Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

02.04.2015

Nieprawidłowe stanowisko podatnika a zasada nieszkodzenia

Tezy: Wydanie na podstawie art. 14c § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 roku, poz. 749 ze zm.,) interpretacji indywidualnej uznającej stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe nie wyklucza możliwości urzeczywistnienia zasady nieszkodzenia, wynikającej z art. 14k i następnych tej ustawy, także w zakresie tych elementów kwalifikacji prawnej, co do których wnioskodawca i organ podatkowy byli zgodni.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Arkadiusz Cudak, Sędzia NSA Krystyna Chustecka, Sędzia WSA del. Hieronim Sęk (sprawozdawca), Protokolant Marek Kleszczyński, po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2015 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 15 października 2013 r. sygn. akt I SA/Rz 743/13 w sprawie ze skargi M. G. spółki z o.o. z siedzibą w R. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Rzeszowie, 2) zasądza od M. G. spółki z o.o. z siedzibą w R. na rzecz Ministra Finansów kwotę 340 zł (słownie: trzysta czterdzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Przedmiot skargi kasacyjnej
1.1. Minister Finansów wniósł skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 15 października 2013 r., sygn. akt I SA/Rz 743/13, którym w wyniku skargi M. Sp. z o.o. w R. (dalej: Spółka lub Skarżąca) uchylono interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2013 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług (dalej: podatek VAT).

2. Przedstawiony przez Sąd pierwszej instancji przebieg postępowania
2.1. We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Spółka wskazała, że: - jest podatnikiem podatku VAT dystrybuującym artykuły spożywcze; - w związku z tym podejmuje czynności o charakterze promocyjnym i reklamowym; - od dnia 1 czerwca 2005 r. do dnia 31 marca 2011 r. w tym celu nieodpłatnie przekazywała kontrahentom towary na promocje i degustacje oraz jako bonusy, nagrody rzeczowe, upominki i gadżety reklamowe; - przekazania te uznawała za opodatkowaną dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.); - w konsekwencji na podstawie art. 106 ust. 7 tej ustawy wystawiała faktury wewnętrzne (pojedyncze lub zbiorcze) z wykazanym podatkiem należnym, który uwzględniała w deklaracjach VAT, obniżając o podatek naliczony przy nabyciu tych towarów; - faktury wewnętrzne wystawiane były w oparciu o dokumenty wydania towarów na promocję (WS), przy czym na większości tych dokumentów kontrahenci potwierdzali odbiór towarów.

2.2. Przyjmując, że opisane nieodpłatne przekazania towarów w podanym wyżej okresie nie powinna opodatkowywać podatkiem VAT, Spółka wskazała, że zamierza wystawić wewnętrzne faktury korygujące (pojedyncze i/lub zbiorcze) do wszystkich ww. faktur wewnętrznych, w wyniku czego podstawa opodatkowania oraz kwota podatku należnego ulegnie zmniejszeniu do zera, a następnie dokonać - na podstawie wewnętrznych faktur korygujących - obniżenia kwoty podatku należnego w swoim rozliczeniu oraz deklaracji VAT za miesiąc, w którym wystawi te faktury korygujące, i to niezależnie od tego, czy fakturę wewnętrzną poddawaną korekcie wystawiła w oparciu o dokument WS potwierdzony albo niepotwierdzony przez kontrahenta, oraz niezależnie od tego, czy faktura wewnętrzna objęta korektą została wystawiona przed czy po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku za miesiąc, w którego rozliczeniu został uwzględniony podatek należny wynikający z tej faktury.

2.3. Wyrażając własne stanowisko co do planowanego zamierzenia Spółka stwierdziła, że w sposób opisany we wniosku może zarówno wystawić wewnętrzne faktury korygujące, jak i dokonać obniżenia podatku należnego.

2.4. Minister Finansów powołaną na wstępie interpretacją indywidualną uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe. W punkcie wyjścia odnotował, że opisane nieodpłatne przekazania towarów dokonane od dnia 1 czerwca 2005 r. do dnia 31 marca 2011 r. nie podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT, o czym oddzielnie wypowiedział się w wydanej Spółce interpretacji indywidualnej z dnia 20 września 2012 r. Przyjmując zatem taką kwalifikację prawną tych przekazań, stwierdził równocześnie, że: - uprawnienie Spółki do wystawienia wewnętrznych faktur korygujących (pojedynczych i/lub zbiorczych) ograniczone jest terminem przedawnienia wynikającym z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.; dalej: O.p.); - prawo do korekty przysługuje zatem wyłącznie w stosunku do tych faktur wewnętrznych, od których wystawienia nie minęło 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku z deklaracji uwzględniającej taką fakturę; - Spółka nie może więc dokonać obniżenia kwoty podatku należnego na podstawie wewnętrznych faktur korygujących w rozliczeniu i deklaracji VAT za miesiące, wobec których upłynął już wskazany termin przedawnienia; - nie ma natomiast znaczenia okoliczność, czy faktura wewnętrzna poddawana korekcie została wystawiona w oparciu o dokument WS potwierdzony przez kontrahenta.

3. Skarga do Sądu pierwszej instancji i odpowiedź na skargę
3.1. Skarżąca w skardze zarzuciła, że sentencja interpretacji indywidualnej została sformułowana w sposób sprzeczny z uzasadnieniem tej interpretacji.

3.2. W motywach skargi podkreśliła, że: - Minister Finansów formułując sentencję zaskarżonego aktu uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe, a jednocześnie w uzasadnieniu tego aktu wskazał, że prawidłowe jest jej stanowisko w zakresie dotyczącym tych faktur wewnętrznych, od których wystawienia nie minęło 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym upłynął termin płatności podatku VAT za okres rozliczeniowy uwzględniający podatek należny z takiej faktury; - w interpretacji indywidualnej należało zatem uznać jej stanowisko za prawidłowe w nieprzedawnionym zakresie oraz za nieprawidłowe w zakresie dotyczącym tych faktur wewnętrznych, od których wystawienia upłynęło 5 lat liczone jak wyżej (por. wyrok NSA z dnia 18 sierpnia 2010 r., sygn. akt I GSK 1034/09).

3.3. W odpowiedzi na skargę Minister Finansów wniósł o jej oddalenie, podtrzymując dotychczasowe zapatrywania. Dodał, że z uzasadnienia interpretacji indywidualnej wynika jaki powinien być poprawny sposób postępowania Spółki, przy czym jest ona jasna i czytelna (por. wyrok NSA z dnia 28 sierpnia 2012 r., sygn. akt I FSK 1709/11).

4. Uzasadnienie rozstrzygnięcia Sądu pierwszej instancji
4.1. Sąd uznał za trafne zarzuty skargi co do naruszenia art. 14c § 1 i § 2 oraz art. 121 § 1 w związku z art. 14h O.p. i zaskarżonym wyrokiem uchylił interpretację indywidualną na podstawie art. 146 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.; dalej: P.p.s.a.).

4.2. W motywach takiej oceny i rozstrzygnięcia, Sąd przyjął za Skarżącą, że: - sentencja zaskarżonego aktu jest sprzeczna z jego uzasadnieniem; - stwierdzeniu, iż stanowisko Spółki jest nieprawidłowe, towarzyszy równoczesny pogląd Ministra Finansów, że uprawnienie do wystawienia wewnętrznych faktur korygujących oraz do dokonania obniżenia kwoty podatku w rozliczeniu i deklaracjach VAT, ograniczone jest terminem wynikającym z art. 70 § 1 O.p.; - przysługuje więc ono wyłącznie w stosunku do tych faktur wewnętrznych, od których wystawienia nie minęło 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku; - oznacza to, iż Minister Finansów uznał za nieprawidłowe stanowisko Spółki odnośnie do pozostałych faktur; - aprobatę tego organu zyskało ponadto zapatrywanie Spółki o braku wpływu potwierdzania przez kontrahenta dokumentu WS na możliwość skorygowania faktury wewnętrznej; - przy takich stwierdzeniach nie było podstaw do uznania stanowiska Spółki za nieprawidłowe; - co do zasady Minister Finansów przyznał bowiem rację Spółce, uznając, że w opisanym zamierzeniu wystawienie wewnętrznych faktur korygujących i obniżenie podatku należnego w sposób zaproponowany przez Spółkę są zgodne z prawem; - sposób ten doznaje ograniczeń jedynie w odniesieniu do części faktur, co do których należy uwzględnić upływ terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych; - Minister Finansów miał możliwość, aby w interpretacji indywidualnej dać temu wyraz, gdyż prawnie dopuszczalne jest wskazanie w jakim zakresie prezentowane przez wnioskodawcę stanowisko jest prawidłowe, a w jakim nieprawidłowe.

5. Skarga kasacyjna i odpowiedź na skargę kasacyjną
5.1. Minister Finansów zaskarżył wyrok w całości, wnosząc o jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi pierwszej instancji, a także o zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

5.2. Sądowi pierwszej instancji zarzucił na podstawie art. 174 pkt 2 P.p.s.a. naruszenie przepisów postępowania w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy, tj. art. 146 § 1 P.p.s.a. w związku z art. 14, art. 14c § 1 i § 2 oraz art. 121 § 1 w związku z art. 14h O.p. "poprzez stwierdzenie, iż Organ winien wydać interpretację indywidualną w której uzna stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe, w sytuacji, gdy w uzasadnieniu nie podziela w całości jej stanowiska".

5.3. Minister Finansów uzasadniając postawiony zarzut zwrócił uwagę, że z treści interpretacji indywidualnej z dnia 18 kwietnia 2013 r. wynika, iż: - przywołano w niej art. 70 § 1 O.p. uniemożliwiający uznanie stanowiska Spółki za prawidłowe; - przytoczono argumenty dotyczące przedawnienia zobowiązań podatkowych, wskazując jakie wewnętrzne faktury korygujące Spółka może wystawić, w stosunku do których faktur wewnętrznych dokumentujących nieodpłatne przekazania towarów i w jakim okresie może je wystawić, a których korekty dokonać już nie może i dlaczego; - zawarto uzasadnienie wskazujące jaki powinien być poprawny sposób postępowania przez Spółkę w zakresie zadanego pytania oraz przedstawionego własnego stanowiska w sprawie będącej przedmiotem wniosku; - zachowano warunki wymagane art. 14c § 1 i § 2 O.p., gdyż wyrażono ocenę stanowiska Spółki oraz sposób, w jaki może ona postąpić w przedstawionym we w...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »