Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

10.12.2014

Nieodpłatne przekazanie towarów w opakowaniach zbiorczych a VAT

Pytanie podatnika: Czy nieodpłatne przekazanie towarów w opakowaniach zbiorczych nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT w sytuacji, gdy jednostkowy koszt wytworzenia lub jednostkowa cena nabycia przekazywanej sztuki towaru, ustalone w momencie wydania, nie przekroczy 10 zł netto, także w przypadku, gdy łączna wartość przekazywanych jednorazowo towarów danemu podmiotowi przekroczy 10 zł netto?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 lipca 2014 r. (data złożenia 24 lipca 2014 r.), uzupełnionym pismem z 13 października 2014 r. (data wpływu 16 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów w opakowaniach zbiorczych, których jednostkowa wartość nie przekracza 10 zł - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lipca 2014 r. w tut. organie został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów w opakowaniach zbiorczych, których jednostkowa wartość nie przekracza 10 zł.

Wskazany wniosek został uzupełniony pismem z 13 października 2014 r. (data wpływu 16 października 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP1/443-747/14/LSz z 2 października 2014 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest producentem oraz dystrybutorem piwa, a także dystrybutorem innych napojów alkoholowych i bezalkoholowych na terytorium kraju. Spółka obsługuje kilkadziesiąt tysięcy partnerów biznesowych w różnych kanałach dystrybucji: detal tradycyjny, gastronomia i hurt.

W ramach prowadzonej działalności Spółka podejmuje liczne inicjatywy marketingowe mające na celu promocję oferowanych produktów, zwiększenie wolumenu sprzedaży towarów poprzez zachęcenie potencjalnych nabywców do zakupu jej produktów oraz budowanie udziału marki w rynku. W ramach działań promocyjno-marketingowych Spółka planuje przekazywać nieodpłatnie (bez wynagrodzenia) partnerom biznesowym (np. sklepom, pubom, restauracjom, hurtowniom) produkty własne oraz towary dystrybuowane (również zwane dalej łącznie towarami), m.in. piwo puszkowane lub butelkowane. Celem takich działań jest aktywizacja sprzedaży towarów z oferty Spółki.

Jednostkowy koszt wytworzenia jednej sztuki produktów własnych lub jednostkowa cena nabycia towarów dystrybuowanych (tj. puszki lub butelki) nie przekroczy kwoty 10 zł netto w momencie przekazania. Spółka planuje dokonywać jednorazowo wydania na rzecz jednego kontrahenta więcej niż jednej sztuki danego towaru np. w opakowaniach zbiorczych zawierających puszki lub butelki takich jak palety, wielopaki. W takich sytuacjach łączna wartość towarów przekazywanych będzie wyższa niż 10 zł netto (w szczególności wyższa niż 100 zł). Niemniej, jednostkowy koszt wytworzenia lub jednostkowa cena nabycia pojedynczej sztuki (np. puszki, butelki) przekazywanego towaru nie przekroczy kwoty 10 zł netto.

Przekazywanie towarów w opakowaniach zbiorczych m.in. w paletach, zgrzewkach, wielopakach podyktowane jest w głównej mierze względami praktycznymi, technicznymi oraz logistycznymi. Chodzi w szczególności o redukcję kosztów transportu, zmniejszenie ryzyka uszkodzenia towarów, ułatwienia dystrybucji i magazynowania.

Dokumentacja towarzysząca omawianym przekazaniom towarów może wskazywać zarówno jednostkową ilość nieodpłatnie wydanych towarów lub samą ilości opakowań zbiorczych (np. ilość zgrzewek, palet), które każdorazowo obejmując określoną liczbę pojedynczych sztuk wydawanych towarów (puszek, butelek, itp.). W każdym przypadku jednak przekazywana będzie określona liczba pojedynczych sztuk zgrupowanych w opakowaniach zbiorczych, a wartość poszczególnych, pojedynczych sztuk nie przekroczy 10 zł netto.

W sytuacji, gdy przedmiotem nieodpłatnych wydań będą opakowania zbiorcze, ustalenie jednostkowego kosztu wytworzenia pojedynczego towaru lub jednostkowej ceny nabycia w momencie przekazania towaru nastąpi poprzez podzielenie łącznej wartości opakowania zbiorczego przez ilość sztuk (opakowań jednostkowych) w opakowaniu zbiorczym.

Spółka nie będzie prowadzić ewidencji nieodpłatnie przekazywanych towarów pozwalającej na ustalenie tożsamości odbiorców (osób), o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT.

Spółce będzie przysługiwało pełne prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z wytworzeniem i nabyciem przekazywanych towarów.

Na wstępie uzupełnienia wniosku Wnioskodawca zaznaczył, że przedmiotem wniosku jest zdarzenie przyszłe, które ze swej natury cechuje się pewnym stopniem niepewności, co do wszystkich szczegółów zdarzenia przyszłego (jest to hipoteza stanu faktycznego). W związku z tym, na chwilę obecną Spółka nie jest w stanie określić i wskazać wszystkich mogących zaistnieć w przyszłości aspektów i szczegółów związanych z opisanym zdarzeniem przyszłym. Biorąc powyższe pod uwagę, w opisie zdarzenia przyszłego zawartym we wniosku, zgodnie z najlepszą wiedzą Wnioskodawcy, zostały wskazane wszystkie okoliczności istotne z punktu widzenia odpowiedzi na zadane przez Spółkę pytanie.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

1. Spółka od dnia 11 czerwca 1993 r. jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu wykonywania czynności wskazanych w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2003 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2013 r., poz. 1608, ze zm., dalej zwanej „ustawą o VAT”).

2. Mając na uwadze, iż przedmiotem wniosku jest zdarzenie przyszłe, które ze swej natury cechuje się pewnym stopniem hipotetyczności, na ten moment Spółka nie jest w stanie wskazać wszystkich rodzajów towarów, które będą wydawane w ramach akcji promocyjnych/działań marketingowych podejmowanych przez Spółkę w przyszłości. Spółka wskazała te rodzaje towarów, które według jej najlepszej wiedzy będą przekazywane w przyszłości. Niemniej jednak, na tym etapie nie jest w stanie wykluczyć, iż w przyszłości nie będą przekazywane także inne produkowane lub dystrybuowane przez nią napoje alkoholowe (np. wino) lub bezalkoholowe (np. woda, soki).

3. Spółka wskazuje, że przekazywane nieodpłatnie towary, będące przedmiotem Wniosku nie będą stanowiły próbek w rozumieniu art. 7 ust. 7 ustawy o VAT.

4. Zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego zawartym we Wniosku, Spółka podejmuje liczne inicjatywy marketingowe mające na celu promocję oferowanych towarów, zwiększenie wolumenu ich sprzedaży poprzez zachęcenie potencjalnych nabywców do zakupu oraz budowanie udziału marki w rynku. W ramach tych inicjatyw będzie przekazywała nieodpłatnie towary swoim partnerom biznesowym, a więc w celu aktywizacji sprzedaży oferowanych przez Spółkę towarów.

5. Każdorazowe przekazanie towarów partnerom biznesowym Spółki będzie następowało na cele związane z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy. Jak zostało wskazane we Wniosku, przekazania dokonywane będą w ramach działań promocyjno-marketingowych, których celem jest aktywizacja sprzedaży towarów z oferty Spółki.

6. Na pytanie tut. organu zadane w wezwaniu: „Jakie jest uzasadnienie ekonomiczne dla tak dużych nieodpłatnych przekazań towarów paletami partnerom biznesowym (jaki procent takie nieodpłatne przekazania stanowią w stosunku do odpłatnych dostaw dokonywanych z tymi partnerami biznesowymi)...” Wnioskodawca odpowiedział, że Spółka pragnie podkreślić, iż działając na tynku charakteryzującym się silną konkurencją, podejmuje racjonalne i uzasadnione ekonomicznie decyzji zmierzające do zwiększenie wolumenu sprzedaży oferowanych towarów. W tym celu, jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego zawartego we Wniosku, Spółka podejmuje liczne inicjatywy marketingowe. Zgodnie z powszechnie uznawaną teorią marketingu inicjatywy te stanowią formę promocji sprzedaży, która jako kluczowy element kampanii reklamowych, polega na tworzeniu różnych zestawów dostarczających narzędzi zachęty, głównie krótkoterminowych, zaprojektowanych do stymulowania szybszego lub większego zakupu określonego produktu lub usługi przez konsumentów lub handlowców (Philip Kotler, Marketing, Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o., Poznań 2005, s. 620).

Spółka zwraca uwagę na fakt, iż decyzje o nieodpłatnym przekazaniu towarów (tj. decyzje o ilości, częstotliwości przekazywanych towarów) partnerom biznesowym będzie przedmiotem szczegółowych analiz biznesowych oraz wielopoziomowego procesu decyzyjnego. Tym samym, o tym czy w ogóle, a jeśli tak, to w jakiej ilości zostaną przekazane nieodpłatnie towary danemu kontrahentowi decydować będzie szereg czynników, w tym przede wszystkim wolumen obrotów. W konsekwencji, nie każdy kontrahent otrzyma przywołaną „paletę” towarów.

Pomimo, iż przedmiotem Wniosku jest zdarzenie przyszłe, dla zobrazowania zagadnienia, Spółka pragnie wskazać, iż w ostatnich latach udział wartości nieodpłatnych wydań w całej wartości sprzedaży wynosił ok. l - 2%. Przykładowo, w ostatnim roku Spółka jako wiodący producent i dystrybutor piwa w Polsce sprzedała ok. 10,700 mln hektolitrów tego produktu. Z tego ok. 70% w trzech głównych kanałach dystrybucyjnych. W kanale hurtowym w przybliżeniu 3,9 mln hektolitrów. W kanale nowoczesnym, obejmującym sklepy wielkopowierzchniowe oraz sieci o zasięgu ogólnopolskim ok. 3,2 mln hektolitrów. Natomiast w kanale ... (hotele, restauracje, kawiarnie, puby) ok. 600 tysięcy hektolitrów. Tym samym, przekazanie palety towarów kontrahentowi z kanału nowoczesnego, który nabywa od Spółki rocznie tysiące hektolitrów piwa oraz innych napojów będzie stanowiło de facto promil wolumenu sprzedaż. Dla zobrazowania, warto również wskazać, iż na jednej palecie znajduje się ok. 7,56 hektolitrów dla puszek 0,5 1 oraz 4-5 hektolitrów dla butelek 0,5 1.

Spółka pragnie także zwrócić uwagę, iż kanał nowoczesny jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się i perspektywicznych strumieni marketingowych. W konsekwencji, wspieranie współpracy Spółki z ogniwami tego kanału jest jak najbardziej uzasadnione ekonomicznie i biznesowo.

7. Spółka nie jest w stanie wskazać jak partnerzy biznesowi będą wykorzystywali otrzymane nieodpłatnie towary. Będzie to uzależnione od ich decyzji biznesowej.

Według najlepszej wiedzy Spółki, zasadniczo, możliwe będą wszystkie wskazane opcje, tj. odpłatna dostawa, nieodpłatne wydania, konsumpcja.

8. Częstotliwość przekazywania nieodpłatnie przez Wnioskodawcę towarów partnerom biznesowym uzależniona będzie od bieżących potrzeb biznesowych. Spółka pragnie wskazać, iż każdorazowe przekazanie towarów poprzedzone będzie stosownymi analizami wynikającymi ze strategii marketingowej Spółki, a także celu poszczególnych akcji promocyjnych. Decyzje o przekazaniu towarów będą pochodną oczekiwanych korzyści dla Spółki, które przynieść ma dana akcja marketingowa/promocyjna (tj. przede wszystkim oczekiwany wzrost wolumenu sprzedaży).

Tym samym, mając na uwadze, iż Wniosek dotyczy zdarzenia przyszłego, Spółka nie jest w stanie precyzyjnie wskazać, z jaką częstotliwością będzie przekazywała towary poszczególnym kontrahentom. Niemniej jednak, mając na uwadze, iż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której celem jest osiąganie zysków, będą to racjonalnie ekonomicznie decyzje podyktowane potrzebą biznesową.

9. Wnioskodawca jest jednym z największych w Polsce producentów i dystrybutorów piwa oraz innych napojów alkoholowych i bezalkoholowych. W chwili obecnej Wnioskodawca utrzymuje stosunki handlowe z ok. 50 tysiącami podmiotami. Partnerami biznesowymi Spółki są m.in. hurtownie, sklepy wielkopowierzchniowe, sieci handlowe o zasięgu ogólnokrajowym, a także odbiorcy indywidualni jak puby, gastronomia, sklepy tradycyjne.

Biorąc pod uwagę, że Wniosek dotyczy zdarzenia przyszłego Spółka nie jest w stanie wskazać, ile sztuk jednorazowo danego towaru będzie przekazywać nieodpłatnie każdemu partnerowi biznesowemu.

Jak zostało to wskazane w odpowiedzi na pytanie nr 4 i 6 powyżej, każdorazowo decyzja o przekazaniu określonej ilości towarów poprzedzona będzie analizą uwarunkowań dotyczących współpracy z danym partnerem biznesowym. Ilość towarów przekazywanych konkretnemu partnerowi biznesowemu uzależniona będzie od bieżących potrzeb biznesowych i strategii marketingowej Spółki oraz każdorazowo określona z uwzględnieniem wielu czynników m.in. wolumen obrotów z danym kontrahentem, plany rozwoju relacji biznesowych z danym partnerem uzależnione między innymi od jego perspektyw wzrostu, prowadzone aktualnie akcje marketingowe, np. nakierowane na wzrost sprzedaży określonego produktu.

10. Przekazyw...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »