Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

27.06.2017

Najem prywatny wycofanych z działalności nieruchomości a obowiązek korekty VAT

Pytanie podatnika: Czy wycofanie z działalności gospodarczej nieruchomości, maszyn produkcyjnych i środków transportu (wykreślenie ich z ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa), od nabycia których odliczono VAT i dalsze ich wynajmowanie w ramach najmu prywatnego spowoduje, że należy naliczyć podatek należny od wycofanych nieruchomości, ruchomości lub korygować odliczony wcześniej podatek VAT, w sytuacji gdy ten najem prywatny będzie nadal czynnością opodatkowaną VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 kwietnia 2017 r. (data wpływu 18 kwietnia 2017 r.) uzupełnionym pismem z dnia 6 czerwca 2017 r. (data wpływu 12 czerwca 2017 r.) na wezwanie z dnia 30 maja 2017 r. znak 0114-KDIP1-1.4012.110.2017.1.KBR (doręczone w dniu 1 czerwca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania czynności wycofania z ewidencji środków trwałych nieruchomości, braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego oraz sposobu udokumentowania ww. czynności - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania czynności wycofania z ewidencji środków trwałych nieruchomości, braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego oraz sposobu udokumentowania ww. czynności.

Złożony wniosek został uzupełniony pismem z dnia 6 czerwca 2017 r. (data wpływu 12 czerwca 2017 r.) na wezwanie z dnia 30 maja 2017 r. znak 0114-KDIP1-1.4012.110.2017.1.KBR (doręczone w dniu 1 czerwca 2017 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W bieżącym roku Wnioskodawca zamierza przekształcić swoje przedsiębiorstwo, które prowadzi obecnie pod firmą T. w trybie art. 584 ksh w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która zostanie wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS z momentem przekształcenia. Przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością całego dotychczasowego przedsiębiorstwa spowoduje, że spółka ta przejmie w całości aktywa i pasywa dotychczasowego Zakładu. Wejdzie ona więc we wszelkie prawa i przejmie wszelkie obowiązki wynikające z jego dotychczasowej działalności. Jednocześnie Wnioskodawca wyjaśnia, iż poza kwestiami formalnymi takimi jak nowy numer NIP nie ulegną żadnym zmianom dotychczasowe zasady w współpracy z obecnymi kontrahentami Zakładu. Obecnie przedsiębiorstwo prowadzone indywidualnie generalnie osiąga przychody z dwóch tytułów - działalność produkcyjna i handlowa.

Wnioskodawca jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT, wszystkie te czynności są opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Przed przekształceniem ze względu na skutki cywilnoprawne Wnioskodawca zamierza wycofać z działalności gospodarczej nieruchomości, znaczną część maszyn produkcyjnych i część środków transportu służących obecnemu przedsiębiorstwu (wycofać z ewidencji środków trwałych). Od nabycia tych środków trwałych Wnioskodawca odliczył podatek VAT.

Pomimo, że Podatnik zamierza wycofać nieruchomości, maszyny i pojazdy z działalności gospodarczej, nadal będzie je wynajmować przede wszystkim powstałej z przekształcenia Spółce, ewentualnie innym przedsiębiorstwom w ramach tzw. najmu prywatnego, z tego tytułu będą wystawiane faktury z wykazanym podatkiem VAT. W niniejszej sytuacji istotne jest zatem przeznaczenie nieruchomości, maszyn i pojazdów na wynajem prywatny, który będzie nadal czynnością opodatkowaną i ustalenie czy to przekazanie na cele prywatne spowoduje czy też nie konieczność wykazania VAT należnego.

Pismem z dnia 6 czerwca 2017 r. Wnioskodawca wskazał, że powstała z przekształcenia spółka z o.o. przejmie do dalszego używania na cele produkcyjne i usługowe następujące środki trwałe:

 • część maszyn: frezarko-wiertarka, tokarki, wiertarki, prasy mimośrodowe, zwijarka do rur, walcarka;
 • samochody dostawcze i ciężarowe;
 • komputery, drukarki, sprzęt elektroniczny, sprzęt biurowy, meble i inne drobne sprzęty.

Wycofane z działalności i objęte będą tzw. najmem prywatnym zostaną:

 • Nieruchomości stanowiące środki trwałe firmy T.

  Powyżej wymienione nieruchomości to grunty zabudowane, na których posadowione są budynki produkcyjne, usługowe i biurowe, budowle tj. ogrodzenia, szamba, stacje trafo, zbiorniki gazu , drogi i place utwardzone, suwnice zewnętrzne i wewnętrzne.
 • samochody osobowe;
 • maszyny produkcyjne - laser do cięcia metalu, robot spawalniczy, prasa krawędziowa, automaty spawalnicze, suwnice wewnętrzne, spawarki, półautomaty spawalnicze, prasy hydrauliczne.

Ponadto Podatnik wyjaśnił, że pytanie „Czy do czynności wycofania z działalności gospodarczej nieruchomości, maszyn i środków transportu (wykreślenie ich z ewidencji środków trwałych ) przedsiębiorstwa dla celów podatkowych wystarczy zwykłe pisemne oświadczenie podatnika bez wystawiania faktury i dokonanie stosownego wpisu w ewidencji środków trwałych?” dotyczy wyłącznie podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

 1. Czy wycofanie z działalności gospodarczej nieruchomości, maszyn produkcyjnych i środków transportu (wykreślenie ich z ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa), od nabycia których odliczono VAT i dalsze ich wynajmowanie w ramach najmu prywatnego spowoduje, że należy naliczyć podatek należny od wycofanych nieruchomości, ruchomości lub korygować odliczony wcześniej podatek VAT, w sytuacji gdy ten najem prywatny będzie nadal czynnością opodatkowaną VAT?
 2. Czy do czynności wycofania z działalności gospodarczej nieruchomości, maszyn i środków transportu (wykreślenie ich z ewidencji środków trwałych) przedsiębiorstwa dla celów podatkowych wystarczy zwykłe pisemne oświadczenie podatnika bez wystawiania faktury i dokonanie stosownego wpisu w ewidencji środków trwałych?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad. 1.
Zdaniem Wnioskodawcy fakt, że zamierza wycofać nieruchomości, maszyny produkcyjne i środki transportu z działalności gospodarczej i je wynajmować w ramach najmu prywatnego jako dalszej czynności opodatkowanej VAT jest dopuszczalny przez obowiązujące przepisy prawa podatkowego. Skoro jednak dla celów VAT najem jest uznawany za prowadzenie działalności gospodarczej, tego „wycofania” nie można traktować jako przekazania nieruchomości, ruchomości na cele prywatne - nadal nieruchomości, maszyny i pojazdy będą bowiem służyły działalności gospodarczej (świadczeniu usług najmu).

Nie znajdzie zatem tu zastosowania art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, który nakazuje w określonych okolicznościach wykazać VAT należny od przekazania towaru (składnika firmowego majątku) na cele prywatne. Zgodnie z tym przepisem przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Zatem przeznaczenie nieruchomości, ruchomości - maszyn i pojazdów na wynajem nie spowoduje konieczności wykazania VAT należnego.

W związku z tym, że nieruchomości, maszyny i pojazdy stały się przedmiotami prywatnymi ale nadal będą wynajmowane innym przedsiębiorcom, to nadal ona będzie mieć związek ze sprzedażą opodatkowaną. Powyższe oznacza, że nie trzeba będzie również dokonać korekty podatku odliczonego od wydatków na nabycie nieruchomości, ruchomości w oparciu o art. 91 ustawy o VAT. Podatnik nie musi korygować podatku naliczonego.

Ad. 2.
Zdaniem Wnioskodawcy, do czynności wycofania z działalności gospodarczej nieruchomości, ruchomości - maszyn i pojazdów (wykreślenie ich z ewidencji środków trwałych) przedsiębiorstwa dla celów podatkowych wystarczy zwykłe pisemne oświadczenie podatnika bez wystawiania faktury i dokonanie stosownego wpisu w ewidencji środków trwałych.

Zgodnie z art. 106b ustawy o VAT:

1. Podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Czynność wycofania z działalności gospodarczej nieruchomości, ruchomości - maszyn (wykreślenie ich z ewidencji środków trwałych) przedsiębiorstwa nie jest wymieniona w żadnym z ww. przepisów. Wnioskodawca wskazuje, że w zbliżonym stanie faktycznym Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 2 lipca 2016 r. IPPP1/4512-461/15-2/AŻ zajął identyczne stanowisko co podatnik, potwierdzając jego argumentację.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Ad. 1.
Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez t...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »