Nieodpłatne świadczenia w PIT. Zwrot wydatków kandydatom na pracowników

Pytanie podatnika: Wnioskodawca zaprasza kandydatów na pracowników na rozmowy kwalifikacyjne, w trakcie których pracownicy rozwiązują testy logiczne oraz testy programistyczne z wymaganego języka programowania. Z uwagi na obecny brak biura, kandydaci są zapraszani do sal konferencyjnych w hotelu, które Spółka wynajmuje na te spotkania. Czy koszty podróży zwracane przez Wnioskodawcę kandydatom na pracowników korzystają ze zwolnienia z PIT i w związku z tym Spółka jako płatnik nie ma obowiązku poboru i odprowadzenia podatku (zaliczki na podatek)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 2 września 2015 r. (wpływ do Biura - 11 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu wydatków związanych z podróżą na rozmowę kwalifikacyjną, poniesionych przez kandydatów na pracowników - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 września 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie skutków podatkowych zwrotu wydatków związanych z podróżą na rozmowę kwalifikacyjną, poniesionych przez kandydatów na pracowników.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W związku z planami otwarcia nowego biura Spółki (Wnioskodawcy) w W. i wiążącą się z tym potrzebą zatrudnienia nowych pracowników, Spółka przeprowadza proces rekrutacyjny nowych zespołów.

W celu wyselekcjonowania osób o odpowiednich kwalifikacjach Spółka zaprasza kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne, w trakcie których pracownicy rozwiązują testy logiczne oraz testy programistyczne z wymaganego języka programowania, Z uwagi na obecny brak biura w W., kandydaci są zapraszani do sal konferencyjnych w hotelu, które Spółka wynajmuje na te spotkania.

Kandydaci, którzy uzyskali pozytywne rezultaty w pisemnych testach otrzymują zaproszenia do odbycia indywidualnych rozmów kwalifikacyjnych. Czas trwania indywidualnego spotkania z kandydatem wynosi około 4-6 godzin.

Każdy kandydat samodzielnie decyduje, czy spotkanie rekrutacyjne ma odbyć się w siedzibie Spółki w K., czy w H. w Wielkiej Brytanii (w siedzibie spółki matki).

Osoby zaproszone, przed odbyciem podróży są informowane, że mają możliwość otrzymania zwrotu poniesionych wydatków. Spotkania indywidualnie nie odbywają się w W. z przyczyn technicznych - Spółka nie posiadała biura w W., a część zadań sprawdzających umiejętności kandydata jest niemożliwa do wykonania zdalnie, bez dostępu do bazy danych i systemów informatycznych Spółki. Jedynie w przypadku rekrutacji na niektóre stanowiska spotkania odbywają się w W. w wynajętych przez Spółkę salach konferencyjnych, gdy pozwalają na to względy techniczne. W takim przypadku spotkanie rekrutacyjne jest przeprowadzane przez 5 osób oddelegowanych z biura w K.

W zależności od decyzji kandydata dotyczącej miejsca przeprowadzenia rozmowy rekrutacyjnej:

a. gdy proces rekrutacyjny odbywa się w K.:

 • kandydat samodzielnie pokrywa koszty przejazdu do K. wybranym środkiem transportu. W przypadku gdy osoba zaproszona na rozmowę rekrutacyjną podróżuje z W. do K. samochodem i wystąpi o zwrot kosztów przejazdu, Spółka wypłaca tej osobie kwotę stanowiącą zwrot kosztów w wysokości określonej w § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, dalej: „rozporządzenie o podróżach służbowych”, a ponadto zwraca koszty przejazdu autostradami płatnymi (poza limitem tzw. kilometrówki),
 • spółka rezerwuje i opłaca dla kandydata nocleg w hotelu w K., jak również parking (jeżeli kandydat poinformował Spółkę, że odbędzie podróż do K. samochodem). W przypadku braku wcześniejszej informacji o przyjeździe samochodem, kandydat samodzielnie ponosi koszt parkingu, a następnie otrzymuje jego zwrot w pełnej kwocie na podstawie złożonego rozliczenia (bez dołączania do rozliczenia ewidencji przebiegu pojazdu). Ze względu na czas trwania spotkania rekrutacyjnego kandydaci zazwyczaj przyjeżdżają do Krakowa w dzień poprzedzający rekrutację.

b. gdy proces rekrutacyjny odbywa się w H.:

 • kandydat samodzielnie pokrywa koszty transportu do siedziby spółki matki,
 • kandydat samodzielnie rezerwuje i opłaca nocleg w rekomendowanym przez Spółkę hotelu w H. oraz lot rekomendowanymi liniami lotniczymi, Spółka dokonuje rezerwacji lotu i noclegu za kandydata jedynie w przypadku zgłoszenia przez niego problemów z samodzielną rezerwacją.
 • Koszty transportu do siedziby spółki matki pokrywa kandydat.

Kandydat po powrocie, bez względu na wynik rekrutacji otrzymuje od rekrutera formularz Expenses claim (formularz rozliczenia poniesionych kosztów).

W celu otrzymania zwrotu poniesionych wydatków, kandydat zobowiązany jest złożyć uzupełniony formularz wraz z dowodami poniesienia wydatków, tj. rachunkami/wyciągiem z karty płatniczej, biletami, paragonami za autostradę. W przypadku, gdy kandydatowi jest zwracany również koszt podróży z W. do K., kandydat dołącza do formularza Expenses claim również ewidencję przebiegu prywatnego pojazdu dla celów Spółki (tzw. kilometrówkę).

Spółka, po otrzymaniu ww. dokumentów, zwraca kandydatowi sumę poniesionych kosztów. Najczęściej Spółka zwraca powyższe wydatki przed zawarciem z daną osobą umowy o pracę, jednak zdarzają się sytuacje, gdy zwrot kosztów następuje na rzecz osoby, która w momencie wypłaty jest już pracownikiem Spółki (w przypadku, gdy dana osoba złoży Expenses claim dopiero po podpisaniu umowy o pracę).

Należy zaznaczyć, że kandydat zarówno w momencie zakupu biletów, jak i dojazdu na rozmowę kwalifikacyjną nie jest pracownikiem Spółki i nie jest pewne, czy stosunek pracy zostanie zawarty z daną osobą w przyszłości.

W tym stanie faktycznym Wnioskodawca powziął wątpliwości, czy zwrot wydatków na rzecz osób ubiegających się o pracę w Spółce, bez względu na ostateczny wynik rekrutacji, stanowi przychód kandydatów, od którego Spółka jako płatnik zobowiązana jest pobrać zaliczkę na podatek dochodowy.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy koszty podróży zwracane przez Wnioskodawcę kandydatom na pracowników korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych i w związku z tym Spółka jako płatnik nie ma obowiązku poboru i odprowadzenia podatku (zaliczki na podatek)?

Zdaniem Wnioskodawcy, zwrot kosztów za dojazd na rozmowę kwalifikacyjną oraz nocleg poza miejscem zamieszkania wypłacany kandydatom przez Spółkę, stanowi dla kandydatów przychód z innych źródeł podlegający, co do zasady, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wobec faktu, że Spółka ma status płatnika, przedstawiony stan faktyczny ma związek z możliwą odpowiedzialnością podatkową jako płatnika.

Jednocześnie, zdaniem Spółki, do wskazanych kosztów znajduje zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b), z uwzględnieniem art. 21 ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy. Spółka, w odniesieniu do przychodów podlegających zwolnieniu, nie jest zobowiązana do sporządzenia informacji PIT-8C i przekazania jej kandydatowi oraz właściwemu organowi podatkowemu. W związku z tym nie ciążą na Spółce, jako płatniku, jakiekolwiek obowiązki związane z obliczeniem, pobraniem i odprowadzeniem do urzędu skarbowego podatku (zaliczki na podatek).

Na wstępie Wnioskodawca przytoczył treść art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wskazał, że art. 10 ust. 1 ww. ustawy zawiera katalog źródeł przychodów, wśród których znajdują się również, tak zwane inne źródła (art. 10 ust. 1 pkt 9 cyt. ustawy).

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, uważa się, m.in. inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 cyt. ustawy.

Z powyższego wynika, że do przychodów z innych źródeł, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy, co do zasady, zaliczyć każdy przychód, który nie mieści się w pozostałych źródłach przychodów, o których mowa w art. 12-14 i 17 ww. ustawy. Fakt użycia w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych sformułowania „w szczególności” oznacza, że zawarta w tym przepisie definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i może obejmować również inne rodzaje przychodów niż wyraźnie tam wymienione.

W ocenie Wnioskodawcy, pokrycie przez Wnioskodawcę określonych kosztów związanych z uczestnictwem osób zaproszonych w rozmowie kwalifikacyjnej powoduje powstanie, co do zasady, po stronie kandydatów przychodu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Otrzymanie zwrotu kosztów przez kandydatów oznacza wymierne przysporzenie majątkowe po ich stronie, polegające na tym, że osoba zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną nie musi ponosić kosztów dojazdu i noclegu we własnym zakresie i tym samym nie uszczupla swojego majątku. W konsekwencji, pokrycie przez Spółkę kosztów wymienionych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uzyskany przez kandydata przychód należy zaliczyć do tzw. innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy również w sytuacji, gdy zwrot dokonywany jest po nawiązaniu z daną osobą stosunku pracy, lecz dotyczy kosztów poniesionych przed jej zatrudnieniem przez Spółkę.

W dalszej części uzasadnienia Wnioskodawca przytoczył treść art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) oraz art. 21 ust. 13 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wskazał, że z powyższych przepisów wynika, iż zwolnienie ma zastosowanie (do wysokości limitów wynikających z odpowiednich, odrębnych przepisów), jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. diety i inne należności są wypłacane osobie fizycznej niebędącej pracownikiem podmiotu wypłacającego,
 2. osoba fizyczna niebędąca pracownikiem odbywa podróż,
 3. osoba fizyczna uzyskuje od podmiotu niebędącego pracodawcą diety i inne należności za czas podróży.

Należy zauważyć, że o ile na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnione są diety i inne należności za czas podróży służbowej, to na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ww. ustawy zwolnione są diety i inne należności za czas podróży (bez wskazania, że chodzi o podróż służbową). W konsekwencji zakres zastosowania art. 21 ust. 16 lit. b) cyt. ustawy jest szerszy i obejmuje efektywnie wszelkie podróże osób niebędących pracownikami, niezależnie od tego, czy pomiędzy taką osobą a podmiotem niebędącym pracodawcą istnieje jakikolwiek stosunek prawny czy też nie.

W konsekwencji należy przyjąć, że podróż kandydata na rozmowę kwalifikacyjną poza miejsce zamieszkania stanowi „podróż osoby niebędącej pracownikiem” w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie precyzuje, w jaki sposób powinno nastąpić otrzymanie diet i innych należności za czas podróży przez osobę niebędącą pracownikiem. W konsekwencji, dla celów zastosowania zwolnienia określonego w tym przepisie nie jest istotny sposób, w jaki następuje otrzymanie diet i innych należności za czas podróży. W szczególności, art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ww. ustawy ma zastosowanie zarówno w sytuacji, gdy należności za czas podróży są otrzymywane przez osobę niebędącą pracownikiem na zasadzie zwrotu kosztów (tzn. ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »