Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Koszty uzyskania przychodów

20.09.2019

Norweski VAT, czyli Merverdiavigift w kosztach uzyskania przychodu

Czy norweski odpowiednik polskiego VAT, naliczany przy zakupie usług od podwykonawców norweskich, a uwzględniony w wartości faktur wystawianych na rzecz norweskiego nabywcy końcowego powinien być uwzględniany w przychodach? Czy w takim przypadku może stanowić jednocześnie koszt uzyskania? Na te pytania odpowiada dzisiejsza interpretacja.

 

(...)

Stan faktyczny

Wnioskodawca jest spółką (osobą prawną) z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlega, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o pdop”) obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów w Polsce, bowiem nie zachodzą okoliczności wymienione w art. 20 ust. 1 ustawy mimo, że Spółka prowadzi i zamierza w przyszłości kontynuować pracę o charakterze remontowym na statkach na terytorium Królestwa Norwegii (dalej: Norwegia). Zakres prac jest każdorazowo ściśle określony w umowie zawieranej przez Spółkę z usługodawcą mającym siedzibę w Norwegii. Zgodnie bowiem z normą art. 4a ust. 11 ustawy o pdop oraz art. 5 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu wraz z Protokołem do tej Konwencji, podpisanej w Warszawie dnia 9 września 2019 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 134, poz. 899), nie spełnia definicji zagranicznego zakładu. Wnioskodawca jest natomiast czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: „VAT”) zarejestrowanym w Polsce. Zgodnie z obowiązującym w Norwegii prawem podatkowym w związku z wykonywanymi tam pracami remontowymi, Wnioskodawca był zobowiązany zarejestrować się jako podatnik podatku Merverdiavigift (odpowiednik polskiego VAT, dalej: „MVA”). W konsekwencji, usługi świadczone przez Spółkę a opisane powyżej podlegają MVA z zastosowaniem stawki podatku 25%. Spółka wystawia za świadczone w Norwegii usługi faktury na kwotę netto powiększoną o 25% MVA. Następnie wykazany na fakturze podatek MVA Spółka odprowadza do norweskiego organu podatkowego.

Pytania i stanowisko Wnioskodawcy

1. Czy przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce jest dla Wnioskodawcy kwota zawierająca podatek MVA należny, wynikający z wystawionych faktur za świadczone na terytorium Norwegii prace remontowe?

2. Czy w przypadku, kiedy przedmiotem opodatkowania od osób prawnych jest kwota zawierająca podatek MVA to do kosztów uzyskania przychodów należy zaliczyć kwotę brutto, tj. powiększoną o MVA z faktur kosztowych na usługi nabywane przez Spółkę w Norwegii?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie stanowi wątpliwości, że podatek MVA nie jest podatkiem od towarów i usług, w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 46 zacytowanej na wstępie ustawy o pdop. W odniesieniu do niego nie znajdują zatem zastosowania wyłączenia zawarte w tym przepisie dotyczące kwalifikowania VAT do kosztów uzyskania. W konsekwencji, więc w stosunku do zakupów obciążonych podatkiem MVA z literalnego brzmienia wskazanych przepisów wynika że, kosztem uzyskania przychodów jest kwota brutto. Prowadzi to do wniosku, że symetrycznie przychodem podatkowym jest należność wynikająca z faktur sprzedaży zwierająca również ten podatek, bowiem zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 9 ustawy o pdop, do przychodu nie zalicza się z wyjątkami nie dotyczącymi stanu faktycznego u podatnika, należnego podatku od towarów i usług, który w ocenie podatnika nie stanowi quasi norweskiego MVA.

W ocenie Wnioskodawcy, jego wątpliwości wynikają z faktu, iż brak jest bezpośrednich regulacji, które wprowadzałyby obowiązek zaliczania podatku VAT lub innego o podobnym charakterze podatku rozliczanego na terytorium państwa innego niż Polska do przychodów lub kosztów podatkowych. Natomiast wydaje się, iż intencją ustawodawcy było wprowadzenie mechanizmu, który umożliwi nie wprowadzanie do kategorii przychodowych i kosztowych kwot podatku, który nie jest definitywnym przysporzeniem majątkowym podatnika, czy też nie został definitywnie poniesiony (gdyż może nastąpić jego odliczenie). Ilekroć bowiem w ustawie o pdop jest mowa o ustawie o podatku od towarów i usług, oznacza to ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 4a pkt 7 ustawy o pdop).

Zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie przyjmuje się, że przychodem, w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o pdop są jedynie trwałe, bezzwrotne i definitywne przysporzenia majątkowe. Należy tu podkreślić, że MVA wykazany na fakturach za usługi prac remontowych świadczone na terytorium Norwegii nie wypełnia także ogólnych przesłanek przyjętych przez doktrynę by uznać dane świadczenia za przychód podatkowy, tj. nie stanowi on środków, które podatnik może sobie w dowolny sposób wykorzystać, gdyż musi je uwzględnić w rozliczeniu podatkowym i odprowadzić je do właściwego urzędu skarbowego (o ile nie pomniejszy go o podatek naliczony). Ponadto, również w przypadku podatku wynikającego z faktur za zakupione w Norwegii usługi i towary brak jest podstaw do uznania, iż może on stanowić koszt uzyskania przychodów, gdyż trudno i w tym przypadku mówić o definitywnym jego poniesieniu, jeśli podatnik może mieć prawo do jego odliczenia (chyba, że takiego prawa do odliczenia on nie posiada). Na podobną w skutkach konkluzję wskazał również WSA w Gdańsku w prawomocnym wyroku z 5 stycznia 2016 r., sygn. akt I SA/Gd 1161/15.

Jednocześnie, Wnioskodawca zauważa, iż w polskim systemie prawnym podatek od towarów i usług obowiązujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest odpowiednikiem podatku od wartości dodanej funkcjonującego w innych państwach Unii Europejskiej. Ustawa o podatku od towarów i usług stanowi bowiem implementację przepisów VI Dyrektywy dotyczącej wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Pojęcie podatku od wartości dodanej obejmuje więc zarówno podatek od towarów i usług obowiązujący na terenie Polski, jaki i podatek od wartości dodanej, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem, przez podatek od wartości dodanej rozumie się podatek od wartości dodanej nakładany na terytorium państwa członkowskiego, z wyjątkiem polskiego podatku od towarów i usług nakładanego tą ustawą. W ocenie Wnioskodawcy, z powyższego można pośrednio wnioskować, iż pojęcie podatku od wartości dodanej zawiera w sobie podatek od towarów i usług. Co więcej, oznacza to, iż podatek od wartości dodanej jest odpowiednikiem polskiego podatku od towarów i usług, w związku z czym podatek od wartości dodanej obowiązujący na terenie krajów Unii Europejskiej powinien podlegać tym samym regulacjom podatkowym, przewidzianym w ustawie o pdop, co podatek od towarów i usług obowiązującym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zatem, wydaje się, iż wąska interpretacja zawartych w ustawie regulacji ograniczająca się wyłącznie tychże do polskiego VAT nie powinna mieć miejsca. Gdyż prowadziłaby do nierównego traktowania tychże kategorii, które mają jedno źródło z perspektywy legislacji - dyrektywę unijną.

Jednocześnie, należy zauważyć, iż istnieje pośrednio akt prawny, który wskazuje na tożsamy charakter unijnego i norweskiego podatku od wartości dodanej - jest to Umowa pomiędzy Unią Europejską a Królestwem Norwegii o współpracy administracyjnej, zwalczaniu oszustw oraz odzyskiwaniu wierzytelności w dziedzinie podatku od wartości dodanej (dalej: „Umowa”). W powyższej Umowie wskazano, iż „(...) Unia i Norwegia są sąsiadami i prężnymi partnerami handlowymi, a także stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (...), które ma na celu promowanie stałego i zrównoważonego wzmacniania więzi handlowych i gospodarczych między umawiającymi się stronami na równych warunkach konkurencji oraz przestrzegania tych...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »