Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

30.04.2013

Nagrody dla pracowników a PIT

Forma transferu pieniędzy z tytułu wynagrodzenia do majątku pracownika nie może mieć decydującego znaczenia, gdyż akcent położony został na pieniężny charakter wynagrodzenia i możliwość swobodnego dysponowania nim. Jest kwestią umowy lub układu zbiorowego pracy jaki techniczny sposób wypłaty gotówki zostanie wybrany przez pracownika i pracodawcę. W świetle przepisów podatkowych źródłem finansowania wypłacanych pracownikom nagród jest dochód po opodatkowaniu go podatkiem dochodowym.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Zbigniew Kmieciak, Sędzia NSA Maciej Jaśniewicz (sprawozdawca), Sędzia NSA Sławomir Presnarowicz, Protokolant Justyna Bluszko-Biernacka, po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2013 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej K. sp. z o.o. z siedzibą w D. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 28 marca 2011 r. sygn. akt I SA/Gl 311/10 w sprawie ze skargi K. sp. z o.o. z siedzibą w D. na interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w K. działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 3 listopada 2009 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od K. sp. z o.o. z siedzibą w D. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w K. działającego z upoważnienia Ministra Finansów kwotę 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 28 marca 2011 r., sygn. akt I SA/Gl 311/10, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę spółki z o.o. "K." z siedzibą w D. na interpretację indywidualną Ministra Finansów, działającego przez organ upoważniony – Dyrektora Izby Skarbowej w K., z dnia 3 listopada 2009 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych. W uzasadnieniu Sąd pierwszej instancji wyjaśnił, iż przedstawiając stan faktyczny sprawy spółka wskazała, że dokonuje podziału wyniku finansowego netto za dany rok obrotowy na podstawie podjętych uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia wspólników spółki, zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. w Dz. U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 z późn. zm.; zwana dalej "ustawa o rachunkowości"). Podział wyniku następuje dopiero po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający. Zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia wspólników część zysku netto może być przeznaczona na wypłatę dla załogi i na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Możliwość wypłaty nagród z podziału zysku wynika z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Wypracowany przez Spółkę zysk netto (po opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych) podatnik przeznaczył: za rok obrotowy 2004 - m.in. na wypłatę dla załogi i zasilenie funduszu socjalnego, za rok obrotowy 2006 - m.in. na zasilenie funduszu socjalnego, za rok obrotowy 2007 - m.in. na wypłatę dla załogi i zasilenie funduszu socjalnego. Spółka nie zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów : pozostawionych do dyspozycji wypłat brutto, składek na ubezpieczenia społeczne w części obciążającej pracodawcę, wydatków na zasilenie funduszu socjalnego - odpowiednio - w roku 2005 za 2004, w roku 2007 za 2006 i w roku 2008 za 2007.

W tym stanie faktycznym zainteresowana zadała organowi podatkowemu pytanie : czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów przekazane składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek w dacie poniesienia wydatków? Zdaniem wnioskodawczyni, wspomniane składki powinny zostać zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodów. Wskazała, że art. 16 ust. 1 pkt 40 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.; zwana dalej: "u.p.d.o.p.") nie ma w rozpatrywanej sprawie zastosowania, gdyż wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w powołanym przepisie, możliwe jest przy spełnieniu wszystkich wymienionych przesłanek związanych z wypłatą premii i nagród z zysku : po pierwsze - składnikiem wynagrodzenia, od którego nalicza się powyższe składki jest nagroda lub premia, po drugie - nagroda lub premia jest wypłacana w gotówce lub papierach wartościowych i po trzecie - źródłem wypłaty składników wynagrodzenia jest dochód pracodawcy po opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W przypadku Spółki nie będzie spełniony warunek drugi i trzeci. Wnioskodawczyni podniosła, że wynagrodzenia (i odpowiednio składki od nich) z tytułu nagrody z zysku były wypłacone na podstawie polecenia przelewu, czyli w formie bezgotówkowej.

W indywidualnej interpretacji z dnia 3 listopada 2009 r. Dyrektor Izby Skarbowej w K., działając z upoważnienia Ministra Finansów, uznał stanowisko zainteresowanej za nieprawidłowe. W uzasadnieniu organ odwołał się do treści art. 15 ust 1 u.p.d.o.p., w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r. oraz po tej dacie. Podkreślił, że enumeratywnie wymieniony w art. 16 ust 1 u.p.d.o.p. katalog kosztów nie stanowiących kosztów podatkowych nie oznacza, że inne koszty w nim niewymienione nie mogą być tymi kosztami. W takim przypadku należy badać, czy dany koszt został poniesiony w celu uzyskania przychodów (zachowania oraz zabezpieczenia źródła przychodów). Organ stwierdził, że niewłaściwe jest rozumienie przez Spółkę pojęcia "wypłaty w gotówce", użytego w przepisie art. 16 ust. 1 pkt 40 ustawy podatkowej. Przez wypłatę "w gotówce" należy rozumieć otrzymanie premii w postaci pieniężnej, a więc nie tylko przez bezpośrednią jej wypłatę (np. w kasie), ale również jej podjęcie z rachunku bankowego.

Po uprzednim wezwaniu organu podatkowego do usunięcia naruszenia prawa i stwierdzeniu przez niego braku podstaw do zmiany wydanej interpretacji, Spółka wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, w której zarzuciła naruszenie art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 40 u.p.d.o.p. oraz art. 14c § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.; zwana dalej: "Ordynacja podatkowa") i wniosła o uchylenie zaskarżonego aktu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalając skargę wskazał, że z punktu widzenia możliwości uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodów kwot wypłaconych pracownikom z zysku - bez względu na ich nazwę - decydujące znaczenie ma nie to, jakiego rodzaju przychód stanowią one dla pracowników, a jakiego rodzaju wydatkiem są dla skarżącej. Sąd zwrócił uwagę, że w opisanym stanie faktycznym źródłem środków przeznaczonych na wypłatę dla pracowników jest dochód netto, tj. po opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jest to zysk obliczony już po uwzględnieniu wszystkich uzyskanych w danym roku przychodów oraz wszystkich przypisanych im kosztów pośrednich i bezpośrednich. Sąd podkreślił, iż aby zastosować przepis art. 16 ust. 1 pkt 40 u.p.d.o.p. spełnione muszą być wszystkie wymienione przesłanki związane z wypłatą premii i nagród z zysku w odpowiedniej formie płatności. W przypadku wypłaty nagród w formie pieniężnej z wypracowanego zysku, a zatem z dochodu pracodawcy po jego opodatkowaniu, obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy i na inne fundusze celowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodów. Opisane przez skarżącą wypłaty z zysku dokonywane są w szczególnych okolicznościach, po zakończeniu roku za który wypracowano zysk i na zasadach określonych stosownym regulaminem. Uwzględniając podane przez stronę skarżącą informacje Sąd uznał, że w świetle art. 16 ust. 1 pkt 40 u.p.d.o.p. składki na ubezpieczenia społeczne od nagród wypłacanych z zysku netto nie są kosztami uzyskania przychodów. Sąd podzielił pogląd organu co do znaczenia pojęcia "wypłata w gotówce". Przekazanie określonej kwoty na rachunek bankowy pracownika jest jedynie kwestią techniczną, swojego rodzaju unowocześnieniem sposobu wypłaty. Na uwzględnienie zasługiwała argumentacja Ministra Finansów o konieczności uwzględnienia przy wykładni pojęcia "wypłata w gotówce" zmienionych realiów gospodarczych w sytuacji, gdy przekaz na rachunek bankowy stał się dominującym sposobem wypłacania świadczeń ze stosunku pracy. Sąd wskazał, że w związku ze zmieniającą się rzeczywistością gospodarczą, przy interpretacji przepisu art. 16 ust. 1 pkt 40 u.p.d.o.p. należy zastosować wykładnię dynamiczną. Sąd pierwszej instancji uznał także, że zaskarżona interpretacja podatkowa nie narusza przepisów postępowania i oddalił skargę na po...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »