Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Kasy fiskalne

09.04.2019

Możliwość użytkowania kas po ich ponownej fiskalizacji

Pytanie: Czy Wnioskodawca będzie uprawniony na podstawie art. 111 ust. 3c ustawy VAT do użytkowania przejętych kas fiskalnych po ich ponownej fiskalizacji mimo nie posiadania przez część kas na dzień łączenia ze Spółką Przejmowaną odpowiedniego ważnego potwierdzenia procesu wydawania potwierdzenia spełnienia przez dany typ kasy rejestrującej funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące ze względu na upływ czasu (potocznie zwanego homologacją kas)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 lutego 2019 r. (data wpływu 21 lutego 2019 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 marca 2019 r. (data wpływu 25 marca 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości użytkowania kas rejestrujących na podstawie art. 111 ust. 3c ustawy po ich ponownej fiskalizacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lutego 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w ww. zakresie. Dnia 25 marca 2019 r. wniosek został uzupełniony o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka Akcyjna (zwana dalej Wnioskodawcą) jest spółką mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja i sprzedaż przetworzonych wyrobów z mięsa oraz elementów mięsnych między innymi poprzez sieć własnych hurtowni i sklepów.

Wnioskodawca posiada udziały w nabytej spółce zależnej działającej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka Przejmowana). Udziały Wnioskodawcy stanowią 100% udziałów w Spółce Przejmowanej. Spółka Przejmowana podlega opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów. Spółka Przejmowana jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółka Przejmowana posiada sieć sklepów detalicznych przy pomocy których Wnioskodawca dokonuje sprzedaży wyrobów własnych.

W związku z podejmowanymi działaniami restrukturyzacyjnymi Spółki Przejmowanej, planowane jest połączenie Wnioskodawcy i Spółki Przejmowanej w trybie wskazanym w art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1577, ze zm.), tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Wnioskodawcę jako Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie). Ponieważ Wnioskodawca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, zgodnie z art. 516 § 1, 5 i 6 ksh w zw. z art. 515 § 1 ksh, połączenie pomiędzy nimi zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy jako Spółki Przejmującej. Połączenie Spółek nie spowoduje powstania nowego podmiotu. Na bazie Spółki Przejmowanej u Wnioskodawcy zostanie wyodrębniony Oddział lub przedsiębiorstwo, które wniesione zostanie do utworzonego wcześniej wyspecjalizowanego Oddziału.

Połączenie Wnioskodawcy ze Spółką Przejmowaną zostanie rozliczone bez zamykania ksiąg rachunkowych Spółki Przejmowanej, a tym samym bez zakończenia roku podatkowego Spółki Przejmowanej.

Sprzedaż w sklepach Spółki Przejmowanej obsługiwana jest za pomocą kas fiskalnych. Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz. 2174, ze zm.) – dalej VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Część kas fiskalnych użytkowana przez Spółkę Przejmowaną na dzień rejestracji przejęcia ze względu na upływ czasu nie będzie posiadała ważnego odpowiedniego potwierdzenia procesu wydawania potwierdzenia spełnienia przez dany typ kasy rejestrującej funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (spełniania przez kasy funkcji wymienionych w art. 111 ust. 6a ustawy VAT oraz kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy, wydane do 31 sierpnia 2011 r., przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, a po tej dacie przez Prezesa Głównego Urzędu Miar; potocznie określanych mianem homologacji).

Wnioskodawca w dniu rejestracji połączenia Spółki Przejmowanej (zgodnie z ksh z dniem połączenia się spółek) jako Spółka przejmująca wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Na Spółkę Przejmującą przechodzą w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej. Analogicznie przejmowane kasy fiskalne stają się kasami Wnioskodawcy.

Żeby sprostać wymaganiom przepisów w zakresie VAT Wnioskodawca na dzień zakończenia pracy w trybie fiskalnym przez kasy Spółki Przejmowanej:

 1. wykona raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny);
 2. złoży w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy (w dniu rejestracji przejęcia, aby w tym dniu dokonać odczytu);
 3. złoży wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez właściwego dla Spółki Przejmowanej naczelnika urzędu skarbowego;
 4. dokona przy pomocy serwisanta kasy odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy w obecności pracownika urzędu skarbowego.

Odczyt, będzie zakończony protokołem z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy sporządzonym przez pracownika urzędu skarbowego, podpisanym przez pracownika urzędu skarbowego, przedstawiciela Spółki jako użytkownika kas i serwisanta.

Następnie Wnioskodawca dokona (poprzez serwisanta) wymiany pamięci fiskalnej. Po wymianie pamięci fiskalnej Wnioskodawca:

 1. dokona fiskalizacji kas;
 2. złoży zgłoszenie aktualizacyjne danych dotyczących kasy z nowym numerem unikatowym w terminie 7 dni od dnia fiskalizacji.

Książka kasy nie podlega wymianie.

Po dokonaniu ponownej fiskalizacji Wnioskodawca będzie mógł dokonywać sprzedaży za pomocą przejętych kas fiskalnych uprzednio użytkowanych przez Spółkę Przejmowaną ponieważ będą dochowane określone warunki stosowania tych kas, a w szczególności, kasy te będą zapisywały w pamięci fiskalnej numer identyfikacji podatkowej Wnioskodawcy, a paragony drukowane przez te kasy będą zawierały nazwę i NIP Wnioskodawcy i pozostałe wymagane przepisami informacje.

Z uzupełnienia do wniosku wynika, że w dniu nabycia przez Spółkę Przejmowaną kas rejestrujących, wszystkie kasy posiadały ważną decyzję ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydaną na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212. poz. 1338, z 2010 r.. Nr 252, poz. 1694 oraz z 2011 r. Nr 140, poz. 818) lub potwierdzenie, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy wydanego po dniu 1 września 2011 roku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca będzie uprawniony na podstawie art. 111 ust. 3c ustawy VAT do użytkowania przejętych na zasadzie opisanej w stanie faktycznym kas fiskalnych po ich ponownej fiskalizacji mimo nie posiadania przez część kas na dzień łączenia ze Spółką Przejmowaną odpowiedniego ważnego potwierdzenia procesu wydawania potwierdzenia spełnienia przez dany typ kasy rejestrującej funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące ze względu na upływ czasu (potocznie zwanego homologacją kas)?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W myśl art. 111 ust. 3a pkt 5 ustawy, podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani używać kas rejestrujących zgodnie z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 7a pkt 1.

Stosownie do art. 111 ust. 7a pkt 1 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia sposób prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, w tym o zastosowaniu specjalnym dla specyficznego rodzaju działalności, oraz warunki używania kas przez podatników, uwzględniając potrzebę właściwego ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących przez podatników, o których mowa w ust. 1, oraz potrzebę przeciwdziałania nieewidencjonowaniu obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas przez tych podatników, jak również zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku.

Przepis art. 111 ust. 3c ustawy stanowi, że podatnicy mogą stosować do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego wyłącznie kasy rejestrujące, które nabyli w okresie, kiedy kasy te były objęte potwierdzeniem Prezesa Głównego Urzędu Miar, o którym mowa w ust. 6b, z uwzględnieniem ust. 3d.

Zgodnie z art. 111 ust. 6a ustawy, kasa rejestrująca służąca do prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie podstawowych danych dotyczących zawieranych transakcji, w tym wysokości uzyskiwanego przez podatnika obrotu i kwot podatku należnego, oraz musi przechowywać te dane lub też zapewniać bezpieczny ich przekaz na zewnętrzne nośniki danych. Pamięć fiskalna kasy rejestrującej powinna posiadać numer unikatowy, nadawany w ramach czynności materialnotechnicznych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Producenci krajowi i podmioty dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących w celu wprowadzenia ich na terytorium kraju do obrotu są obowiązani do uzyskania dla danego typu kas rejestrujących, służących do prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, potwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar, że kasy te spełniają funkcje wymienione w ust. 6a oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać (art. 111 ust. 6b ustawy).

Zgodnie z 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących w przypadku zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym podatnik:

 1. wykonuje raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny);
 2. składa w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;
 3. składa wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego;
 4. dokonuje przy pomocy serwisanta kasy odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy w obecności pracownika urzędu skarbowego.

Zgodnie z § 15 ust. 2 odczyt, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, powinien być zakończony protokołem z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy sporządzonym przez pracownika urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem § 27. Raport stanowi załącznik do protokołu. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

Natomiast § 16 ust. 1 stanowi, iż w przypadku konieczności wymiany pamięci fiskalnej podatnik dokonuje czynności określonych w § 15 ust. 1 pkt 1, 2 i 4. Przepis § 15 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Po wymianie pamięci fiskalnej podatnik:

 1. dokonuje fiskalizacji kasy;
 2. składa zgłoszenie aktualizacyjne danych dotyczących kasy z nowym numerem unikatowym w terminie 7 dni od dnia otrzymania kasy od podmiotu prowadzącego serwis główny, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, według wzoru zgłoszenia aktualizacyjnego stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1, książka kasy nie podlega wymianie (§ 16 ust. 1).

Przez pojęcie „homologacja” należy rozumieć odpowiednie potwierdzenie spełniania przez kasy funkcji wymienionych w art. 111 ust. 6a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174) – dalej u.p.t.u. Zgodnie z tym przepisem, kasa rejestrująca służąca do prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, musi zapewniać prawidłowe zewidencjonowanie podstawowych danych dotyczących zawieranych transakcji, w tym wysokości uzyskiwanego pr...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »