Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

26.09.2013

Nocleg i posiłki podwykonawców a wartość początkowa inwestycji

Z uzasadnienia: Zarówno wydatki poniesione na spotkania biznesowe (narady) z kontrahentami zaangażowanymi w realizację projektu inwestycyjnego (gastronomia, noclegi), jak i wydatki związane z pobytem w Polsce architekta amerykańskiego (koszty hotelu, przelotu, narad odbytych w restauracjach, w tym koszty posiłków), nie są wydatkami o charakterze reprezentacyjnym, lecz są to koszty ściśle związane z inwestycją, bez poniesienia których dalsze działania inwestycyjne byłyby niemożliwe lub bardzo utrudnione. Wydatki te nie mają wywołać na kontrahentach jak najlepszego wrażenia, lecz wynikają z bieżącej współpracy z kontrahentami, przy czym obowiązek ponoszenia części z nich wynika z zawartych umów.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodnicząca sędzia WSA Wiesława Pierechod, Sędziowie sędzia WSA Zofia Skrzynecka (sprawozdawca), sędzia WSA Tadeusz Piskozub, Protokolant Sekretarz sądowy Monika Rząp, po rozpoznaniu w Olsztynie na rozprawie w dniu 14 sierpnia 2013 r. sprawy ze skargi Spółki A na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej - działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia "[...]" nr "[...]" w przedmiocie pisemnej indywidualnej interpretacji prawa podatkowego:

I. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną w części, w jakiej uznano stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe;
II. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz skarżącej kwotę 457 zł (czterysta pięćdziesiąt siedem) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 6 czerwca 2012 r., uzupełnionym w dniu 27 sierpnia 2012 r., Spółka A z siedzibą w O. (dalej jako: "Spółka", "skarżąca") zwróciła się, na podstawie art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 zm.), o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Wnioskodawczyni wskazała, że jest w trakcie realizacji inwestycji polegającej na budowie hotelu wellness i spa wraz z obiektami towarzyszącymi. W ramach inwestycji opracowuje m.in. projekt budowlany hotelu, części wellness i spa oraz biznesplany i prospekty programowe na potrzeby rozmów z potencjalnymi partnerami finansowymi (banki, instytucje finansowe). Czynności te są wykonywane na podstawie umów (pisemnych i ustnych) zawieranych z przedsiębiorcami polskimi i zagranicznymi. Część tych umów zawiera postanowienia przewidujące obowiązek zwrotu przez Spółkę wszelkich kosztów poniesionych przez wykonawców w związku z wykonywaniem usług. Przykładem tego rodzaju umowy jest ustna umowa zawarta z pracownią architektoniczną ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Zgodnie z postanowieniami tej umowy, Spółka zobowiązana jest do:

1) zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez wykonawcę na terytorium Stanów Zjednoczonych w związku z wykonywaniem usługi (koszty papieru, ksero, wysyłki dokumentów, telefonów, przejazdów, przelotów, itd.);

2) ponoszenia kosztów związanych z wykonywaniem przez wykonawcę usługi na terytorium Polski (koszty podróży do Polski oraz zakwaterowania i wyżywienia przedstawiciela wykonawcy).

Kosztami ponoszonymi poza terytorium Polski wnioskodawczyni obciążana jest na podstawie faktur wystawianych przez pracownię. Natomiast koszty powstałe w związku z wykonywaniem przez pracownię usług na terytorium Polski są ponoszone przez Spółkę bezpośrednio na podstawie faktur wystawionych przez hotel, restaurację, itd. Uzupełniając wniosek w dniu 27 sierpnia 2012 r., strona wskazała ponadto, że wartość świadczeń (tj. koszty hotelowe, koszty przelotów, wyżywienia) nabywanych na rzecz głównego architekta pracowni architektonicznej ze Stanów Zjednoczonych w związku z wykonywaniem przez tę pracownię (poprzez jej głównego architekta) usług na terytorium Polski, stanowi element kosztów nabywanych usług.

Spółka podkreśliła ponadto, że pracownia ze Stanów Zjednoczonych jest projektantem wiodącym projektu. Natomiast projektantem wykonawczym jest firma z Polski, która opracowuje szczegóły projektu architektonicznego, dostosowując go do polskich warunków rynkowych, polskich przepisów i norm, uwzględniając dostępność materiałów i rozwiązań technologicznych. W pracowni w Stanach Zjednoczonych przy realizacji projektu pracuje kilka osób, natomiast do Polski przylatuje jedynie główny architekt w celu omówienia i uzgodnienia ze Spółką (inwestorem), polskim projektantem (projektantem wykonawczym) oraz z innymi osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu (w tym koordynatorem technicznym realizowanej inwestycji) kwestii związanych z projektem i jego dostosowaniem do polskich warunków. Spotkania odbywają się w W., gdzie znajdują się siedziby większości firm zaangażowanych w inwestycję. Pobyt głównego architekta w Polsce wiąże się z kosztami przelotu, pobytu w hotelach (koszty noclegu, korzystania z internetu, wyżywienia, itd.). Spotkania i narady wnioskodawczyni z architektem ze Stanów Zjednoczonych oraz z innymi osobami (firmami) zaangażowanymi w projekt odbywają się m.in. w restauracjach, w tym hotelowych. Są to najczęściej narady trwające kilka godzin, co wiąże się z koniecznością ponoszenia kosztów posiłków (obiad, kolacja, napoje) osób biorących udział w naradach.

Spółka odbywa ponadto szereg innych spotkań z podmiotami zaangażowanymi w realizację projektu i wykonującymi czynności związane z projektem. Są to np. spotkania z koordynatorem technicznym projektu, wykonawcami opracowań biznesowych i marketingowych, biznesplanów, prospektów programowych, itp. Spotkania te mają na celu omówienie i uzgodnienie czynności i działań w ramach realizowanych kolejno etapów inwestycji. Z uwagi na fakt, że wnioskodawczyni nie posiada lokalu biurowego, w którym możliwe byłoby zorganizowanie spotkań biznesowych (siedzibą Spółki jest pomieszczenie o powierzchni 18 m² znajdujące się w budynku mieszkalnym jednorodzinnym), narady odbywają się w restauracjach w O. i jego okolicach oraz w W. Spotkania trwają niejednokrotnie od kilku godzin do dwóch dni i wiążą się z koniecznością zapewnienia osobom uczestniczącym w naradach posiłków (obiady, kolacje, napoje), a także noclegu. Ww. koszty, co wynika z ustnych lub pisemnych uzgodnień z wykonawcami projektu, ponosi Spółka na podstawie wystawionych na nią faktur VAT (przez hotel lub restaurację).

Na gruncie przedstawionego stanu faktycznego Spółka zadała pytanie: Czy wskazane we wniosku:

- koszty związane z pobytem w Polsce głównego architekta ze Stanów Zjednoczonych, tj. koszty hotelowe (w tym: nocleg, śniadanie, internet), koszty przelotów, koszty wyżywienia, w tym także ponoszone podczas spotkań biznesowych w restauracjach,

- koszty usług gastronomicznych oraz hotelowych (noclegów) ponoszone w związku ze spotkaniami biznesowymi z osobami (firmami) zaangażowanymi w projekt inwestycyjny odbywanymi w W. (koszty usług gastronomicznych) oraz w O. i jego okolicach (koszty usług gastronomicznych i hotelowych),

zwiększą wartość początkową realizowanej inwestycji i w konsekwencji po jej oddaniu do używania i wprowadzeniu do ewidencji środków trwałych zostaną zaliczone do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne?

Zdaniem Spółki, z uwagi na treść art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, decydujące znaczenie dla stwierdzenia, czy dane wydatki winny być kwalifikowane jako koszty reprezentacji, czy jako "zwykłe" koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, ma charakter spotkania czy relacji z danym kontrahentem. W opinii strony, w przedstawionym stanie faktycznym, zarówno wydatki poniesione na spotkania biznesowe (narady) w O. (i okolicach) i W. z kontrahentami zaangażowanymi w realizację projektu inwestycyjnego (gastronomia, noclegi), jak i wydatki związane z pobytem w Polsce architekta amerykańskiego (koszty hotelu, przelotu, narad odbytych w restauracjach, w tym koszty posiłków), nie są wydatkami o charakterze reprezentacyjnym, lecz są to koszty ściśle związane z inwestycją, bez poniesienia których dalsze działania inwestycyjne byłyby niemożliwe lub bardzo utrudnione. Wydatki te nie mają bowiem wywołać na kontrahentach jak najlepszego wrażenia, lecz wynikają z bieżącej współpracy z kontrahentami, przy czym obowiązek ponoszenia części z nich wynika z zawartych umów. Podkreślono ponadto, że spotkania i narady nie mogą odbywać się w innych miejscach niż restauracje, gdyż strona nie posiada zaplecza biurowego nadającego się do tego rodzaju spotkań. Za uzasadnione Spółka uznała ponadto ponoszenie kosztów noclegów osób zaangażowanych w realizację projektu, w przypadku, gdy nie jest możliwe omówienie wszystkich spraw w ciągu jednego dnia (zwłaszcza nie ma takiej możliwości w przypadku przyjazdu architekta ze Stanów Zjednoczonych, z którym spotkania robocze trwają nawet 2 dni). Spółka wskazała przy tym, że ww. koszty są elementem usług głównych świadczonych przez kontrahentów, z tym, że w części przypadków nie są one refakturowane, lecz ponoszone przez nią bezpośrednio. Odwołując się do art. 16g ust. 4 - ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podniosła, że wydatki te, jako poniesione na inwestycję, winny zwiększyć wartość początkową środka trwałego w budowie i po oddaniu inwestycji do używania i wprowadzeniu do ewidencji środków trwałych - zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne na podstawie art. 16a ust. 1 ww. ustawy.

Dyrektor Izby Skarbowej, działając w imieniu Ministra Finansów, w wydanej interpretacji indywidualnej z dnia "[...]" uznał stanowisko skarżącej za:

1) prawidłowe - w części dotyczącej kosztów biletów lotniczych, usług hotelowych i gastronomicznych nabywanych na rzecz głównego architekta projektu, stanowiących element kosztów nabycia usług świadczonych przez ten podmiot oraz

2) nieprawidłowe - w części dotyczącej kosztów nabycia usług gastronomicznych i hotelowych, ponoszonych w związku ze spotkaniami biznesowymi z podmiotami zaangażowanymi w projekt inwestycyjny.

Wskazując na brzmienie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), dalej jako: "u.p.d.o.p.", organ podkreślił, że każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej.

Odnosząc się do przedstawionego przez Spółkę we wniosku stanu faktycznego, organ stwierdził, że kwestią wstępną dla rozstrzygnięcia podniesionych zagadnień jest ocena związku opisanych wydatków z realizowaną inwestycją. W przypadku bowiem uznania tych wydatków za koszty wytworzenia środka trwałego, powinny one być kapitalizowane w wartości początkowej składnika majątku i zostać ujęte w kosztach uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne (art. 15 ust. 6 u.p.d.o.p.) lub jako element kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia środka trwałego (art. 16 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p.). Natomiast w przypadku uznania ich za wydatki niestanowiące kosztów wytworzenia środka trwałego, należy rozważyć, czy zostały poniesione w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i czy nie zostały wyłączone z kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p.

Podkreślono, że art. 16 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. wyklucza możliwość uznania wydatków na wytworzenie środka trwałego za koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, przesuwając moment potrącalności tego rodzaju kosztów. Art. 16g ust. 4 u.p.d.o.p. stanowi, że do kosztów wytworzenia środka trwałego, wpływających na jego wartość początkową, od której dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, zalicza się wartość, w cenie nabycia, zużytych do jego wytworzenia: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi, i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się: kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania.

W ocenie organu, o ile opisane we wniosku spotkania podmiotów uczestniczących w realizacji inwestycji służące omawianiu kwestii dotyczących przebiegu tej inwestycji, są standardowym elementem szeroko pojętego procesu inwestycyjnego, to jednak nabywanie, w związku z tymi spotkaniami, usług gastronomicznych oraz hotelowych nie jest elementem procesu wytwarzania środków trwałych. Tym samym wydatki nie mogą zwiększać wartości początkowej inwestycji. Co więcej, zdaniem organu, wydatki te nie są niezbędne, czy też konieczne dla realizacji inwestycji. Nie można ich zatem uznać za wydatki na wytworzenie środków trwałych w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b u.p.d.o.p. ani za element kosztu wytworzenia środków trwałych w rozumieniu art. 16g ust. 4 u.p.d.o.p.. Zdaniem organu, przedmiotowe wydatki mają charakter dodatkowych kosztów związanych z prowadzeniem inwestycji, a zatem należałoby je zaliczyć do kategorii kosztów ogólnych zarządu w rozumieniu art. 16g ust. 4 u.p.d.o.p., które zostały wyłączone z kosztu wytworzenia środka trwałego. Organ podniósł również, że spotkania dotyczą nie tylko kwestii ściśle związanych z inwestycją, ale także opracowań biznesowych i marketingowych, biznesplanów, prospektów programowych odnoszących się do okresu już po zakończeniu inwestycji.

Analizując zaś możliwość uznania omawianych wydatków za koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p., organ wskazał na brzmienie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Podkreślił, że zgodnie ze znaczeniem językowym termin "reprezentacja" oznacza "grupę osób, instytucję występującą w czyimś imieniu, reprezentującą czyjeś interesy, przedstawicielstwo"; "reprezentowanie kogoś lub czegoś", "okazałość, wystawność w czyimś sposobie życia, związaną ze stanowiskiem, pozycja społeczną". Odwołał się również do etymologii tego słowa, wskazując, że "repraesentatio" (łac.) oznacza "wizerunek".

Mając powyższe na uwadze, organ interpretujący stwierdził, że przez reprezentację należy rozumieć działania polegające na kontaktach oficjalnych i handlowych z innymi podmiotami gospodarczymi, w szczególności z przyjmowaniem i utrzymywaniem delegacji lub kontrahentów, uczestnictwem w przyjęciach związanych z pobytem tych podmiotów. W ocenie organu, pojęcia tego nie należy jednak utożsamiać z "wystawnością, wytwornością, czy okazałością", co potwierdzają wyroki: WSA w Warszawie z dnia 13 września 2010 r., sygn. akt III SA/Wa 752110, WSA w Kielcach z dnia 15 kwietnia 2010 r., sygn. akt I SA/Ke 202/10, WSA w Warszawie z dnia 27 listopada 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 925/09.

W świetle powyższego organ uznał, że wydatki ponoszone podczas spotkań z kontrahentami zaangażowanymi w realizację inwestycji spełniają warunki uznania ich za koszty reprezentacji, przez co podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p. Wydatki te dotyczą bowiem stosunków handlowych z kontrahentami i są ponoszone w celu budowania odpowiednich relacji Spółki z tymi podmiotami. Organ nie uwzględnił argumentacji strony, że wydatki nie mają charakteru reprezentacji, ponieważ wynikają z bieżącej współpracy, a obciążanie częścią z nich wynika z uzgodnień z kontrahentami. Jak wskazał, nie ma podstaw do różnicowania kwalifikacji kosztów w zależności od tego, czy w spotkaniach uczestniczą aktualni czy też przyszli kontrahenci ani w zależności od tego, czy przedmiotem współpracy gospodarczej jest dostawa towarów i usług w związku z wytwarzaniem środków trwałych czy też bez związku z takim procesem. Znaczenia nie ma również okoliczność, że lokal, w którym mieści się siedziba Spółki jest zbyt mały, aby organizować w nim tego rodzaju spotkania.

Odnosząc się natomiast do drugiej grupy wydatków wskazanych przez wnioskodawcę, tj. do kosztów przylotu ze Stanów Zjednoczonych i pobytu w Polsce głównego architekta projektu, organ stwierdził, że charakter tych kosztów i fakt ponoszen...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »