Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

23.11.2016

NSA. Atrakcje dla uczestników szkoleń i konferencji jako koszt podatkowy

Z uzasadnienia: "Około konferencyjne" wydatki kształtują wizerunek firmy, powodują pozytywne postrzeganie przedsiębiorcy przez osoby, do których ten przekaz jest kierowany. Zatem, wydatki na występy artystyczne, zajęcia rekreacyjne oraz kolacje poniesione w ramach konferencji sprzedażowych oraz szkoleń produktowych są tego rodzaju wydatkami, których jedynym (głównym) celem jest tworzenie lub poprawa wizerunku firmy na zewnątrz i podlegają one wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na zasadach określonych w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Tomasz Zborzyński, Sędzia NSA Bogusław Dauter, Sędzia WSA del. Bogusław Woźniak (sprawozdawca), Protokolant Justyna Bluszko-Biernacka, po rozpoznaniu w dniu 6 października 2016 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej L. [...] sp. z o.o. z siedzibą w P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 marca 2014 r. sygn. akt III SA/Wa 2492/13 w sprawie ze skargi L. [...] sp. z o.o. z siedzibą w P. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2013 r. nr IPPB5/423-184/13-4/KS w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 25 marca 2014 r., sygn. akt III SA/Wa 2492/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w sprawie ze skargi L. [...] sp. z o. o. z siedzibą w P. uchylił interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2013 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych. Jako podstawę prawna orzeczenia Sąd I instancji wskazał art. 146 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.).

Przedstawiając stan sprawy Sąd I instancji podał, że L. [...], Sp. z o. o. z siedzibą w P. (Spółka) złożyła wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych.

We wniosku Spółka przedstawiła stan faktyczny/zdarzenie przyszłe wskazując m. in., że nabywa towary i usługi związane z prowadzoną przez nią działalnością. Część z nabywanych towarów i usług służy rozwojowi sprzedaży, budowaniu relacji z klientami oraz promocji marki. Towary i usługi służące powyższym celom można pogrupować w następujące kategorie (we wniosku w sposób szczegółowy scharakteryzowaną każdą niżej wskazaną kategorię wydatków):

1. konferencje sprzedażowe

 1. część ściśle merytoryczna,
 2. występy artystyczne, zajęcia rekreacyjne oraz kolacje;

2. Szkolenia produktowe

 1. część ściśle merytoryczna,
 2. występy artystyczne, zajęcia rekreacyjne oraz kolacje;

3. Materiały promocyjne

 1. drobne upominki z logo Spółki,
 2. drobne upominki bez logo Spółki,
 3. wartościowe upominki;

4. Organizacja imprez sportowych.

W uzupełnieniu do wniosku z 27 maja 2013 r. wnioskodawca doprecyzował stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

W związku z powyższym Spółka zapytała:

 1. Czy wydatki ponoszone przez Spółkę z tytułu czynności opisanych w punkcie 1a) stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego niniejszego wniosku stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów ?
 2. Czy wydatki ponoszone przez Spółkę z tytułu czynności opisanych w punkcie 1h) stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego niniejszego wniosku stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów ?
 3. Czy wydatki ponoszone przez Spółkę z tytułu czynności opisanych w punkcie 2a) stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego niniejszego wniosku stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów ?
 4. Czy wydatki ponoszone przez Spółkę z tytułu czynności opisanych w punkcie 2b) stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego niniejszego wniosku stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów ?
 5. Czy wydatki ponoszone przez Spółkę z tytułu czynności opisanych w punkcie 3a) stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego niniejszego wniosku stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów ?
 6. Czy wydatki ponoszone przez Spółkę z tytułu czynności opisanych w punkcie 3b) stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego niniejszego wniosku stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów ?
 7. Czy wydatki ponoszone przez Spółkę z tytułu czynności opisanych w punkcie 4 stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego niniejszego wniosku stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów ?

Zdaniem Skarżącej wszystkie powyższe przypadki stanowią dla niej koszty uzyskania przychodów.

W interpretacji indywidualnej z 10 czerwca 2013 r. Minister Finansów, z upoważnienia którego działał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, stanowisko Spółki dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Spółkę:

1. w związku z organizacją konferencji sprzedażowych (pytanie nr 1 i 2)

 • dla kontrahentów w części ściśle merytorycznej - jest prawidłowe,
 • dla kontrahentów w części rozrywkowej - występy artystyczne, zajęcia rekreacyjne oraz kolacje - jest nieprawidłowe.
 • dla pracowników - jest prawidłowe,

2. w związku z organizacją szkoleń produktowych (pytanie nr 3 i 4)

 • w części ściśle merytorycznej - jest prawidłowe.
 • w części rozrywkowej - występy artystyczne, zajęcia rekreacyjne oraz kulturalne - jest nieprawidłowe,

3. na materiały promocyjne (pytanie nr 5 i 6)

 • na drobne upominki z logo Spółki:

  - spełniające definicję reklamy - jest prawidłowe,
  - spełniające definicję reprezentacji - jest nieprawidłowe,
 • na drobne upominki bez logo Spółki - jest nieprawidłowe.

4. w związku z organizacją imprez sportowych (pytanie nr 7)

 • na wynagrodzenie osoby prowadzącej imprezę, usługi agencji reklamowej - jest prawidłowe,
 • na organizację wieczornej gali, catering, oraz występy zespołu rozrywkowego, w części, która będzie odpowiadała wpłatom z wpisowego, lub pokryta będzie przez sponsorów - jest prawidłowe.
 • na organizację wieczornej gali, catering, oraz występy zespołu rozrywkowego, w części sfinansowanej przez Spółkę, tzn. nie pokrytej wpłatami z wpisowego, ani przez sponsorów - jest nieprawidłowe.

Organ podatkowy w uzasadnieniu powołał się na art. art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 45, ust. 1 pkt 38a, ust. 1 pkt 28, art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), dalej "u.p.d.o.p.".

Pismem z 27 czerwca 2013 r. Spółka wniosła wezwanie do usunięcia naruszenia prawa poprzez uznanie jej stanowiska za prawidłowe.

W odpowiedzi na to wezwanie, Minister Finansów pismem z 30 lipca 2013 r., stwierdził brak podstaw do zmiany interpretacji indywidualnej.

W skardze złożonej na ww. interpretację indywidualną Spółka wniosła o jej uchylenie oraz zasądzenie kosztów postępowania. Zaskarżonej interpretacji zarzuciła:

 1. naruszenie prawa materialnego, tj. art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p., poprzez przyjęcie, że wydatki opisane przez Spółkę w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym wniosku o interpretację nie mogą stanowić dla niej kosztów uzyskania przychodów w części dotyczącej uznania stanowiska Spółki za nieprawidłowe;
 2. naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 14c § 1 oraz art. art. 121 § 1 w zw. z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2012 r., poz. 749 ze zm.) dalej: "O.p.", poprzez wykroczenie poza ramy stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o interpretację, a także przypisywanie Spółce stanowiska, które nie zostało przez nią wyrażone.

W odpowiedzi na skargę Minister Finansów, podtrzymując stanowisko zawarte w zaskarżonej interpretacji indywidualnej, wniósł o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę.

Sąd I instancji wskazał, że poglądy prawne organu interpretacyjnego, w części uznające stanowisko Spółki za prawidłowe uznał za odpowiadające prawu i nie wymagające dodatkowego uzasadnienia.

Odnosząc się do spornych między stronami wydatków odnotował, że zgodnie z art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p., kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (nie występujących w rozpoznawanej sprawie). Stosownie natomiast do art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p., za koszty uzyskania przychodów nie uważa się kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Sąd I instancji wyjaśnił, że celem kosztów reprezentacyjnych jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, działalności etc., wykreowanie pozytywnych relacji z kontrahentami. Oceniając, czy dane koszty mają charakter reprezentacyjny, należy patrzeć właśnie przez pryzmat ich celu. Jeśli wyłącznym bądź dominującym celem ponoszonych kosztów jest właśnie wykreowanie takiego obrazu podatnika, to koszty te mają charakter reprezentacyjny. Wymienienie jako przykładowych kosztów reprezentacyjnych wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych, nie oznacza, że wydatki te zawsze muszą zostać wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Nie są one kosztami jedynie wówczas, gdy mają charakter reprezentacyjny. Kwalifikacja każdego przypadku powinna być odrębna, uzależniona od jego okoliczności. (wyrok siedmiu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 czerwca 2013 r., II FSK 702/11, CBOSA).

Sąd I instancji podzielił stanowisko strony, że organ interpretujący dokonał błędnej wykładni art.15 ust.1 i art.16 ust.1 pkt 28 u.p.d.o.p. przyjmując, iż tylko wydatki niezbędne do przeprowadzenia części merytorycznej konferencji podlegają zaliczeniu w poczet kosztów uzyskania przychodu, natomiast warunku tego nie spełniają wydatki na zakup usług hotelowych, w tym na zakwaterowanie gości, posiłków, napojów, kolacji na zakończenie części merytorycznej konferencji gdyż mają one cechy reprezentacji. W ocenie Sądu I instancji przedstawiony we wniosku stan faktyczny, nie daje podstaw do przyjęcia, iż wydatki te nie pozostawały w związku przyczynowo - skutkowym z przychodami Spółki.

W kręgu wydatków podlegających zaliczeniu w poczet kosztów uzyskania przychodów nie mieszczą się jednak w ocenie Sądu I instancji koszty występów artystycznych i zajęć rekreacyjnych takie jak koncerty, występy kapeli góralskich, gra w golfa, zawody narciarskie, gdyż jak wynika z okoliczności faktycznych sprawy mają one na celu jedynie cele reprezentacyjne, tj. kreowanie wizerunku firmy na określonym poziomie, wyższym niż w konkurencyjnych firmach, wynikającą z ambicji biznesowych Spółki i to jest główny cel gospodarczy poniesionych wydatków. Dlatego też Sąd I instancji podzielił stanowisko organu podatkowego, że koszty wieczornej gali, występy artystyczne, zawody sportowe i wiążący się z nimi catering będą stanowiły koszty uzyskania w części pokrytej wpisowym przez uczestników konferencji lub przez sponsorów co wynika z zasad ogólnych zaliczania wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów.

W ocenie Sądu I instancji nie budzi wątpliwości, że wydatki na gadżety oraz produkty opatrzone logo Spółki będące przedmiotem upominków dla klientów, kontrahentów i przeds...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »