Nabycie spółdzielczego prawa własnościowego prawa do lokalu a późniejsze przekształcenie

Datą nabycia lokalu przekształconego w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność (wraz z udziałem w gruncie bądź z udziałem w prawie współużytkowania wieczystego gruntu), jest data nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Termin pięcioletni liczymy od końca roku kalendarzowego, w którym nabyto spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Zdarzenie przyszłe

Dnia 12 grudnia 1997 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem nabyli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, na zasadach wspólności małżeńskiej, co potwierdza informacja ze Spółdzielni Mieszkaniowej.

Dnia 12 października 2018 r. przekształcono prawo do ww. lokalu w odrębną własność (akt notarialny podpisany ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Kancelarii Notarialnej). Nie wiązało się to z żadną dodatkową opłatą wnoszoną do Spółdzielni Mieszkaniowej, poniesiono jedynie koszty aktu notarialnego.

Małżonkowie planują przenieść własność ww. nieruchomości (lokalu stanowiącego odrębną własność) na rzecz swojego syna w ramach umowy dożywocia. W ramach tego aktu notarialnego nabywca nieruchomości w zamian za przeniesienie własności nieruchomości zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (art. 908 k.c. i nast.)

Wątpliwości Wnioskodawczyni i jej męża budzi to, który akt jest podstawą do wyboru zasad opodatkowania i rozpoczęcia liczenia 5-letniego okresu, po którym następuje zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej „PIT”).

Według Wnioskodawczyni i jej męża, aktem tym jest pierwszy akt z 1997 r., gdzie małżonkowie nabyli prawo do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Kolejny akt z 2018 r. prawo to jedynie przekształcił w inną formę (tj. w odrębną własność lokalu).

Jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie: nieruchomości lub ich części oraz udziału, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli następuje to przed upływem pięciu lat od nabycia lub wybudowania (art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT).

Zgodnie z zasadami opodatkowania z roku 2019, po upływie 5 lat od daty zakupu mieszkania, liczonych począwszy od następnego roku (tj. 1998 r.), Wnioskodawczyni wraz z mężem nie ma obowiązku odprowadzenia podatku dochodowego z tytułu zbycia ww. mieszkania (także w formie umowy dożywocia).

Pytanie Wnioskodawcy

Czy interpretacja Wnioskodawczyni w zakresie braku obowiązku zapłaty podatku PIT w przypadku zbycia mieszkania stanowiącego własność Wnioskodawczyni oraz jej męża jest prawidłowa w kontekście nabycia tego mieszkania w 1997 r.?

Czy zawarcie w 2018 r. umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu w przedstawionym przez Wnioskodawczynię stanie faktycznym jest w istocie tylko przekształceniem formy prawnej władania rzeczą, a nie nowym nabyciem?

Stanowisko Wnioskodawcy

Zdaniem Wnioskodawczyni, podstawą do wyboru zasad opodatkowania i rozpoczęcia liczenia 5-letniego okresu, po którym następuje zwolnienie z podatku, jest akt pierwszy tj. akt z 1997 r., gdzie nabyte zostało prawo do mieszkania (spółdzielcze własnościowe). Kolejny akt pochodzący z 2018 r., prawo to jedynie przekształcił w inną formę.

W ocenie Wnioskodawczyni, zgodnie z zasadami opodatkowania z roku 2019, po upływie 5 lat od zakupu mieszkania, liczonych począwszy od następnego roku po dniu nabycia (tj. od 1998), nie ma obowiązku odprowadzania podatku dochodowego (PIT) z tytułu sprzedaży mieszkania, ani dopełniania innych formalności.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  • nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

  • prawa wieczystego użytkowania gruntów,

  • innych rzeczy.

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie: w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w dniu 12 grudnia 1997 r. Wnioskodawczyni nabyła wraz z mężem prawo do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na zasadach wspólności małżeńskiej. Zakup potwierdzony jest aktem notarialnym. Następnie, w dniu 12 października 2018 r. przekształcono prawo do ww. mieszkania w odrębną własność (akt notarialny podpisany ze Spółdzielnią Mieszkaniową). Nie wiązało się to z żadną dodatkową opłatą wnoszoną do spółdzielni, poniesiono jedynie koszty aktu notarialnego. Wnioskodawczyni planuje wraz z mężem przekazać własność ww. nieruchomości synowi w ramach umowy dożywocia. W sytuacji, w której nastąpiło nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, a następnie przeniesienie własności tego lokalu na rzecz Wnioskodawczyni i jej męża w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1116 ze zm.), za datę nabycia lokalu (nieruchomości), od której liczy się bieg pięcioletniego terminu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy uznać datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Należy wskazać, iż sp&o...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »