Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

12.02.2014

Moment obciążenia budowli podatkiem od nieruchomości

Z uzasadnienia: Gdyby bowiem przyjąć, że w przypadku skarżącej podstawą opodatkowania byłaby wartość rynkowa to brak jest w ogóle przepisów, aby w latach następnych, kiedy to budowla podlegałaby amortyzacji po wprowadzeniu jej do ewidencji środków trwałych, skarżąca mogła "powrócić" do zasad ogólnych tj. określania podstawy opodatkowania w oparciu o wartość początkową wynikającą z ewidencji środków trwałych. W ustawie o podatkach i opłatach lokalnych w ogóle brak jest bowiem tego typu przepisów. W konsekwencji zastosowana interpretacja doprowadziłaby do zróżnicowania podatników na podmioty płacące podatek od podstawy obliczonej według wartości wytworzenia oraz od wartości rynkowej - w zależności od szybkości zakończenia formalności prawnych związanych z oddaniem budowli do użytkowania.

SENTENCJA

Dnia 9 stycznia 2014 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym:, Przewodniczący Sędzia: WSA Ewa Michna (spr.), Sędzia: WSA Paweł Dąbek, Sędzia: WSA Piotr Głowacki, Protokolant: st. ref. Justyna Owczarek, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 stycznia 2014 r., sprawy ze skargi "C" Sp. z o.o. w A., na interpretację indywidualną Burmistrza Gminy K., z dnia 19 lipca 2013 r. Nr [...], w przedmiocie podatku od nieruchomości:

I. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną,
II. określa, że zaskarżona interpretacja nie może być wykonana do chwili uprawomocnienia się wyroku,
III. zasądza od Burmistrza Gminy K. na rzecz strony skarżącej koszty postępowania w kwocie 457 zł (czterysta pięćdziesiąt siedem złotych).

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 28 lutego 2013 r. "C". Sp. z o.o. (skarżąca) wystąpiła do Burmistrza Miasta K. o wydanie indywidualnej interpretacji w sprawie art. 4 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 95 poz. 613 ze zm.).

W opisie stanu faktycznego wskazała, że prowadziła na podstawie pozwolenia na budowę inwestycję w postaci budowy wiaty magazynowej stalowej i zjazdu z drogi. W dniu 25 listopada 2011 r. inwestycja ta została zakończona, a skarżąca wystąpiła o wydanie pozwolenia na użytkowanie. W dniu 21 grudnia 2011 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję udzielającą pozwolenie na użytkowanie. Decyzja ta została doręczona dnia 22 grudnia 2011 r. i stała się ostateczna dnia 6 stycznia 2012 r., na skutek niewniesienia odwołania. Skarżąca zapewniła, że inwestycja stanowi jej własność; jest wykorzystywana na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej i została przyjęta do używania jako środek trwały w rozumieniu art. 16 a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 74 poz. 397 ze zm.) po dniu kiedy decyzja o pozwoleniu na użytkowanie stała się ostateczna. W konsekwencji, na dzień 1 stycznia 2012 r. inwestycja ta nie była ujęta w ewidencji środków trwałych.

Skarżąca zadała pytanie czy w składanej do dnia 31 stycznia 2012 r. deklaracji podatku od nieruchomości za 2012 r. powinna zostać wykazana opisana inwestycja jako przedmiot opodatkowania z podaniem jej wartości jako "0" zł, co skutkowałoby brakiem jej opodatkowania za 2012 r.

Zdaniem skarżącej, pomimo że obowiązek podatkowy co do opisanej inwestycji zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (stanowiącej budowlę w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy) powstał w dniu 1 stycznia 2012 r., to podatek ten nie mógł przekształcić się w zobowiązanie podatkowe ze względu na brak ustalenia jednego z elementów konstrukcyjnych tj. podstawy opodatkowania.

W uzasadnieniu skarżąca wskazała, że zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w przypadku budowli podstawę opodatkowania stanowi jej wartość, o której mowa w przepisach o podatku dochodowym, ustalona na 1 stycznia każdego roku, stanowiąca podstawę amortyzacji w danym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. Inwestycja skarżącej nie była przy tym budowlą, o której mowa w art. 4 ust. 4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych; nie była bowiem przedmiotem leasingu (art. 4 ust. 4); nie była ulepszana i jej wartość nie była aktualizowana (art. 4 ust. 6). W ocenie skarżącej w sprawie nie znajdował również zastosowania art. 4 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, pozwalający uznać za podstawę opodatkowania wartość rynkową budowli ":jeżeli (...) nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych", ponieważ inwestycja skarżącej, co do zasady, podlegała amortyzacji zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako środek trwały w rozumieniu art. 16 a ust.1 pkt 1 tej ustawy. Skarżąca wskazała, że składnikami majątku, od których "nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych" w rozumieniu ww. art. 4 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych są wymienione w art. 16 c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów; budynki, lokale, budowle i urządzenia zaliczane do spółdzielczych zasobów mieszkaniowych lub służących działalności społeczno-wychowawczej prowadzonej przez spółdzielnie mieszkaniowe; dzieła sztuki i eksponaty muzealne; składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej albo zaprzestania działalności, w której te składniki były używane.

Inwestycja (budowla) skarżącej nie zaliczała się do środków trwałych wymienionych w ww. art. 16c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a więc art. 4 ust.5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie mógł mieć do niej zastosowania. Skarżąca nie kwestionowała przy tym, że zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych obowiązek podatkowy powstawał z dniem 1 stycznia następnego roku po wybudowaniu budowli, przy czym pojęcie "zakończenia budowy" w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych należało utożsamić z faktycznym zakończeniem prac budowlanych (tj. w przypadku skarżącej - miało to miejsce 25 listopada 2011 r.), a nie z określonymi przepisami prawa budowlanego.

W wydanej w sprawie indywidualnej interpretacji z dnia 19 lipca 2013 r. nr WD.310.1.2013.MB organ uznał stanowisko skarżącej za nieprawidłowe. W uzasadnieniu podkreślił, że zakończenie budowy jest pewnym stanem faktycznym związanym z zakończeniem prac związanych z wznoszeniem obiektu budowlanego. Dalej organ zacytował art. 1a ust.1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych definiujący co oznacza kategoria "grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej", a także art. 2 ust.1 pkt 3 wskazujący jakie nieruchomości lub obiekty budowlane nie podlegają opodatkowaniu. Powyższy przepis uzasadniał, zdaniem organu, twierdzenie, że wszystkie inne budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej powinny być opodatkowane. W związku z tym, art. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie mógł być w ten sposób interpretowany, że wyłączał jakiś rodzaj budowli z opodatkowania. Odnosząc się do argumentów skarżącej o podstawie opodatkowania, organ wskazał, że zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach podstawę opodatkowania stanowi dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 4-6 - wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 5 powołanej ustawy jeżeli od budowli lub ich części, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych - podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa, określona przez podatnika na dzień powstania obowiązku podatkowego (w tym zakresie organ powołał się na wyrok WSA w Szczecinie z dnia 14 czerwca 2013 r., I SA/Sz 239/13). W konsekwencji, zdaniem organu, skarżąca skoro zakończyła budowę 25 listopada 2011 r. to od dnia 1 stycznia 2012 r. powinna zadeklarować należny podatek, przy czym podstawą opodatkowania powinna być wartość rynkowa budowli.

W skardze wniesionej po wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa (organ nie udzielił żadnej odpowiedzi) skarżąca domagając się uchylenia zaskarżonej interpretacji powtórzyła dotychczasową argumentację. Podkreślała, że zakończona inwestycja zgodnie z przepisami o podatku dochodowym (w przypadku ska...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »