sygn. akt I SA/Wr 1571/15 w sprawie ze skargi B. sp. z o.o. z siedzibą w K. na czynność Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego we W. z dnia 9 lipca 2010 r. w przedmiocie wykreślenia z rejestru podatników podatku od towarów i usług:

  1. oddala skargę kasacyjną,
  2. zasądza od B. sp. z o.o. z siedzibą w K. na rzecz Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego we W. kwotę 480 (słownie: czterysta osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 26 stycznia 2016 r., sygn. akt I SA/Wr 1571/15, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił w całości skargę B. sp. z o.o. z siedzibą w K. na czynność Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego we W. z dnia 9 lipca 2010 r. w przedmiocie wykreślenia z rejestru podatników podatku od towarów i usług.

1. Przedstawiając stan faktyczny sprawy Sąd podał, że organ podatkowy po dwukrotnym bezskutecznym wezwaniu skarżącej do złożenia deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7: pismem z 30 grudnia 2009 r. - za miesiące od lipca do września 2009 r. i pismem z 11 czerwca 2010 r. - za miesiące od stycznia 2008 r. do marca 2010 r.; ustaleniu przez funkcjonariusza Policji, że Spółka nie prowadzi działalności gospodarczej w miejscowości, w której zgodnie z danymi w KRS powinna mieć siedzibę oraz sprawdzeniu w organie podatkowym, że nie zgłosiła zawieszenia działalności gospodarczej - na podstawie art. 96 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm., dalej - u.p.t.u.), dokonał wykreślenia jej z rejestru jako podatnika VAT.

2. Po zapoznaniu się w dniu 10 marca 2015 r., w siedzibie organu podatkowego, z aktami sprawy dotyczącymi tego wykreślenia, skarżąca wezwała Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego do usunięcia naruszenia prawa, a następnie, po o otrzymaniu negatywnej odpowiedzi, złożyła na tę czynność skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu,

3. W skardze tej wniosła o stwierdzenie jej bezskuteczności podnosząc zarzut naruszenia art. 96 ust. 9 u.p.t.u. w zw. z art. 120 oraz art. 122 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, - dalej O.p.) przez wadliwe zastosowanie w stosunku do podmiotu istniejącego, pozostającego w systematycznym kontakcie z organem.

Skarżąca zarzuciła, że czynności sprawdzające organu zostały ograniczone do kontroli wpływu deklaracji podatkowych oraz zlecenia oceny działalności gospodarczej funkcjonariuszowi Policji. Skarżąca stwierdziła, że gdyby organ sprawdził jej akta w sądzie rejestrowym, przekonał by się, że Spółka istnieje, bowiem w okresie od lutego 2010 r. do połowy 2011 r. prowadziła kilka postępowań. Niezależnie od tego, 17 marca 2010 r. odbyła się rozprawa w sprawie karno-skarbowej prezesa zarządu Spółki, w której uczestniczył oskarżyciel ze strony organu podatkowego. Spółka podała też, że nie można mówić o braku kontaktu z nią, skoro organ podatkowy posiadał zarówno jej aktualne dane jak i dane jej przedstawicieli, łącznie z prywatnymi adresami i telefonami, a kierowana do niej korespondencja była odbierana.

4. W odpowiedzi na skargę, Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego we W. wniósł o jej oddalenie.

5. W pismach z 18, 19 sierpnia, 30 września, 23 października i 3 grudnia 2015 r. oraz 18 stycznia 2016 r. strona przesłała szereg dokumentów oraz wniosła o zobowiązanie organu podatkowego do uzupełnienia akt sprawy o akta postępowania [...] oraz wszystkie złożone do 9 lipca 2010 r. upoważnienia i pełnomocnictwa do działania za Spółkę. Przedstawiła szereg nowych argumentów, mających świadczyć o naruszeniu przez organ podatkowy prawa. Wyjaśniła m.in. że obiekt jej siedziby jest strzeżony i monitorowany, a zza ogrodzenia, z racji rozległości terenu, na którym jest umiejscowiona, nie można stwierdzić, czy prowadzi ona w nim działalność czy nie.

6. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu nie uwzględnił skargi.

Podał, że zgodnie z art. 96 ust. 9 u.p.t.u. naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT jeżeli w wyniku podjętych czynności sprawdzających okaże się, że podatnik nie istnieje lub mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem.

6.1. Wskazując na czynności sprawdzające, o których mowa w tym przepisie, Sąd wyjaśnił, że mają one na celu ustalenie, czy dany podmiot jest podatnikiem VAT czynnym w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 u.p.t.u., a więc czy prowadzi działalność gospodarczą generującą obrót i występuje w obrocie gospodarczym z innymi podmiotami. Jeśli takich cech danemu podmiotowi nie da się przypisać, to oznacza, że w obrocie gospodarczym nie istnieje on jako podatnik VAT czynny i nie może figurować w stosownym rejestrze podatników, bowiem taki zapis wprowadza w błąd potencjalnych kontrahentów. Sąd podkreślił, że art. 96 ust. 9 u.p.t.u. mówi nie o podmiocie nieistniejącym, ale o podatniku nieistniejącym. Podatnik VAT natomiast istnieje natomiast wówczas, gdy podejmuje czynności z zakresu działalności gospodarczej w sposób, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 u.p.t.u., czyli gdy wykonuje czynności opodatkowane.

6.2. Zdaniem Sądu, organ podatkowy zasadnie zastosował w stosunku do skarżącej art. 96 ust. 9 u.p.t.u., z uwagi na brak możliwości skontaktowania się z podatnikiem. Sąd zauważył, że Spółka pomimo doręczonych jej wezwań organu nie złożyła deklaracji, do złożenia których została przez ten organ dwukrotnie wezwana (w pismach z 30 grudnia 2009 r. i 11 czerwca 2010 r.). Nie wyjaśniła też przyczyn, dla których przez okres ponad dwóch lat nie składała deklaracji, pomimo złożenia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług.

6.3. Odnosząc się do twierdzeń Spółki dotyczących faktu odebrania przez nią wezwań organu, Sąd podał, że nie świadczy to o tym, że organ miał kontakt ze Spółką, tylko o tym, że organ podatkowy próbował się z nią skontaktować. W wezwaniach tych poinformował Spółkę o skutkach prawnych braku możliwości skontaktowania się z podatnikiem, tj. o wykreśleniu go z urzędu z rejestru podatników VAT bez konieczności zawiadamiania go o tym.

Podobnie, w ocenie Sądu, o możliwości skontaktowania się organu ze Spółką w pierwszej połowie 2010 r. nie świadczy fakt prowadzenia przez ten organ postępowania kontrolnego i podatkowego w latach 2006 – 2008 w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2003, uczestnictwo oskarżyciela skarbowego w rozprawie sądowej w sprawie karno-skarbowej w dniu 17 marca 2010 r., załączona przez Spółkę do skargi korespondencja organu podatkowego oraz prowadzone przez Spółkę postępowania w sądzie rejestrowym. Organ podatkowy nie był również uprawniony do kierowania korespondencji na adresy prywatne reprezentantów spółki.

6.4. Odnosząc się do wniosku strony z dnia 19 sierpnia 2015 r. o zobowiązanie organu podatkowego do uzupełnienia akt sprawy o wszystkie dokumenty postępowania [...] oraz wszystkie złożone do dnia 9 lipca 2010 r. upoważnienia i pełnomocnictwa do działania za Spółkę oraz przeprowadzenie uzupełniającego dowodu z tych dokumentów, Sąd wyjaśnił, że zgodnie z art. 106 § 3 P.p.s.a. sąd może z urzędu lub na wniosek strony przeprowadzić dowody uzupełniające z dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do wyjaśnienia istotnych wątpliwości i nie spowoduje nadmiernego przedłużenia postępowania w sprawie. Spółka nie podała, z jakich konkretnie dokumentów należy przeprowadzić dowód uzupełniający. Warunku tego nie spełnia ogólne wskazanie na bliżej nie określone “wszystkie dokumenty postępowania [...] oraz wszystkie złożone do dnia 9 lipca 2010 r. upoważnienia i pełnomocnictwa do działania za spółkę".

6.5. Z tych względów Sąd oddalił skargę w całości podając jako podstawę rozstrzygnięcia art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm., dalej – P.p.s.a.).

7. W skardze kasacyjnej złożonej od powyższego wyroku, pełnomocnik Spółki zaskarżył go w całości. Wniósł o uchylenie go w całości oraz rozpoznanie skargi na pods...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »