Nieaktualna ewidencja a podatek od nieruchomości

Z uzasadnienia: Przy dokonywaniu wymiaru podatku od nieruchomości, dla organów podatkowych wiążąca jest klasyfikacja gruntów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. W przypadku zmiany ewidencji gruntów w związku z prowadzonymi przez podatnika wieloma postępowaniami administracyjnymi i sądowymi, przysługuje mu prawo złożenia wniosku o wznowienie postępowania podatkowego zakończonego ostateczną decyzją oraz żądanie ewentualnej zmiany tej decyzji. Jednak do czasu zmiany ewidencji wiążą, w tym przedmiocie wszystkie organy obowiązujące w niej zapisy.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Jacek Brolik, Sędzia NSA Krzysztof Winiarski, Sędzia NSA Sławomir Presnarowicz (sprawozdawca), Protokolant Agata Grabowska, po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2013 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej S. S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2011 r. sygn. akt III SA/Wa 2161/10 w sprawie ze skargi S. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia 29 czerwca 2010 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2010 r. oddala skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 11 kwietnia 2011 r., sygn. akt III SA/Wa 2161/10, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę S. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia 29 czerwca 2010 r., nr [...], w przedmiocie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2010 r.

Rozstrzygnięcie powyższe zapadło w następującym stanie faktycznym. Burmistrz Miasta P. decyzją z dnia 28 stycznia 2010 r. ustalił S. S. (dalej: "skarżący") podatek od nieruchomości na 2010 r. w wysokości 306 zł dla nieruchomości położonej w P., przy ul. S. Za podstawę opodatkowania przyjęto grunty o powierzchni 595 m² oraz komórki o powierzchni 32 m². Organ pierwszej instancji wskazał, iż podatek ustalono w oparciu o informację w sprawie podatku od nieruchomości z dnia 15 kwietnia 2008 r. oraz danych z ewidencji gruntów i budynków według następującego wyliczenia: grunty 595 m² według stawki 0,38 zł daje kwotę 226,10 zł, komórki 32 m² według stawki 2.50 zł, co dało kwotę 80,00 zł.

Skarżący w odwołaniu od powyższej decyzji zarzucił organowi pierwszej instancji, że wymiar podatku naliczony został nieprawidłowo, jako że wysokość podatku ustalona została na podstawie informacji z 1999 r. i nieaktualnych danych z ewidencji gruntów. Podniósł, że dane z ewidencji gruntów nie odpowiadają prawdzie, jako że nie zostało jeszcze zakończone postępowanie wyjaśniające w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w P.

Pismem z dnia 18 maja 2010 r. Skarżący przedłożył do akt sprawy odpisy i kserokopie posiadanych dokumentów w zakresie prowadzonego postępowania sądowego ze wskazaniem na fałszowanie dokumentów urzędowych, jak również szeroko opisał działania własne mające na celu ustalenie prawdziwych danych w zbiorze dokumentów wieczysto-księgowych.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. (dalej jako: SKO) decyzją z dnia 29 czerwca 2010 r. utrzymało w mocy rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji. Powołując się na treść art. 3 ust. 1 - 3, art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 5 ust. 1 i 2, art. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst. jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 9, poz. 84 ze. zm.; zwanej dalej "u.p.o.l") organ odwoławczy wskazał, że z wypisu z rejestru gruntów z dnia 8 kwietnia 2010 r. wynika, że właścicielami działki nr [...] w P. przy ul. S. o powierzchni 0,0595 ha, użytku Bp (Id działki: [...] - jednostka rejestrowa: [...]) są S. i T. S. Zdaniem SKO, wymiar podatku odpowiada prawu, gdyż przy jego ustalaniu uwzględniono dane znajdujące się w posiadaniu organu podatkowego, a dla ustalenia wysokości podatku od nieruchomości zastosowano stawki ustalone Uchwałą Rady Miejskiej w P. nr [...] z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010.

Organ odwoławczy wyjaśnił również, że dane zawarte w ewidencji gruntów mają walor dokumentu urzędowego, o którym mowa jest w art. 194 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8 poz. 60 ze zm., dalej: o.p.) i stanowią dowód tego co zostało w nich stwierdzone. Organ zwrócił też uwagę, że podatnik został pouczony, iż w przypadku kwestionowania prawidłowości danych z ewidencji gruntów i budynków, powinien wszcząć procedurę ich zmiany na podstawie odrębnych postępowań uregulowanych przepisami prawa.

W skardze skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Skarżący wniósł o uchylenie i stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji.

W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł jej o oddalenie, podtrzymując stanowisko zawarte w zaskarżonej decyzji.

Do pisma procesowego z dnia 22 września 2010 r. oraz 15 marca 2011 r., Skarżący dołączył odpisy dokumentów skierowanych do Burmistrza Miasta P. oraz Sądu Rejonowego w Pruszkowie dotyczące przedmiotowych nieruchomości.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (dalej jako: WSA) zauważył przede wszystkim, iż wskazanie wprost na dane w ewidencji gruntów i budynków koresponduje z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. z 2005 r. Dz. U. nr 240, poz. 2027 ze zm., dalej zwane "p.g.k."). W art. 21 tej ustawy przewidziano, że podstawę między innymi wymiaru podatków stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. Sąd podzielił pogląd, że art. 2 ust. 2 u.p.o.l. nie pozostawia wątpliwości, iż w zakresie wymiaru podatku od nieruchomości wiążąca dla organów podatkowych jest klasyfikacja gruntów wynikająca z wyżej wskazanej ewidencji. Ponadto, dodano, iż dane zawarte w ewidencji gruntów mają walor dokumentu urzędowego, o którym mowa w art. 194 o.p. i stanowią dowód tego, co zostało w nich stwierdzone. Pojęcie dokumentu urzędowego nie zostało jednoznacznie zdefiniowane, niem...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »