Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

13.01.2015

Możliwość skorzystania z ulgi na złe długi przez spadkobiercę

Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni jako spadkobierczyni kontynuująca działalność gospodarczą po zmarłym spadkodawcy ma prawo w trybie art. 89a Ustawy o podatku VAT i w oparciu o art. 97 § 1 i art. 97 § 2 Ustawy Ordynacja podatkowa do złożenia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na własny rachunek korekt deklaracji VAT-7K za I i II kw. 2014 r., z uwzględnieniem w deklaracjach korektach VAT-7K należności nieściągalnych przez spadkodawcę?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 12 sierpnia 2014 r. (data wpływu 18 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z 21 listopada 2014 r. (data wpływu 25 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do rozliczenia wysokości nadpłaty lub zwrotu podatku VAT za IV kwartał 2013 r. przez spadkobierczynię za zmarłego ojca oraz prawa do pomniejszenia podatku należnego przez spadkobierczynię kontynuującą działalność po zmarłym ojcu w trybie art. 89a ustawy o VAT w związku z art. 97 § 1 i § 2 Ustawy Ordynacja podatkowa - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do rozliczenia wysokości nadpłaty lub zwrotu podatku VAT za IV kwartał 2013 r. przez spadkobierczynię za zmarłego ojca oraz prawa do pomniejszenia podatku należnego przez spadkobierczynię kontynuującą działalność po zmarłym ojcu w trybie art. 89a ustawy o VAT w związku z art. 97 § 1 i § 2 Ustawy Ordynacja podatkowa..

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 21 listopada 2014 r. (data wpływu 25 listopada 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 7 listopada 2014 r. znak: IBPP2/443-814/14/RSz.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Dnia 27 listopada zmarł nagle Ojciec Wnioskodawczyni - T., który prowadził jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą T. … w K..

Po uzyskaniu Aktu Notarialnego - Poświadczenia Dziedziczenia (Rep. … z dnia 29 listopada 2013 r.) po zmarłym Ojcu T. jako jedyny spadkobierca Wnioskodawczyni złożyła dnia 17 grudnia 2013 r. do Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zameldowania spadkodawcy pismo, w którym poinformowała jako spadkobierca, iż będzie kontynuować działalność gospodarczą prowadzoną wcześniej przez spadkodawcę. Do pisma Wnioskodawczyni dołączyła zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, Druk VAT-Z.

W ramach kontynuacji działalności gospodarczej po spadkobiercy Wnioskodawczyni prowadzi działalności gospodarczą pod nazwą Z. … .

Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie od podatku i usług (DRUK VAT-R) Wnioskodawczyni złożyła 13 lutego 2014 r. w U.S. K..

Pierwszą deklarację VAT-7K Wnioskodawczyni złożyła w U.S. za I kw. 2014 r.

Spadkodawca prowadząc działalność gospodarczą wystawił przed śmiercią faktury VAT, których termin płatności upłynął z dniem: 06 maja 2013 r., 14 maja 2013 r., 17 czerwca 2013 r., 30 czerwca 2013 r., 29 września 2013 r., 06 października 2013 r., 17 października 2013 r. i 31 października 2013 r.

Do dnia złożenia wniosku, pomimo wezwań do zapłaty ww. faktury nie zostały zapłacone przez zamawiającego.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wyjaśnił, że:

  1. Zostały spełnione warunki określone w artykule 89a ust. 2 i ust. 7 ustawy o VAT.
  2. Do dnia złożenia wyjaśnień nie zostały wydane decyzje Naczelnika Urzędu Skarbowego, w trybie art. 100 ustawy Ordynacja podatkowa.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy Wnioskodawczyni jako spadkobierczyni kontynuująca działalność gospodarczą po zmarłym spadkodawcy ma prawo w trybie art. 89a Ustawy o podatku VAT i w oparciu o art. 97 § 1 i art. 97 § 2 Ustawy Ordynacja podatkowa do złożenia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na własny rachunek korekt deklaracji VAT-7K za I i II kw. 2014 r., z uwzględnieniem w deklaracjach korektach VAT-7K należności nieściągalnych przez spadkodawcę (Spadkodawca prowadził działalność gospodarczą do 27 listopada 2013 r.)?
Czy Wnioskodawczyni ma prawo do rozliczenia wysokości nadpłaty lub zwrotu podatku VAT za IV kw. 2013 r., z uwzględnieniem zwrotu nadwyżki naliczonej nad należnym do faktur niezapłaconych z datą płatności 2013 r. Faktury przez spadkodawcę zostały wystawione w okresie od czerwca do października 2013 r.?

Stanowisko Wnioskodawczyni:

W oparciu o art. 97 § 1 i art. 97 § 2 oraz przepisy prawa Cywilnego spadkobierca podatnika nabywa prawa i obowiązki spadkodawcy. Na podstawie przepisów prawa podatkowego spadkodawcy przysługiwały prawa o charakterze nie majątkowym, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Uprawnienia te przechodzą na spadkobiercę w związku z kontynuacją po spadkodawcy działalności gospodarczej na własny rachunek. Za prawa majątkowe uważa się takie prawa, które są bezpośrednio uwarunkowane interesem ekonomicznym uprawionego.

W świetle tak rozumianego zakresu praw majątkowych, również na gruncie przepisów prawa majątkowego wydaje się uzasadnione zakwalifikowanie analizowanego prawa wynikającego z art. 89a Ustawy o podatku VAT do kategorii majątkowych. Możliwość skorygowania podstawy opodatkowania w podatku od towarów i usług, oraz podatku należnego w trybie art. 89a Ustawy o VAT niewątpliwie stanowi przysporzenie majątkowe po stronie spadkobiercy. W oparciu o powyższe Wnioskodawczyni uważa że:

  • przysługuje jej prawo do złożenia w Urzędzie Skarbowym właściwym dla ostatniego zamieszkania spadkodawcy korekty do podstawy opodatkowania, oraz podatku należnego za IV kw. 2013 r. w trybie art. 89a Ustawy o podatku VAT w oparciu o decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego (Art. 100 Ordynacji podatkowej).
  • przysługuje jej prawo do złożenia korekt do deklaracji VAT-7K za I i II kw. 2014 r. wystawionych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na własny rachunek (kontynuacja działalności gospodarczej po spadkodawcy), z uwzględnieniem należności nieściągalnych (faktury VAT wystawione przez spadkodawcę 2013 r. i niezapłacone do dnia złożenia wniosku przez zamawiającego) w trybie art. 89a Ustawy o podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W rozumieniu art. 15 ust. 2 tej ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 7 § 1 cytowanej w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.

Zatem, byt prawny podatnika - osoby fizycznej, na którego przepisy podatkowe nakładają obowiązek podatkowy ustaje z chwilą jego śmierci.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 ze zm.), w przypadku zgonu lub ustania bytu prawnego podatnika, nadany NIP wygasa, z wyjątkiem przypadków wymienionych w ust. 1 i 1a.

Stosownie do art. 922 § 1 i § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121), prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi czwartej Kodeksu - Spadki. Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

Art. 924 ustawy Kodeks cywilny przesądza, że spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą jego otwarcia (art. 925 Kodeksu cywilnego).

Prawa i obowiązki zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na spadkobierców. Z tym momentem następuje ustalenie, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej.

Podkreślić należy, że prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa podatkowego nie należą do spadku. Ich sukcesja jest możliwa jedynie na podstawie i w granicach przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.).

Kwestię sukcesji podatkowej reguluje przede wszystkim art. 97 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym spadkobiercy podatnika, z zastrzeżeniem § 2, przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy.

W myśl art. 97 § 2 powołanej ustawy, jeżeli, na podstawie przepisów prawa podatkowego, spadkodawcy przysługiwały prawa o charakterze niemajątkowym, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, upra...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »