Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

26.03.2013

Nieostateczne decyzje a zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

Z uzasadnienia: Organ podatkowy nie może wydać zaświadczenia o niezaleganiu będąc w posiadaniu doręczonych podatnikowi, nawet nieostatecznych decyzji, z których wynikają zaległości podatkowe i to także wówczas, gdy decyzjom tym nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności. Wykonalność decyzji nie ma bowiem wpływu na istnienie zaległości podatkowej.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Leszek Kleczkowski Sędziowie: Sędzia WSA Halina Adamczewska-Wasilewicz Sędzia WSA Dariusz Dudra (spr.) Protokolant referent stażysta Justyna Guzman po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 20 lutego 2013 r. sprawy ze skargi A. R. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach. oddala skargę.

UZASADNIENIE

W dniu 11 września 2012 r. A.R.(skarżący) złożył w Urzędzie Skarbowym we W. wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach.

Postanowieniem z dnia [...] Naczelnik Urzędu Skarbowego we W. odmówił wydania zaświadczenia na dzień 18 września 2012 r. o treści żądanej przez stronę.

W uzasadnieniu stwierdził, że skarżący posiada zaległości podatkowe wynikające z decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego we W. z dnia [...]

- Nr [...] w kwocie 127.245 zł wraz z odsetkami za zwłokę na dzień zapłaty z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r. płaconego wg 19% liniowej stawki oraz odsetki stałe z tytułu niezapłaconych zaliczek w terminie w kwocie 10.616,00 zł za miesiące: styczeń, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień i październik 2010 r.

- Nr [...] w kwocie 110.507 zł wraz z odsetkami za zwłokę na dzień zapłaty z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r. płaconego wg 19% liniowej stawki oraz odsetki stałe z tytułu niezapłaconych zaliczek w terminie w kwocie 10.295 zł za miesiące: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień i październik 2011 r.

Organ podał, że od wyżej wskazanych decyzji prowadzone jest postępowanie odwoławcze, wobec czego przedmiotowe decyzje są decyzjami nieostatecznymi.

Nie zgadzając się z powyższym postanowieniem skarżący złożył zażalenie wnosząc o jego uchylenie. Zaskarżonemu postanowieniu zarzucił naruszenie:

- przepisów prawa proceduralnego poprzez błędne zastosowanie art. 306c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), dalej O.p. w sytuacji, gdy nie ma podstaw do odmowy wydania zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami,

- art. 306e § 6 O.p. poprzez jego niezastosowanie mimo, że wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego we W. decyzje w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych nie były decyzjami ostatecznymi oraz nie nadano im rygoru natychmiastowej wykonalności.

Postanowieniem z dnia[...] Dyrektor Izby Skarbowej w B. utrzymał w mocy postanowienie organu I instancji.

W uzasadnieniu podniósł, że wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach regulują przepisy art. 306e O.p. O potwierdzeniu istnienia, bądź nieistnienia zaległości podatkowych w danym podatku przesądzają zasady i terminy powstania tych zobowiązań określone w ustawach podatkowych, a w przypadku niewykonania zobowiązania podatkowego przez podatnika w terminie decyzja podatkowa właściwego organu, określająca wysokość tego zobowiązania.

Dyrektor Izby Skarbowej wskazał, że na dzień 18 września 2012 r. w Urzędzie Skarbowym we W. dla skarżącego w obrocie prawnym funkcjonowały:

• decyzja Naczelnika Urzędu Skarbowego we W. z dnia [...] r. Nr [...] określająca wysokość należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r. płaconego wg 19% liniowej stawki w kwocie 229.834 zł oraz wysokość odsetek za zwłokę z tytułu nieuiszczonych w należnych kwotach i we właściwych terminach zaliczek na podatek dochodowy z tytułu działalności gospodarczej wg 19% liniowej stawki za miesiące: styczeń, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień i październik 2010 r. w łącznej kwocie 10.616 zł,

• decyzja Naczelnika Urzędu Skarbowego we W. z dnia [...] Nr [...] określająca wysokość należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r. płaconego wg 19% liniowej stawki w kwocie 231.853 zł oraz wysokość odsetek za zwłokę z tytułu nieuiszczonych w należnych kwotach i we właściwych terminach zaliczek na podatek dochodowy z tytułu działalności gospodarczej wg 19% liniowej stawki za miesiące: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień i październik 2010 r. w łącznej kwocie 10.295 zł.

Dyrektor Izby Skarbowej zauważył, że decyzje te nie są ostateczne, gdyż w chwili obecnej prowadzone są w przedmiotowej sprawie postępowania odwoławcze. Zdaniem organu, sam fakt, że nie zgadzając się z ww. decyzjami skarżący złożył odwołania nie przesądza o tym, iż wskazanych w decyzjach kwot nie należy traktować jak zaległość podatkową. Zaległość podatkowa powstaje bowiem, w myśl art. 51 § 1 O.p. wówczas, gdy podatek nie został zapłacony w terminie płatności. Zatem sam fakt niezapłacenia podatku, bez względu na inne okoliczności, skutkuje powstaniem zaległości podatkowej. Następstwem powstania zaległości podatkowej są odsetki, naliczane od dnia następnego po upływie terminu płatności (art. 53 § 4 O.p.). Skoro więc, decyzje Naczelnika Urzędu Skarbowego we Włocławku z dnia 22 sierpnia 2012 r. dotyczą kolejno prawidłowości rozliczenia z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2010 i 2011, to termin tego rozliczenia upłynął kolejno 30 kwietnia 2011 r. i 30 kwietnia 2012 r.

W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiotowej sprawie bez znaczenia pozostaje także fakt, iż ww. decyzje Naczelnika Urzędu Skarbowego we W. jako decyzje nieostateczne nie podlegają wykonaniu, gdyż nie nadano im rygoru natychmiastowej wykonalności. Zasada niewykonywania decyzji nieostatecznych nie oznacza bowiem, że zaległości podatkowej nie ma, lecz jedynie, że nie można jej egzekwować aż do wydania decyzji ostatecznej. Zdaniem organu odwoławczego, nie sposób także zgodzić się z twierdzeniem, że zobowiązania podatkowe wynikające z decyzji z dnia [...] nie podlegają zapłacie (nie są wymagalne). Zgodnie bowiem z art. 47 § 3 O.p., jeżeli podatnik jest obowiązany sam obliczyć i wpłacić podatek, za termin płatności uważa się ostatni dzień, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata powinna nastąpić.

Reasumując w opinii Dyrektora Izby Skarbowej w B. z przywołanych wyżej okoliczności sprawy oraz z analizy materiału dowodowego wynika, iż organ pierwszej instancji biorąc pod uwagę ustalony stan faktyczny oraz obowiązujące przepisy prawa słusznie uznał, że treść zaświadczenia żądana we wniosku nie znajdowała na dzień wydania zaskarżonego postanowienia odniesienia w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.

W skardze do Sądu strona wniosła o uchylenie postanowień organów podatkowych obu instancji, zarzucając im podobnie jak w zażaleniu naruszenie przepisów prawa proceduralnego poprzez błędne zastosowanie art. 306c O.p. w sytuacji, gdy nie ma podstaw do odmowy wydania zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami oraz art. 306e § 2 i 3 O.p. poprzez ich niezastosowanie, mimo że przepisy te znajdują zastosowanie nie tylko w postępowaniu toczącym się przed organem I instancji, ale także w toczącym się postępowaniu w II instancji, art. 233 § 1 pkt 1, w związku z 306a § 2 O.p., uznając za zasadne utrzymanie w mocy postanowienia organu pierws...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »