Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

04.09.2013

Moment rozpoczęcia amortyzacji nowego budynku

Pytanie podatnika: Wnioskodawca realizuje obecnie inwestycję polegającą na wytworzeniu budynku. Obecnie trwają prace budowlane, natomiast zakończenie prac nastąpi z chwilą podpisania protokołu przekazania budynku Wnioskodawcy. Czy Wnioskodawca będzie uprawniony zakwalifikować budynek jako środek trwały w rozumieniu art. 16a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, celem rozpoczęcia jego amortyzacji, w momencie zakończenia prac?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 10 maja 2013 r. (data wpływu 13 maja 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie amortyzacji środków trwałych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 maja 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie amortyzacji środków trwałych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego:

Wnioskodawca jest podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podlegającym obowiązkowi podatkowemu w Polsce od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Wnioskodawca realizuje obecnie inwestycję polegającą na wytworzeniu budynku X (dalej: Budynek). Budynek stanowić będzie dla Wnioskodawcy środek trwały w rozumieniu art. 16a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Obecnie trwają prace budowlane w zakresie wytworzenia Budynku, natomiast zakończenie prac nastąpi z chwilą podpisania protokołu przekazania Budynku Wnioskodawcy - jako inwestorowi (dalej: Moment zakończenia prac) - w tym momencie kierownik budowy dokona zapisu o zakończeniu budowy, w dzienniku budowy, a zapis ten będzie potwierdzony przez inspektorów z branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Zakończone zostaną również rozruchy i testy urządzeń, co zostanie potwierdzone protokołami potwierdzonymi przez wykonawców i merytorycznie właściwych inspektorów. Następnie nastąpi podpisanie ww. protokołu przekazania Budynku przez Wnioskodawcę oraz wykonawcę prac budowlanych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym powyżej zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawca będzie uprawniony zakwalifikować Budynek jako środek trwały w rozumieniu art. 16a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, celem rozpoczęcia jego amortyzacji, w momencie zakończenia prac?

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, Budynek będzie spełniać przesłanki wymagane dla zakwalifikowania go jako środka trwałego, w rozumieniu art. 16a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wprowadzenia do ewidencji i rozpoczęcia amortyzacji (od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi wprowadzenie do ewidencji) w Momencie zakończenia prac.

Uzasadnienie.

Zgodnie z art. 16a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c (który w niniejszej sprawie nie znajduje zastosowania), stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością - o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu.

Zdaniem Wnioskodawcy Budynek będzie spełniać wszystkie wynikające z ww. przepisu warunki uznania go za środek trwały, w Momencie zakończenia prac. Budynek będzie bowiem stanowić własność Wnioskodawcy, będzie wytworzony we własnym zakresie, kompletny i zdatny do użytku. Ponadto Wnioskodawca planuje jego używanie przez okres dłuższy niż rok, poprzez oddanie go w najem. Zarazem, Wnioskodawca wskazuje, że katalog przesłanek uznania składnika majątkowego za środek trwały, zawarty w art. 16a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ma charakter zamknięty, co znajduje potwierdzenie w poglądach przedstawicieli doktryny podatkowej.

Zdaniem Wnioskodawcy, kluczowe dla uznania, że Budynek spełnia wymogi uznania go za środek trwały, jest spełnienie przesłanek kompletności i zdatności do użytku. Kompletność środka trwałego oznacza, że stanowi on funkcjonalną całość, niewymagającą dodatkowych elementów dla jej wykorzystywania w celu, do którego została przeznaczona. Mając na uwadze, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji „kompletności” środka trwałego, należy posłużyć się regułami wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku języka polskiego (sjp.pwn.pl), „kompletny” oznacza „taki w którym nie brakuje żadnego z elementów”. Przesłanka ta będzie spełniona w odniesieniu do Budynku w Momencie zakończenia prac, bowiem w tym momencie całość prac budowlanych zostanie ukończona. Tym samym, Budynek jako całość wyposażony będzie we wszystkie elementy konstrukcyjne umożliwiające jego funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem.

W Momencie zakończenia prac Budynek będzie również zdatny do użytku. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiują pojęcia „zdatny do użytku”. W związku z tym, należy posłużyć się wykładnią językową tego pojęcia. Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego (www.sip.pwn.pl), zdatny oznacza „nadający się do czegoś”. Z kolei, „nadawać się” oznacza „być odpowiednim do czegoś lub na coś”, natomiast „odpowiedni” to „spełniający wymagane warunki”. Warunki, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia, zostały przewidziane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 ze zm.; dalej: Rozporządzenie). W tym kontekście należy wskazać, że w Momencie zakończenia prac, Budynek będzie spełniać wszystkie wymagane warunki techniczne, jakie zostały przewidziane w Rozporządzeniu. Będzie zatem, zgodnie z zaprezentowaną wykładnią językową odpowiedni, nadający się - zdatny do użytku.

Jednocześnie, zdaniem Wnioskodawcy, zdatność Budynku do użytku jest całkowicie niezależna od orzeczeń / de...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »