Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

17.11.2017

NSA: Błędna ocena stanu faktycznego nie stanowi podstawy wznowienia postępowania

Z uzasadnienia: Wadliwość postępowania objawiająca się brakiem inicjatywy dowodowej organu podatkowego, mającej swe umocowanie w przepisach art. 122, art. 187 § 1 i art. 191 Ordynacji podatkowej, obciąża skutkami wyłącznie organ podatkowy a nie stronę postępowania.

Tezy

Teza 1: Zmiana oceny materiału dowodowego nie może stanowić podstawy wznowienia postępowania i realizować celów regulacji zawartych w art. 240 § 1 5 Ordynacji podatkowej. Podważanie ocen przyjętych wcześniej na rzecz sformułowania ocen odmiennych przyjętych po wznowieniu postępowania, stanowi nadużycie prawa procesowego.

Teza 2: Wadliwość postępowania objawiająca się brakiem inicjatywy dowodowej organu podatkowego, mającej swe umocowanie w przepisach art. 122, art. 187 § 1, art. 191 Ordynacji podatkowej, obciąża skutkami wyłącznie organ podatkowy a nie stronę postępowania.

Teza 3: Nie może stanowić podstawy wznowienia postępowania odmienna wykładnia przepisów prawnych. W świetle art. 240 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej nie jest ona ani nową okolicznością faktyczną, ani nowym dowodem uzasadniającym wznowienie postępowania podatkowego, nawet gdy jest rezultatem interpretacji innych organów administracji publicznej.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący – Sędzia NSA Antoni Hanusz (sprawozdawca), Sędzia NSA Andrzej Jagiełło, Sędzia NSA Grażyna Nasierowska, Protokolant Piotr Stępień, po rozpoznaniu w dniu 24 sierpnia 2017 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej K. W.S.A. z siedzibą w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 24 lutego 2015 r. sygn. akt I SA/Gl 1094/14 w sprawie ze skargi K. W. S.A. z siedzibą w K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 25 lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie podatku od nieruchomości za 2003 r. 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach, 2) zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach na rzecz Spółki R. K. Spółki Akcyjnej z siedzibą w B. kwotę 340 (słownie: trzysta czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

1. Wyrokiem z dnia 24 lutego 2015 r., sygn. akt I SA/Gl 1094/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił zaskarżoną przez K. W. S.A. z siedzibą w K. decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 25 lipca 2014 r. w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie podatku od nieruchomości za 2003 r. Przedstawiając w uzasadnieniu wyroku przebieg postępowania Wojewódzki Sąd Administracyjny podał, że decyzją z dnia 18 grudnia 2013 r., uzupełnioną decyzją z dnia 13 stycznia 2014 r. Wójt Gminy S. uchylił, po wznowieniu postępowania, swoją decyzję z dnia 22 sierpnia 2007 r. w części dotyczącej umorzenia postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2003 r. i określił podatek za ten rok w kwocie 3.403.821,90 zł. W uzasadnieniu tej decyzji organ pierwszej instancji wskazał, że przesłanką wznowienia postępowania zakończonego decyzją z dnia 22 sierpnia 2007 r. było ujawnienie, w toku kolejnego postępowania wszczętego postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2008 r. nowych dowodów w postaci ksiąg rachunkowych spółki za lata 2003-2004 oraz pisma Urzędu Statystycznego w L. z dnia 4 grudnia 2006 r. Organ pierwszej instancji uznał, że dowody te istniały w dniu wydania decyzji z dnia 22 sierpnia 2007 r., umarzającej postępowanie podatkowe, lecz nie były znane organowi w czasie wydawania decyzji i są to dowody istotne.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach decyzją z dnia 25 lipca 2014 r., po rozpatrzeniu odwołania spółki podzieliło stanowisko organu pierwszej instancji. Zdaniem organu nowym dowodem w sprawie było pismo Urzędu Statystycznego w L. z dnia 4 grudnia 2006 r. W ocenie organu odwoławczego nie można było pominąć, że spółka wielokrotnie powoływała się na to pismo w odwołaniach od decyzji dotyczących opodatkowania budowli znajdujących się w podziemnych wyrobiskach górniczych i w skargach do sądu na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Zdaniem organu z pisma tego wynika, że wymienione w dołączonych do pisma spółki z dnia 4 sierpnia 2006 r. zestawieniach podziemnych środków trwałych, środki trwałe rodzaju 200 ujęte jako "wyrobiska górnicze", obejmują również budowle, które się w nich znajdują, a których spółka, na wezwanie organu, nie wskazała. Innym, istotnym w ocenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego nowym dowodem były księgi rachunkowe spółki za lata 2003- 2004. W ocenie organu, z ich treści wynika, że środki trwałe przedstawione uprzednio przez spółkę w wykazach w rozbiciu na wyrobiska i budowle, ujęte są w powyższych księgach w sposób jednolity, bez takiego rozbicia i opatrzone nazwą "Budynki/budowle". Organ odwoławczy podzielił argumentację organu pierwszej instancji, że w oparciu o wskazane wyżej dowody ustalono, że w 2003 r. spółka jako wyrobiska górnicze ewidencjonowała niejednorodne środki trwałe składające się z samej przestrzeni pod powierzchnią ziemi, oraz zlokalizowanych w niej obiektów, które należało zidentyfikować, czy są budowlami i stanowią przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

2. W skardze wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego pełnomocnik spółki zarzucił naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 233 § 2 i art. 240 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2012 r. poz. 749 ze zm., "Ordynacja podatkowa").

3. W uzasadnieniu Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał, że w rozpoznawanej sprawie przesłanką wznowienia postępowania zakończonego decyzją z dnia 22 sierpnia 2007 r. było ujawnienie, w toku kolejnego postępowania wszczętego postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2008 r. nowych dowodów w postaci: ksiąg rachunkowych spółki za lata 2003-2004 i pisma Urzędu Statystycznego w L. z dnia 4 grudnia 2006 r.

Sąd zgodził się z organami podatkowymi, że pismo Urzędu Statystycznego w L. z dnia 4 grudnia 2006 r. stanowi nowy dowód istniejący w dniu wydania decyzji nieznany organowi, który wydał decyzję i to dowód o charakterze istotnym. Skarżąca bowiem wielokrotnie powoływała się na to pismo w swoich odwołaniach od decyzji dotyczących opodatkowania budowli znajdujących się w podziemnych wyrobiskach górniczych i...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »