Możliwość zastosowania ulgi meldunkowej przy braku oświadczenia - fiskus nieugięty

Pytanie: Czy podatnik składając zeznanie podatkowe za 2013 r. mógł skorzystać z tzw. ulgi meldunkowej biorąc pod uwagę fakt zameldowania na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, oraz oświadczenie złożone w ramach aktu notarialnego sprzedaży lokalu mieszkalnego a także złożenie PIT-37 bez wykazanego dochodu ze sprzedaży nieruchomości - czy w tym przypadku są one równoznaczne z oświadczeniem o korzystaniu z ulgi meldunkowej i oświadczeniem o zameldowaniu przez 12 miesięcy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 sierpnia 2018 r. (data wpływu 30 sierpnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wskazania czy złożenie deklaracji PIT-37 jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 sierpnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wskazania czy złożenie deklaracji PIT-37 jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Podatnik w listopadzie 2008r. zawarł ze spółką (zwaną dalej deweloperem) umowę o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i jego sprzedaży. Umowa zawarta została przez podatnika, który w 2008 r. był jeszcze stanu wolnego. Podatnik w lokalu mieszkalnym zameldowany był od 2 września 2009 r. do 24 października 2014 r. Po zawarciu przez podatnika związku małżeńskiego w lokalu mieszkalnym zameldowana została także żona, a następnie dzieci podatnika. W związku z założeniem rodziny podatnik postanowił sprzedać lokal i kupić inne mieszkanie, które bardziej odpowiadało jego aktualnym potrzebom mieszkaniowym.

W grudniu 2013r. podatnik dokonał sprzedaży posiadanego lokalu mieszkalnego nabytego w listopadzie 2008 tj. przed upływem 5 lat. W związku z faktem, iż:

 1. Podatnik spełnił warunek formalny tj. zameldowania w przedmiotowej nieruchomości przez okres przynajmniej 12 miesięcy,
 2. w akcie notarialnym, (którego treść była znana organowi podatkowemu) była informacja o fakcie zameldowania w lokalu mieszkalnym i zobowiązanie do wymeldowania w uzgodnionym czasie,
 3. nie było żadnego oficjalnego formularza, który przy składaniu oświadczenia o skorzystaniu z ulgi meldunkowej, podatnik był zobowiązany złożyć w urzędzie skarbowym.

Podatnik w kwietniu 2014r. złożył deklarację podatkową PIT-37L i nie wykazał w niej dochodu ze sprzedaży nieruchomości, deklarując tym samym korzystanie z tzw. ulgi meldunkowej. Podatnik w swoim PIT-37L za rok 2013, wskazał w sekcji J, rubryka 49 kwotę „zero” jako kwotę podatku od zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych w latach 2007-2008, o którym mowa w art. 30a ustawy o PIT.

W akcie notarialnym sprzedaży lokalu mieszkalnego jest informacja o zameldowaniu w mieszkaniu i zobowiązaniu do wymeldowania tj. w par. 7 sprzedający oświadcza, iż zobowiązuje się wymeldować siebie oraz osoby jego prawa reprezentujące do czasu wydania lokalu kupującemu i pokazać stosowne oświadczenie. Przy podpisywaniu aktu notarialnego, Podatnik nie złożył zaświadczenia o wymeldowaniu z lokalu mieszkalnego. W związku z tym, że Podatnik złożył wobec Kupujących oświadczenie z którego wynikało, iż w lokalu jest ciągle zameldowany Podatnik i Kupujący ustalili datę, do której Podatnik wraz z rodziną powinien się wymeldować z lokalu mieszkalnego. Informacje o zameldowaniu i ustalenia stron co do daty wymeldowania zostały następnie wpisane do aktu notarialnego. Treść postanowienia została zaproponowana przez notariusza.

W trakcie podpisywania notariusz odczytał akt notariaty, w którym w jego ostatnich akapitach znalazła się informacja o treści art. 10 ust. 1 pkt 8 obowiązującej wówczas ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Notariusz wskazał brzmienie artykułu, wskazując jednocześnie, że podatek jest do zapłaty o ile nie są spełnione warunki do zastosowania ulgi.

Jednocześnie Podatnik przy składaniu zeznania rocznego za 2013 r. został poinformowany przez pracowników organu podatkowego, iż ma prawo do ulgi jeżeli był zameldowany w mieszkaniu co najmniej 12 miesięcy, a także, że nie musi składać żadnego dodatkowego formularza poza PIT 37L w celu skorzystania z niej.

Zdaniem Podatnika fakt, iż z jednej strony w akcie notarialnym znajduje się informacja o zameldowaniu w mieszkaniu, a z drugiej strony Podatnik w swoim zeznaniu rocznym nie zadeklarował żadnej kwoty do wpłaty do urzędu z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w latach 2007-2008, z trzeciej strony organy podatkowe nie przygotowały żadnego formalnego druku na którym należało złożyć informację, Podatnik spełnił warunki formalne do skorzystania z ulgi.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w opisanym stanie faktycznym podatnik składając zeznanie podatkowe za 2013 r. mógł skorzystać z tzw. ulgi meldunkowej biorąc pod uwagę fakt zameldowania na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, oraz przytoczone w opisie stanu faktycznego oświadczenie złożone w ramach aktu notarialnego sprzedaży lokalu mieszkalnego a także złożenie PIT- 37L bez wykazanego dochodu ze sprzedaży nieruchomości - czy w tym przypadku są one równoznaczne z oświadczeniem o korzystaniu z ulgi meldunkowej i oświadczeniem o zameldowaniu przez 12 miesięcy?

Zdaniem Wnioskodawcy, mógł on skorzystać z ulgi meldunkowej, ze względu na oświadczenie złożone w akcie notarialnym, którego urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania podatnika był w posiadaniu - ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wskazuje bowiem na jedną właściwą formę oświadczenia. Z samego oświadczeniu złożonego przez Podatnika, czyli Sprzedającego, w akcie notarialnym sprzedaży (z grudnia 2013 r.) nie wynika wprawdzie, że okres zameldowania na pobyt stały wyniósł co najmniej 12 miesięcy, jednakże złożone oświadczenie w połączeniu z faktem, że podatnik nie zapłacił za 2013 r. podatku z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego nabytego w 2008 r. wskazuje na wolę skorzystania przez podatnika z ulgi meldunkowej. Organ podatkowy mógł/może wezwać podatnika w celu usunięcia wątpliwości czy zaszły przesłanki do skorzystania przez podatnika z ulgi meldunkowej. Wskazać jednocześnie należy, że podatnik był zameldowany na pobyt stały i zamieszkiwał w nieruchomości przez okres co najmniej 12 miesięcy, wypełniając wymóg wynikający z ulgi meldunkowej.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca o podatku dochodowym od osób (dalej ustawa o PIT) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o PIT źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT, a przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Mając zatem na uwadze powyższe przepisy oraz przedstawiony stan faktyczny, dochód z tytułu odpłatnego zbycia przedmiotowej nieruchomości nabytej w listopadzie 2008 r. podlega opodatkowaniu, ponieważ zbycie nastąpiło w grudniu 2013 r., tj. przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją nabyto.

Na mocy art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy zmienionej w art. 1, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. stosuje się zasady określone w ustawie o PIT, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.

W myśl art. 30e ust. 1 i ust. 4 ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i płatny jest w terminie złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45, za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Zgodnie z treścią art. 30e ust. 2 ww. ustawy podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonych zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (art. 19 ust. 1 ustawy o PIT).

Obowiązek zapłaty podatku nie dotyczy jednak podatników spełniających warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt 126 i ust. 21 ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o PIT (w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.), wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

 1. budynku mieszkalnego, jego części lub udzia...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »