Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

06.06.2013

Niezamortyzowana część inwestycji w obcym środku trwałym a CIT

Pytanie podatnika: Czy niezamortyzowana część inwestycji w obcym środku trwałym stanowić będzie koszt uzyskania przychodów w momencie wygaśnięcia umowy najmu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów – uwzględniając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2011 r. sygn. akt I SA/Wr 1365/10 – stwierdza, że stanowisko Spółki Komandytowej, reprezentowanej przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 04 maja 2010 r. (data wpływu 10 maja 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej części inwestycji w obcym środku trwałym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 maja 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej części inwestycji w obcym środku trwałym.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedaje obuwie. Głównymi kanałami dystrybucji towarów Spółki są sklepy detaliczne (filie), zlokalizowane m.in. w centrach handlowych. Do 31 marca 2010 r. jeden ze sklepów Spółki mieścił się w centrum handlowym. Sklep ten został zamknięty w związku z wygaśnięciem umowy najmu ze spółką z o.o. (dalej jako Wynajmujący) oraz przedstawieniem przez Wynajmującego nowej niekorzystnej oferty, niemożliwej ze względów gospodarczych do przyjęcia przez Spółkę.

W trakcie najmu Spółka dokonała niezbędnych prac adaptacyjnych lokalu. Efekt prac adaptacyjnych jest trwale związany z podłogą, sufitem bądź ścianami lokalu. Poniesione nakłady Spółka uznała za inwestycję w obcym środku trwałym i rozliczała poprzez amortyzację. Jednakże w momencie wygaśnięcia umowy najmu inwestycja nie została w pełni zamortyzowana.
Zgodnie z § 26 ust. 5 umowy najmu zawartej z Wynajmującym dnia 14.01.2005 r. „Najemcy nie przysługuje prawo odłączenia nakładów dokonanych na Przedmiot najmu ani roszczenie o zwrot ich wartości, w szczególności takich jak: posadzki, witryny, ścianki działowe, okładziny ścienne, sufity podwieszane, oprawy oświetleniowe wbudowane w sufit podwieszony, drzwi i rolety wejściowe oraz instalacje wraz z osprzętem - elektryczna, wod – kan., wentylacji i klimatyzacji, tryskaczowa, ogrzewania, SAP - o ile występują. Jednakże Najemca musi je usunąć na pisemne żądanie Wynajmującego, zaś jeśli tego nie uczyni Wynajmujący może tego dokonać na jego koszt”.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy niezamortyzowana część inwestycji w obcym środku trwałym stanowić będzie koszt uzyskania przychodów w momencie wygaśnięcia umowy najmu...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów enumeratywnie wymienionych w art. 16 ust. 1.
Za bezsprzeczne należy uznać, iż wydatki poniesione na inwestycje w środku trwałym, jak i decyzja o odrzuceniu nowej niekorzystnej oferty Wynajmującego dokonane były w celu uzyskania przychodu. Decyzja o podjęciu prac inwestycyjnych wiązała się z koniecznością dostosowania lokalu do wymagań w zakresie prowadzonej działalności, co w konsekwencji umożliwiło uzyskiwanie przychodów. Decyzja o nie przyjęciu nowej oferty najmu, która była zdecydowanie niekorzystna dla Spółki służyła natomiast zabezpieczeniu źródła uzyskania przychodu. Przedłużenie umowy najmu do czasu pełnej amortyzacji prowadziłoby do ograniczenia działalności Spółki - brak środków na otwarcie kolejnych filii - i możliwości utraty źródła uzyskiwania przychodów.

Mając na uwadze, iż nie przyjęcie nowej oferty Wynajmującego dokonane było w celu uzyskania przychodu, należy przeanalizować czy brak prawa do zaliczenia poniesionych wydatków na inwestycję w obcym środku trwałym nie wynika z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zawierającym zamknięty katalog wydatków nieuznawanych za koszt podatkowy nawet w sytuacji ich związku z przychodem.

Katalog wydatków wskazanych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jako koszty niepodatkowe wymienia m.in. niektóre rodzaje strat ponoszonych przez podatnika. Gdyby generalnie straty nie mogły być uznawane za koszt podatkowy, brak byłoby konieczności wyszczególnienia przypadków strat niepodatkowych. Oznacza to, iż przepisy podatkowe dają prawo do zaliczenia do kosztów podatkowych strat ponoszonych przez podatnika, które wynikły w prowadzonej przez podatnika działalności i które nie były stratami zawinionymi.
Przykładowo w interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20.02.2004 r. (PD-005U-21/EJ/04) wskazano, iż kosztem uzyskania przychodów będzie strata powstała z innej przyczyny, niż wskazana w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nie można przy tym wskazać, iż straty zostały poniesione w celu uzyskania przychodu, ale że ich powstanie było wynikiem działalności która miała na celu osiągnięcie, zabezpieczenie bądź zachowanie źródła przychodów.
Jako przykład strat nie zaliczanych do kosztów podatkowych art. 16 ust. 1 wskazuje:

 • pkt 5 - straty w środkach trwałych i wartościach niematerialnych i prawnych w części pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1,
 • pkt 6 - strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności.

W opisanym stanie faktycznym, żaden z powyższych punktów nie będzie miał zastosowania. Spółka nie dokonała zmiany rodzaju działalności, a zatem nie był to powód utraty przydatności inwestycji w obcym środku trwałym.

Ustawy podatkowe nie zawierają definicji „straty” czy „likwidacji”. W drodze wykładni gramatycznej, odnosząc się do definicji słownikowej, pod pojęciem „straty” rozumie się „ubytek, szkoda poniesiona, to co się przestało posiadać, fakt że się przestało posiadać”, a pod pojęciem likwidacji „zniesienie, usunięcie, rozwiązanie czegoś” (Słownik języka polskiego PWN Warszawa 1998, pod red. M. Szymczaka). Jak zostało zaprezentowane w wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 31 marca 2007 roku (sygn. akt I SA/Wr 53/07). „W orzecznictwie NSA pojęcie to (likwidacja) zostało zinterpretowane w szerokim znaczeniu, uznając za likwidację nie tylko fizyczne unicestwienie środka trwałego, ale także przekazanie środka trwałego innemu podmiotowi czy to poprzez darowiznę czy sprzedaż, zmianę metody prowadzenia działalności gospodarczej, likwidację środka trwałego w związku z jego zużyciem technicznym, technologicznym czy „moralnym” wycofanie go z ewidencji środków trwałych”. W dalszej części wyroku, odnoszącego się do prawa do zaliczenia do kosztów podatkowych, niezamortyzowanej inwestycji w obcym środków trwałym z uwagi na rozwiązanie umowy najmu, WSA we Wrocławiu wskazuje „Do likwidacji środków trwałych przez Spółkę doszło poprzez wykreślenie środków trwałych z ewidencji i zwrot wynajmującemu, przy czym Spółka poniosła stratę w postaci niezamortyzowanej części inwestycji w obcym środku trwałym”.
Biorąc pod uwagę, że, jak wskazano powyżej, żaden z punktów art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie ma zastosowania do przedmiotu sprawy, zaliczenie niezamortyzowanej części inwestycji w obcym środku trwałym do kosztów podatkowych możliwe jest w przypadku spełnienia zasady ogólnej zaliczania wydatków do kosztów podatkowych, wskazanej w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W przedmiotowym przypadku nie ulega żadnej wątpliwości, iż podjęcie decyzji o nie przedłużeniu umowy najmu zostało podjęte w celu zabezpieczenia i zachowania źródła przychodów. Umowa najmu wygasła, a decyzja o nieskorzystaniu z nowej oferty Wynajmującego podjęta przez Spółkę była wynikiem świadomej kalkulacji ekonomicznej przeprowadzonej przez Spółkę.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając z upoważnienia Ministra Finansów, wydał w dniu 05 sierpnia 2010 r. interpretację indywidualną nr ILPB3/423-637/10-2/MM, w której uznał stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego za:

 • nieprawidłowe w sytuacji, gdy Spółka nie dokona odłączenia nakładów dokonanych na przedmiot najmu,
 • prawidłowe w sytuacji, gdy Spółka usunie poczynione nakłady i dokona faktycznej ich likwidacji w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W ww. interpretacji indywidualnej tut. Organ stwierdził, co następuje.
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (…).

Powyższe oznacza, że wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z osiąganymi przychodami bądź służą zabezpieczeniu lub zachowaniu źródła przychodów. Przy kwalifikowaniu poniesionych wydatków trzeba brać pod uwagę ich celowość oraz potencjalną możliwość przyczynienia się wydatku do osiągnięcia przychodu, a także racjonalność wydatków, to znaczy ich adekwatność do rzeczywistych potrzeb i zakresu prowadzonej działalności oraz konieczność ich poniesienia dla osiągnięcia przychodu.

Kosztem uzyskania przychodów będzie zatem taki koszt, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika,
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »