Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

13.06.2019

NSA: Akcyza jest podatkiem konsumpcyjnym - nie powinna obejmować towarów utraconych

Z uzasadnienia: Polski ustawodawca rozwiązania normatywne dotyczące wyłączenia od opodatkowania ubytków naturalnych implementował do krajowego porządku prawnego w sposób wadliwy (niepełny), gdyż w jej wyniku nie objął zwolnieniem podatkowym ubytków naturalnych wykraczających ponad ubytki naturalne wskazane w decyzji ustalającej wielkość ubytków zwolnionych od opodatkowania.

Tezy

1. Art. 7 ust. 5 dyrektywy Rady 2008/118/WE przewiduje ustanowienie przez każde państwo członkowskie własnych zasad i warunków ustalania strat, o których mowa w art. 7 ust. 4 omawianej dyrektywy. Zaznaczyć jednak należy, że w świetle zasady konsumpcyjności, celów dyrektywy oraz orzecznictwa TSUE, to ustanawianie własnych zasad i warunków ustalania strat, może jedynie służyć zapewnieniu prawidłowego stosowania regulacji unijnych, w przeciwnym wypadku godziłoby to w funkcjonowanie rynku wewnętrznego, na którym powinno funkcjonować takie samo opodatkowanie akcyzą tych samych wyrobów. Dlatego też zasady i warunki przewidziane przez prawo krajowe nie mogą w żaden sposób ingerować w zakres opodatkowania przewidziany przez prawo unijne.

2. Funkcjonowanie rynku wewnętrznego wymaga swobodnego przepływu towarów, w tym objętych podatkiem akcyzowym oraz identycznej ściągalności akcyzy we wszystkich państwach członkowskich. Dla prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego ważne jest ustalenie wspólnych definicji dla wszystkich produktów zaliczanych do tej grupy. W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz zapewnienia swobodnego przepływu towarów, określenie wyrobów podlegających akcyzie i stosowania wyłączeń powinno być ujednolicone w obrębie Unii. Odmienna zaś wykładnia zagrażałaby osiągnięciu celu realizowanego przez dyrektywę Rady 2008/118/WE i mogłaby utrudniać swobodny przepływ towarów.

3. Opodatkowanie ubytków naturalnych podatkiem akcyzowym, jako koszt dodatkowy ponoszony przez przedsiębiorcę wpływa na podwyższenie ceny wyrobów rzeczywiście wyprodukowanych, konkurencyjność takiego wyrobu z tego powodu się obniża, jednocześnie zaburza to zasady funkcjonowania rynku wewnętrznego, na którym produkty nie powinny być obciążone przerzuconym podatkiem akcyzowym z tytułu opodatkowania ubytków naturalnych.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący sędzia NSA Barbara Stukan-Pytlowany sędzia NSA Dariusz Dudra (spr.) sędzia del. WSA Ewa Cisowska- Sakrajda Protokolant Patrycja Czubała po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2019 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej K. S.A. w P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 12 lipca 2016 r. sygn. akt III SA/Gl 2298/15 w sprawie ze skargi K. S.A. w P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Katowicach z dnia [...] września 2015 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia norm dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych 1. uchyla zaskarżony wyrok; 2. uchyla zaskarżoną decyzję; 3. zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach na rzecz K. S.A. w P. kwotę 1270 (tysiąc dwieście siedemdziesiąt) złotych tytułem kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem z dnia 12 lipca 2016 r., sygn. akt III SA/Gl 2298/15 oddalił skargę K. S.A. w P. (dalej: skarżący) na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Katowicach (dalej: Dyrektor IC) z dnia [...] września 2015 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego.

Sąd I instancji rozstrzygał w następującym stanie faktycznym i prawnym:

Skarżący wystąpił do naczelnika urzędu celnego z wnioskiem o wydanie decyzji określającej ubytki naturalne:

1) przy produkcji piwa [...] 11,9°P z brzeczki 13,2°P w wysokości 35,06% liczonej od ilości brzeczki gorącej,

2) przy magazynowaniu piwa w butelkach lub puszkach w wysokości nie większej niż 0,02% od ilości wydanej z magazynu,

3) w czasie przewozu piwa w butelkach lub puszkach w wysokości nie większej niż 0,04% od ilości piwa pobranego do przewozu.

Naczelnik Urzędu Celnego w Katowicach decyzją z dnia [...] czerwca 2015 r. uwzględnił żądanie skarżącego co do pkt 2 i 3 wniosku. Natomiast co do piwa [...] łagodne ustalił wysokość ubytków naturalnych na poziomie 20%, tj. maksymalnym poziomie wynikającym z załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z 24 lutego 2009 r. w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych (teksy jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1526 - dalej: rozporządzenie z 2009 r.).

Orzekając na skutek odwołania, Dyrektor IC decyzją z dnia [...] września 2015 r. utrzymał w mocy decyzję organu I instancji. Organ odwoławczy przytoczył przepisy regulujące opodatkowanie ubytków wyrobów akcyzowych i stwierdził, że ustawodawca co prawda nie zdefiniował pojęć ubytków i niedoborów, jednakże w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych precyzyjnie określił, w zależności od rodzaju wyrobu sytuacje, w których powstają ubytki i niedobory. Stwierdził, iż akcyzie podlegają jedynie ubytki nadmierne, bowiem dopuszczalne ubytki do wysokości ustalonej przez naczelnika urzędu celnego dla danego podatnika - zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 752 ze zm. - dalej: u.p.a.) - korzystają ze zwolnienia. Organ zaznaczył, że w art. 85 ust. 4 u.p.a. wskazano, jakie przesłanki zobowiązany jest uwzględnić właściwy naczelnik urzędu celnego wydając decyzję w sprawie norm. Organ odwoławczy uznał również, że polskie regulacje w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem akcyzowym ubytków wyrobów akcyzowych powstałych w trakcie produkcji, przetwarzania, magazynowania lub transportu towarów dokonywanych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy, nie pozostają w sprzeczności z zasadami prawa wspólnotowego określonymi w dyrektywie 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca dyrektywę 92/12/EWG z dnia 16 grudnia 2008 r. (Dz.U.UE.L 2009, Nr 9, str. 12 ze zm. - dalej: dyrektywa 2008/118/WE).

Skarżący nie zgadzając się z rozstrzygnięciem wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Sąd I instancji oddalając skargę na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm., dalej: p.p.s.a.) i uzasadniając motywy podjętego rozstrzygnięcia wskazał, że spór w rozpatrywanej sprawie sprowadza się do rozstrzygnięcia, czy dopuszczalne jest określenie wysokości ubytku w spornym piwie na poziomie powyżej 20% przy założeniu, że jest to ubytek wynikający z właściwości tego wyrobu i specyfiki procesu jego produkcji.

Po uprzednim wskazaniu przepisów prawnych mających zastosowanie w sprawie Sąd I instancji podzielił pogląd zgodnie z którym polskie regulacje prawne w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem akcyzowym ubytków wyrobów akcyzowych powstałych w trakcie produkcji, przetwarzania, magazynowania lub transportu towarów dokonywanych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy, nie pozostają w sprzeczności z zasadami prawa wspólnotowego określonymi w dyrektywie 2008/118/WE. Przepisy krajowe, które przewidują zwolnienie ubytków wyrobów akcyzowych do wysokości ustalonej dla danego podmiotu przez właściwego naczelnika urzędu celnego nie wprowadzają żadnych ograniczeń, które byłyby niezgodne z przepisami prawa wspólnotowego. Dyrektywa 2008/118/WE nie stanowi bowiem przeszkody w ustanowieniu przez państwo członkowskie przepisów krajowych, które przewidują zwolnienie ubytków naturalnych do wysokości nie przekraczającej norm ustalonych przez właściwego naczelnika urzędu celnego. Taką możliwość dopuszcza art. 7 ust. 4 dyrektywy 2008/118/WE, w którym podkreśla się, że za dopuszczenie do konsumpcji nie uważa się całkowitego zniszczenia ani nieodwracalnej utraty wyrobów akcyzowych, jeżeli wynikają one z zezwolenia udzielonego przez właściwe organy państwa członkowskiego. Krajowy ustawodawca korzystając z niniejszej sposobności wprowadził zwolnienie ubytków naturalnych do wysokości nie przekraczającej norm ustalonych przez właściwego naczelnika urzędu celnego także na podstawie przepisów o normach maksymalnych ubytków naturalnych.

W ocenie WSA akcyzie podlegają ubytki w wysokości przekraczającej normy ustalone przez organ podatkowy na podstawie art. 85 u.p.a. WSA podkreślił przy tym, że zarówno minister finansów przy ustalaniu maksymalnych norm ubytków naturalnych, w tym dla piwa, jak i naczelnik określający w decyzji indywidualnemu podatnikowi wielkość dopuszczalnych ubytków naturalnych, muszą kierować się podobnymi kryteriami, które zostały również wymienione w art. 7 ust. 4 dyrektywy, a więc brać pod uwagę właściwości wyrobów akcyzowych, specyfikę ich produkcji, technologie produkcji. W efekcie decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków nie są arbitralne, ponieważ naczelnik urzędu celnego wydając te decyzje musi uwzględnić wymienione wskazania wynikające z art. 85 ust. 4 u.p.a. oraz z § 7 rozporządzenie z 2009 r.

Sąd I instancji uznał, że skarżąca spółka nie wykazała w sposób wiarygodny, że występujące u niej zaniki – ubytki naturalne są całkowicie od niej niezależne, wynikają z technologii produkcji piwa, z procesów, na które nie ma ona wpływu. W konsekwencji, Sąd I instancji nie dopatrzył się naruszenia przez organy art. 30 ust. 3 i 4 w zw. z art. 85 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 lit. a u.p.a. oraz art. 7 ust. 4 dyrektywy 2008/118/WE.

WSA zwrócił uwagę, że strona skarżąca w odwołaniu zakwestionowała, co wyraźnie zaznaczyła tylko pkt 1 decyzji organu I instancji dotyczący ubytków piwa w procesie produkcji. Organ odwoławczy w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji też to zauważył. Nie uczynił przedmiotem swoich rozważań pozostałych ubytków naturalnych określonych w pkt 2 i 3 decyzji organu I instancji. Niemniej jednak formułując swoje rozstrzygnięcie utrzymał w mocy decyzję organu I instancji co do wszystkich zawartych w niej rozstrzygnięć. Zatem i tych nie objętych odwołaniem. W rozpatrywanej sprawie w ocenie WSA było dopuszczalne wniesienie odwołania tylko od części decyzji z uwagi na możliwość wyodrębnienia trzech rozstrzygnięć. Organ, skoro wypowiedział się tylko co do tej części decyzji zaskarżonej odwołaniem winien był dać temu wyraz także w treści samego rozstrzygnięcia. Dostrzeżone przez Sąd I instancji uchybienie nie miało jednak wpływu na wynik sprawy.

W skardze kasacyjnej skarżący zaskarżył powyższy wyrok w całości, wnosząc o jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania WSA w Gliwicach oraz zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

Zaskarżonemu wyrokowi zarzucił:

I. Naruszenie przepisów postępowania, które to naruszenie mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, o którym mowa w art. 174 pkt 2 p.p.s.a., tj.:

1) art. 134 § 1 i 2 p.p.s.a. — poprzez oparcie rozstrzygnięcia na kwestii, która nie była przedmiotem sporu między spółką a organami podatkowymi, a także poprzez naruszenie zakazu reformationis in peius w postępowaniu sądowo-administracyjnym polegające na wydaniu orzeczenia, które pogarsza sytuację skarżącej w stosunku do tej, jaką skarżąca miała przed wniesieniem skargi,

2) art. 134 § 1 p.p.s.a. oraz art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm. - dalej: p.u.s.a.) — poprzez dokonanie ponownej oceny dowodów przedstawionych w postępowaniu podatkowym przez stronę w zakresie charakteru i sposobu powstania ubytków będących przedmiotem sprawy, zamiast ograniczenia się do kontroli oceny dowodów przeprowadzonej przez organy podatkowe,

3) art. 141 § 4 p.p.s.a. - poprzez wadliwe sporządzenie uzasadnienia zaskarżonego wyroku,

4) art. 145 piet 1 lit. a) p.p.s.a. - poprzez odmowę uchylenia decyzji, która została wydana z naruszeniem przepisów prawa materialnego,

5) art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. - poprzez odmowę uchylenia decyzji, która została wydana z naruszeniem art. 120 o.p.

II. Naruszenie przepisów prawa materialnego, o którym mowa w art. 174 pkt 1 p.p.s.a., tj.:

1) art. 91 ust. 3 Konstytucji RP w związku z art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej poprzez niezastosowanie w sprawie art. 7 ust. 4 i 5 dyrektywy 2008/118/WE i uznanie za prawidłową decyzji Dyrektora IC, mimo że decyzja skutkuje koniecznością opodatkowania akcyzą ubytków naturalnych powstałych w składzie podatkowym spółki,

2) art. 7 ust. 4 i 5 dyrektywy 2008/118/WE - poprzez ich niezastosowanie w sprawie i uznanie za prawidłową decyzji Dyrektora IC, mimo że skutkuje ona koniecznością opodatkowania akcyzą powstałych ubytków naturalnych powstałych w składzie podatkowym spółki,

3) art. 7 ust. 4 i 5 dyrektywy 2008/118/WE - poprzez ich błędną wykładnię i uznanie, że na gruncie tych przepisów dopuszczalna jest sytuacja, w której ubytki naturalne będą podlegać opodatkowaniu i podatkiem akcyzowym,

4) art. 85 ust. 1 i art. 85 ust. 4 u.p.a. oraz przepisów rozporządzenia z 2009 r. poprzez ich niewłaściwe zastosowanie i uznanie, że nie można wydać ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »