Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

27.06.2013

Nieaktualne zaświadczenie z zagranicy a zwrot VAT

Z uzasadnienia: Złożenie przez podmiot składający wniosek o zwrot VAT nieaktualnego zaświadczenia powoduje, że wniosek taki cały czas jest obarczony brakiem formalnym. Brak któregokolwiek z dokumentów, o których mowa § 5 rozporządzenia w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom, jest brakiem formalnym wniosku, rodzącym po stronie organu podatkowego obowiązek wezwania wnioskodawcy do jego usunięcia w trybie art. 169 § 1 Ordynacji podatkowej. Nieuzupełnienie tego braku w terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Danuta Oleś, Sędzia NSA Grażyna Jarmasz (sprawozdawca), Sędzia NSA Arkadiusz Cudak, Protokolant Katarzyna Nowik, po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2013 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej T. z siedzibą w Czechach od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 marca 2012 r. sygn. akt III SA/Wa 235/12 w sprawie ze skargi T. z siedzibą w Czechach na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 11 stycznia 2010 r. nr [...] w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o zwrot podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 2007 r.:

1) oddala skargę kasacyjną,
2) zasądza od T. z siedzibą w Czechach na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w W. kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Wyrok Sądu pierwszej instancji

1.1. Wyrokiem z dnia 23 września 2010 r., sygn. akt III SA/Wa 718/10, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu skargi T. w K., uchylił postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 11 stycznia 2010 r. w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o zwrot podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 2007 r. Przyczyną uchylenia tego postanowienia było przede wszystkim uznanie przez Sąd, że niezasadne było wystosowanie do strony w trybie art. 169 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 ze zm., dalej jako "O.p.") wezwania do uzupełnienia wniosku o zwrot VAT o oryginał zaświadczenia potwierdzającego rejestrację podatnika podatku od wartości dodanej w państwie siedziby.

1.2. Na skutek wniesionej przez organ skargi kasacyjnej Naczelny Sąd Administracyjny, wyrokiem z dnia 16 listopada 2011 r., sygn. akt I FSK 9/11, uchylił powyższy wyrok w całości, nie zgadzając się z wyrażonym tam poglądem, że wniosek o zwrot VAT nie był obarczony brakiem formalnym. Zdaniem Sądu kasacyjnego z § 5 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz.U. nr 89, poz. 851 ze zm., dalej jako "rozporządzenie") wynika, że warunek złożenia zaświadczenia, o którym mowa w § 5 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia, nie będzie spełniony, jeżeli od daty jego wystawienia upłynął rok, a z taką sytuacją mamy do czynienia w sprawie. Złożenie wraz z wnioskiem nieaktualnego zaświadczenia powoduje, że wniosek ten jest obarczony brakiem formalnym. Interpretacja § 5 ust. 7 rozporządzenia i art. 3 lit. b VIII Dyrektywy prowadzi do wniosku, że wystawione przez organy podatkowe państwa siedziby podatnika zaświadczenie zachowuje swoją ważność przez rok od dnia wystawienia, tymczasem w przedmiotowej sprawie zaświadczenie wystawiono 7 czerwca 2007 r., a wniosek został złożony 25 czerwca 2008 r. W takiej sytuacji należało, zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, uznać, że WSA błędnie ocenił, iż wezwanie do uzupełnienia braków formalnych przez przedstawienie aktualnego zaświadczenia było bezzasadne i niewłaściwie oceniono, że w sprawie doszło do naruszenia art. 169 § 1 O.p. Naczelny Sąd Administracyjny zaznaczył, że w orzecznictwie wielokrotnie podkreślano, iż brak któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w § 5 rozporządzenia, jest brakiem formalnym wniosku rodzącym po stronie organu obowiązek wezwania wnioskodawcy do jego usunięcia w trybie art. 169 § 1 O.p., przy czym nieuzupełnienie tego braku w terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

1.3. Zaskarżonym obecnie wyrokiem z dnia 19 marca 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 235/12, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę strony. W uzasadnieniu orzeczenia Sąd ten wskazał, że bezsporne jest niewypełnienie przez skarżącą w wynikającym z art. 169 § 1 O.p. terminie wezwania do uzupełnienia braku formalnego wniosku o zwrot VAT, zaznaczając równocześnie, iż skoro Naczelny Sąd Administracyjny w niniejszej sprawie uznał, że wniosek był dotkniętym brakiem formalnym w postaci dołączenia do niego nieaktualnego zaświadczenia potwierdzającego rejestrację podatnika podatku od wartości dodanej w państwie siedziby, a w konsekwencji WSA błędnie uznał, że rozstrzygnięcia organów naruszały art. 169 § 1 O.p., przy ponownym rozpoznaniu sprawy Sąd pierwszej instancji był, w myśl art. 190 P.p.s.a., taką oceną prawną związany. Sąd stwierdził, że brak było w sprawie okoliczności umożliwiających odstąpienie od zawartej w orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego wykładni prawa, stąd skarga nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż zaskarżone postanowienie nie narusza prawa.

2. Skarga kasacyjna

2.1. W skardze kasacyjnej strona zaskarżyła powyższy wyrok w całości, wnosząc o jego uchylenie w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, a także o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm prawem przepisanych.

2.2. Zaskarżonemu orzeczeniu zarzucono mające istotny wpływ na wynik sprawy naruszenie:

- art. 145 § 1 pkt 1 lit. c w zw. z art. 145 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm., dalej jako "P.p.s.a.") przez nieuchylenie zaskarżonego postanowienia z uwagi na naruszenie przez organy art. 121 § 1 O.p. oraz zasad neutralności i proporcjonalności, polegające na braku merytorycznego rozpatrzenia wniosku spółki o zwrot podatku od ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »