Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

16.10.2012

Nagrody dla pracowników sfinansowane z zysku jako koszt podatkowy

Z uzasadnienia: Treść art. 7 ust. 2 oraz art. 15 i art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie pozwala powtórnie ujmować w kosztach uzyskania przychodów wydatków poniesionych na wynagrodzenia pracowników oraz nagród wypłaconych pracownikom z zysku netto, a więc po wcześniejszym obciążeniu dochodu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Nie ma przy tym znaczenia okres podatkowy, za jaki wypłacone zostały wynagrodzenia zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodów oraz nagrody, dla których źródłem jest zysk po opodatkowaniu, podobnie jak forma wypłaty nagród.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Świetlikowski (sprawozdawca), Sędziowie: Sędzia NSA Halina Betta, Sędzia WSA Katarzyna Radom, Protokolant: Ewelina Bedyńska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 26 września 2012 r. sprawy ze skargi A S.A. z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów - działającego przez Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia [...] stycznia 2010 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych oddala skargę.

UZASADNIENIE

Przystępując do rozstrzygania Sąd uwzględnił stan faktyczny i prawny sprawy j/n.

Wnioskiem z dnia [...] października 2009 r. A S.A. z siedzibą w W. (dalej: spółka, strona, skarżąca) zwróciły się o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że spółka wypracowała w ostatnich latach zysk, z którego - zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia o jego podziale - dokonała za lata ubiegłe wypłaty nagród dla pracowników oraz opłaciła składki ubezpieczeniowe, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (w części obciążającej pracodawcę). Wypłaty nagród wraz z obciążającymi je składkami zostały przez spółkę ujęte w księgach rachunkowych oraz w deklaracjach i zeznaniach podatkowych, bez zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów. Wypłaty nagród dokonano w większości bezgotówkowo, tj. poleceniami przelewu z rachunku bankowego spółki na prywatne rachunki pracowników. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy opłacono przelewem na rachunek ZUS-u.

W związku z powyższym spółka zadała następujące pytania:

1. Czy wypłacone - z podziału zysku netto osiągniętego przez spółkę za poprzedni rok obrotowy - nagrody dla pracowników wraz z obligatoryjnymi obciążeniami stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r., nr 54, poz. 654 ze zm. - dalej: u.p.d.o.p.) w roku, w którym zostały wypłacone?

2. Czy w świetle art. 16 ust. 1 pkt 40 u.p.d.o.p. składki od nagród wypłaconych pracownikom w formie bezgotówkowej, w części obciążającej pracodawcę, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w roku, w którym je opłacono?

3. Czy przepis art. 16 ust. 1 pkt 57 w zw. z art. 15 ust. 4 u.p.d.o.p. różnicuje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek, w części finansowanej przez płatnika, w zależności od:

a) sposobu wypłaty nagród (w gotówce, w papierach wartościowych, bezgotówkowo),

b) terminu wypłaty nagród (składki mogą być zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodów tylko jeżeli nagrody wypłacono w terminie do ich wypłaty?

4. Czy spółka może, w sposób określony w art. 81 § 1 i 2 oraz art. 75 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 ze zm. - dalej: O.p.), skorygować zeznania podatkowe za poprzednie lata przez zaliczenie wypłaconych nagród i obciążających je składek do kosztów uzyskania przychodów?

Wyrażając własne stanowisko w sprawie spółka uznała, że do kosztów uzyskania przychodów może zaliczyć, w dacie ich faktycznej wypłaty, wypłacone pracownikom - z podziału zysku netto - nagrody wraz z obciążającymi je składkami (w części finansowanej przez nią). Podniosła, że wspomniane koszty nie zostały wymienione w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p. Wskazała, że z treści art. 16 ust. 1 pkt 40 u.p.d.o.p. wynika, że za koszty uzyskania przychodów nie uważa się składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy i na inne fundusze celowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw, od nagród i premii wypłacanych w gotówce lub w papierach wartościowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Zauważyła, że przepis ten nie ma zastosowania do składek od nagród wypłaconych w formie bezgotówkowej. Spółka stwierdziła, że z uwagi na powyższe może dokonać korekty zeznań podatkowych za poprzednie lata poprzez ponowne rozliczenie kosztów uzyskania przychodów.

W wydanej [...] stycznia 2010 r. interpretacji indywidualnej nr [...], Minister Finansów - działając przez Dyrektora Izby Skarbowej w P. - stanowisko spółki uznał za nieprawidłowe. Stwierdził, że wypłacone pracownikom nagrody z zysku netto, mimo że związane są z prowadzoną działalnością gospodarczą spółki, nie spełniają wszystkich przesłanek niezbędnych do zakwalifikowania ich, w oparciu o przepis art. 15 ust. 1 w u.p.d.o.p., do kosztów uzyskania przychodów. Wyłożył, że wypłaty te stanowią element podziału wypracowanego przez spółkę zysku netto nie mając charakteru kosztowego. Zdaniem organu, konsekwencją nieuznania za koszt podatkowy wypłat z zysku netto jest nieuznawanie za taki koszt także związanych z tymi wypłatami składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w części finansowanej przez płatnika, tj. spółkę. Dodatkowo organ zauważył, że zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 40 u.p.d.o.p. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy i na inne fundusze celowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw - od nagród i premii, wypłacanych w gotówce lub w papierach wartościowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Zinterpretował, że przez wypłatę premii w gotówce należy rozumieć otrzymanie premii w postaci pieniężnej, a więc nie tylko poprze...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »