Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

08.04.2015

Możliwość zaliczenia do kosztów wydatków z faktur zaliczkowych przy braku faktury końcowej

Pytanie podatnika: Wnioskodawca podpisał umowę z firmą X na dostawę i montaż kompletnej nowej linii technologicznej do produkcji odkuwek matrycowych. Strony uzgodniły realizację przedmiotu umowy etapami. Niestety do dnia złożenia wniosku firma X nie wykonała ostatniego etapu umowy i linia technologiczna nie została uruchomiona. Nie wystawiła również faktury końcowej VAT. Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów wydatki poniesione na rzecz firmy X za wykonane przez nią etapy prac udokumentowane protokołami odbioru i fakturami zaliczkowymi, będące przedmiotem umowy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 grudnia 2014 r. (data wpływu 24 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług z zakresu automatyki przemysłowej, opodatkowaną na zasadach ogólnych. Wnioskodawca prowadzi księgi handlowe i ewidencjonuje koszty uzyskania przychodów według metody memoriałowej. Metoda memoriałowa została określona w art. 22 ust. 5-5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i polega na rozliczaniu kosztów w podziale na koszty bezpośrednie (rozliczane w dacie uzyskania przychodu z nimi związanego) i pośrednie (rozliczane w dacie poniesienia wydatku).

W dniu 31 stycznia 2012 r. Wnioskodawca podpisał umowę z firmą X. Ww. umowa dotyczyła następującego zlecenia: dostawa i montaż kompletnej nowej linii technologicznej do produkcji odkuwek matrycowych. Umowa regulowała przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej, dostawę elementów linii, prace montażowe, uruchomienie całości linii, przeprowadzenie prac rozruchowych i optymalizacyjnych całości linii. Głównym inwestorem zamówionej linii była firma Y Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wykonawcą - Wnioskodawca, natomiast podwykonawcą firma X. Umowa pomiędzy Wnioskodawcą, a głównym inwestorem - odbiorcą linii, czyli Y, została zawarta 10 grudnia 2011 r. i dotyczyła wykonania linii do produkcji odkuwek matrycowych. Strony uzgodniły realizację przedmiotu umowy etapami. Za wykonanie poszczególnych etapów zostały określone kwoty zaliczek i terminy ich płatności, tj. 14 dni od daty wystawienia faktury VAT zaliczkowej, wystawionej przez X po dacie protokólarnego odbioru prac. Ostateczny termin zakończenia prac przez X oraz przekazanie przedmiotu umowy do użytkowania miał nastąpić 31 maja 2012 r. Aneksem strony ustaliły ostateczny termin realizacji umowy na 30 kwietnia 2013 r. Termin ostatecznie nie został dotrzymany.

Zgodnie z umową, zamawiający - Wnioskodawca zapłacił firmie X, jako podwykonawcy, zaliczki w określonych kwotach za wykonane prace na podstawie otrzymanych faktur VAT zaliczkowych. Potwierdzenia wykonania prac dokonano protokołami odbiorów.

Na ich podstawie firma X wystawiła dla Wnioskodawcy zaliczkowe faktury VAT:

  • w dniu 25 czerwca 2012 r. - 80 000 PLN + VAT - protokół odbioru: dokumentacja projektowa i częściowe dostarczenie elementów linii,
  • w dniu 25 czerwca 2012 r. - 80 000 PLN + VAT - protokół odbioru: dostarczenie pozostałych elementów i oprzyrządowania linii,
  • w dniu 16 lipca 2012 r. - 40 000 PLN + VAT - protokół odbioru: rozpoczęcie montażu linii,
  • w dniu 11 września 2012 r. - 40 000 PLN + VAT - protokół odbioru: montaż linii do produkcji odkuwek matrycowych.

Po otrzymaniu faktury zaliczkowej VAT z dnia 11 września 2012 r. podwykonawca - firma X zaprzestała dalszej współpracy i do dnia złożenia wniosku nie wykonała ostatniego etapu umowy i linia technologiczna do produkcji odkuwek matrycowych nie została uruchomiona. Nie wystawiła również faktury końcowej VAT.

W dniu 28 stycznia 2014 r. Wnioskodawca wystosował do podwykonawcy - firmy X pismo, w którym poinformował, że zgodnie z art. 491 § 1 Kodeksu cywilnego wyznacza firmie X dodatkowy (ostateczny) termin do wykonania zobowiązań określonych w zawartej umowie z dnia 31 stycznia 2012 r., ustalając termin realizacji ostatniego etapu umowy na 7 lutego 2014 r. z tym zastrzeżeniem, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Wnioskodawca będzie upoważniony do odstąpienia od ww. umowy. Jednocześnie na podstawie zapisów w umowie Wnioskodawca obciążył firmę X karą umowną i wystawił notę obciążeniową. Wnioskodawca nie otrzymał żadnej odpowiedzi na wysłane pismo.

Firma X nie wykonała również ostatniego etapu umowy i nie zapłaciła kary umownej. Ponadto z firmą X nie ma żadnego kontaktu, w związku z czym umowa zawarta między wymienionymi stronami nie została zakończona.

Wnioskodawca podjął wszelkie niezbędne czynności, aby uzyskać od firmy X fakturę końcową, bądź korygującą, lecz do dnia złożenia wniosku nie ma z ww. firmą żadnego kontaktu, zarówno pisemnego, jak i telefonicznego, czy osobistego.

Wykonany przez firmę X przedmiot umowy w poszczególnych etapach został sprzedany przez Wnioskodawcę, zgodnie z zawartą umową, firmie Y Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wykonany przedmiot umowy Wnioskodawca potwierdził fakturami VAT wystawionymi firmie Y Spółka ograniczoną odpowiedzialnością. Faktury te stanowiły przychód z działalności Wnioskodawcy.

Prace wykonane przez firmę X udokumentowane protokołami odbiorów i fakturami zaliczkowymi VAT mają bezpośredni związek z osiągniętymi przychodami, czyli odpowiednio odnoszą się do ponoszonych wydatków przez Wnioskodawcę na zapłatę zaliczek za część wykonanych prac, za które Wnioskodawca uzyskiwał przychody od głównego inwestora, tj. Y Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnioskodawca osiągnął przychód za 2012 r. z tytułu sprzedanych prac - zrealizowanych zgodnie z umową - Y Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Otrzymane faktury zaliczkowe od firmy X wraz z protokołami odbiorów potwierdzających wykonane etapy prac Wnioskodawca nie zaliczył do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. Rozliczył je tylko na kontach rozrachunkowych dotyczących zapłaconych zaliczek. Na dzień złożenia wniosku Wnioskodawca nie sporządził żadnego dokumentu, lecz zamierza wystawić notę księgową, na podstawie podpisanych protokołów odbioru prac i zapłaconych zaliczek, dokumentującą poniesione wydatki.

Zgodnie z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i pomocniczo poprzez art. 180 ustawy Ordynacja podatkowa, Wnioskodawca zamierzał rozliczyć poniesione wydatki, na rzecz firmy X, za wykonane przez nią etapy prac, dotyczące wykonania linii technologicznej, do kosztów uzyskania przychodów po otrzymaniu faktury końcowej na wykonaną linię technologiczną.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na rzecz firmy X za wykonane przez nią etapy prac, dotyczące wykonania linii technologicznej do produkcji odkuwek matrycowych, udokumentowane protokołami odbioru i fakturami zaliczkowymi, będące przedmiotem umowy?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 180 ustawy Ordynacja podatkowa, może On zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów rzeczywiście poniesione i udokumentowane protokołami odbioru prac, podpisanymi przez obie strony, wydatki na rzecz firmy X, za wykonane przez nią etapy prac dotyczące wykonania linii technologicznej. Poniesione wydatki są kosztem bezpośrednio związanym z uzyskanym z tego tytułu przychodem, ujętym w księgach handlowych.

W...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »