Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Amortyzacja - środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

11.05.2018

Nakłady na ulepszenie środka trwałego nabytego w drodze darowizny

Od 1.01.2018 r. wyłączona została możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od środków trwałych, nabytych w drodze darowizny, jeżeli przy nabyciu zastosowanie miało zwolnienie od spadków i darowizn. Jednak wyłączenie to nie dotyczy nakładów poniesionych przez obdarowanego, na ulepszenie otrzymanego środka trwałego.

Stan faktyczny

Wnioskodawczyni w 2010 r. nabyła w drodze darowizny jako osoba fizyczna lokal mieszkalny. Nabycie korzystało ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Lokal stanowi odrębną własność, ale nie zaspokaja potrzeb mieszkaniowych Wnioskodawczyni. W związku z tym, został on wynajęty z przeznaczeniem na potrzeby mieszkaniowe najemców. Przed nabyciem mieszkanie było przez kilkadziesiąt lat zamieszkiwane i w związku z jego złym stanem technicznym wymagało generalnego remontu. Dlatego też przed podpisaniem umowy najmu Wnioskodawczyni przeprowadziła remont, wydając na niego kwotę 80.000 zł. Tym samym wartość początkowa nabytego lokalu znacznie wzrosła. Remont polegał na wymianie tynków, podłóg, okien, drzwi, położeniu płytek ceramicznych w łazience, ubikacji i kuchni, wymianie oświetlenia, grzejników.

Dochody z prywatnego najmu Wnioskodawczyni opodatkowuje wg. skali podatkowej. W związku z tym, w 2017 r. przysługiwało jej prawo do pomniejszenia przychodu z najmu o koszty uzyskania przychodów, do których Wnioskodawczyni zalicza wydatki związane z utrzymaniem mieszkania i jego bieżącą eksploatacją, składki na ubezpieczenie oraz bieżące naprawy. Obowiązująca do końca 2017 r. ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwalała również Wnioskodawczyni na zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów także miesięcznych odpisów amortyzacyjnych.

Co do zasady, wydatki na remont środka trwałego, a więc odtworzenie jego pierwotnej wartości użytkowej mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Jednakże w przypadku Wnioskodawczyni, nakłady na remont zostały poniesione przed oddaniem mieszkania w najem i mogły wpływać na wysokość kosztów uzyskania przychodów jedynie poprzez odpisy amortyzacyjne, których podstawą była wartość rynkowa nabytego mieszkania powiększona o nakłady na remont generalny. Od 1 stycznia 2018 r., art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymał nową treść, zgodnie z którą nie uważa się już za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych nabytych w drodze darowizny, jeżeli nabycie to korzystało ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn.

Pytanie i stanowisko podatnika

Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym kosztami uzyskania przychodów z prywatnego najmu mieszkania, począwszy od 1 stycznia 2018 r., będą odpisy amortyzacyjne dokonane od poniesionych przez Wnioskodawczynię w 2017 r. nakładów na jego generalny remont przed oddaniem w najem prywatny ?

Wnioskodawczyni uważa, iż w nowym stanie prawnym, obowiązującym od 1 stycznia 2018 r., nie ma już prawa zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytego lokalu mieszkalnego. Zdaniem jednak Wnioskodawczyni, zmiana treści art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie dotyczy wydatków poniesionych przez nią na generalny remont mieszkania przed oddaniem go w najem. Według Wnioskodawczyni, począwszy do 1 stycznia 2018 r., kosztem uzyskania przychodu jest miesięczny odpis amortyzacyjny, którego podstawą jest wartość poniesionych wydatków na generalny remont. Prostym uzasadnieniem powyższego twierdzenia jest fakt, że w drodze darowizny Wnioskodawczyni nabyła mieszkanie o określonej wartości rynkowej w dniu otrzymania darowizny i to właśnie nabycie było zwolnione od podatku od spadków i darowizn. Natomiast poniesione wydatki na generalny remont wynikały z potrzeby dostosowania mieszkania do wymogów rynku i nie były przedmiotem darowizny korzystającej ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn.

Stanowisko i uzasadnienie KIS

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 200 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. c ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, wydatków na ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 22g ust. 17 powiększają wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych. Wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, są jednak kosztem uzyskania przychodów przy określaniu dochodu z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d, oraz gdy odpłatne zbycie rzeczy i praw jest przedmiotem działalności gospodarczej, a także w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, bez względu na czas ich poniesienia.

W myśl art. 22a ust. 1 ww. ustawy amortyzacji podlegają z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

- budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

- maszyny, urządzenia i środki transportu,

- inne przedmioty

o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Z przytoczonych przepisów wynika zatem, że składnik majątkowy może być uznany za środek trwały w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

- musi stanowić własność lub współwłasność podatnika,

- musi być kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania – ustawodawca nie określił bliżej tych warunków, jednakże należy stwierdzić, że warunki te spełnia składnik majątku, który jest wyposażony we wszystkie elementy konstrukcyjne pozwalające na jego funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem, sprawny techniczne i zalegalizowany prawnie w formie ewentualnie wymaganych uprawnień, homologacji i pozwoleń na użytkowanie,

- jego przewi...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »