Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

02.05.2013

Miejsce świadczenia usług spedycji na rzecz kontrahenta spoza UE

Pytanie podatnika: Czy niniejsza usługa „transportu” wykonywana na rzecz eksportera z siedzibą w Chinach nie podlega opodatkowaniu w Polsce i czy powinna być udokumentowana wystawioną przez Agencję celną fakturą VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 11 stycznia 2013 r. (data wpływu 14 stycznia 2013 r.), uzupełnionym w dniach 5 marca 2013 r. (data wpływu 8 marca 2013 r.) oraz 25 marca 2013 r. (data wpływu 29 marca 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania usług spedycji świadczonych na rzecz chińskiego kontrahenta za opodatkowane poza terytorium kraju i sposobu dokumentowania tych czynności – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 stycznia 2013 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniach 8 i 29 marca 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania usług spedycji świadczonych na rzecz chińskiego kontrahenta za opodatkowane poza terytorium kraju i sposobu dokumentowania tych czynności.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Firma z siedzibą w Polsce (importer) dokonuje zakupu towarów od chińskiego kontrahenta (eksporter) za ten dostawca otrzymuje stosowną zapłatę.

Agencja celna z siedzibą w Polsce dokonuje odprawy celnej dla polskiego importera i z nim się rozlicza stosując stawkę VAT 23%. Równolegle Agencja celna jest odpowiedzialna za zorganizowanie transportu oraz zabukowanie kontenerów w portach dla chińskiego eksportera, za co wystawia faktury VAT. Główny przedmiot usługi świadczonej przez Agencję celną stanowi konsultacja w zakresie transportu oraz jego organizowanie. Z kolei opłaty armatorskie i przestoje w portach oraz opłatę portową … (pobieraną przez port za przeładunek) są refakturowane przez Agencję celną dla chińskiego kontrahenta. Usługa transportu jest świadczona w Polsce. Faktury za usługę transportu są wystawione jako faktury VAT NP., a z kolei refaktury „na stawce” VAT 0%.

Organizacja transportu przez Spółkę dotyczy całości towaru importowanego do Polski z Chin. Pod pojęciem usługi transportu świadczonej w Polsce Spółka rozumie całość czynności podejmowanych w celu organizowania i przygotowania transportu. Usługa transportu wykonywana jest tylko i wyłącznie dla kontrahenta z Chin.

Opisane we wniosku usługi świadczone przez Spółkę „mogą zostać zakwalifikowane” jako usługi spedycyjne, stosownie do treści art. 794 Kodeksu cywilnego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy niniejsza usługa „transportu” wykonywana na rzecz eksportera z siedzibą w Chinach nie podlega opodatkowaniu w Polsce i czy powinna być udokumentowana wystawioną przez Agencję celną fakturą VAT?

Wnioskodawca, powołując się na treść art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, uważa że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatne świadczenie usług, ale wyłącznie w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia jest terytorium kraju. Poprzez pojęcie terytorium kraju rozumieć należy terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 2 pkt 1 ustawy o VAT).

Uzasadniając zajęte w sprawie stanowisko, Wnioskodawca wskazuje na przepis art. 8 ust. 1 ww. ustawy, wywodząc że dla określenia czy usługi świadczone przez Agencję celną podlegają opodatkowaniu w Polsce należy ustalić miejsce ich świadczenia. Ogólna zasada dotycząca miejsca świadczenia usług na rzecz podatników wyrażona została w art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług. Stosownie do treści przywołanego przepisu, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem przypadków określonych w ustawie. Natomiast w myśl art. 28c ust. 1 ustawy o VAT, miejsce świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem przypadków określonych w ustawie.

W świetle powyższego, w przekonaniu Wnioskodawcy, dla określenia miejsca świadczenia usług istotne znaczenie ma status podmiotu, na rzecz którego świadczone są usługi. Definicję podatnika na potrzeby ustalenia miejsca świadczenia usług określa art. 28a ustawy VAT. W myśl wskazanego powyżej przepisu, na potrzeby określenia miejsca świadczenia przy świadczeniu usług:

  • ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:
  • podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
  • osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a), która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;
  • podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Jak zauważa Wnioskodawca, powyższe znajduje odzwierciedlenie także w przepisach unijnych. Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, definiując podatnika VAT (art. 9), stanowi, iż jest nim każda osoba prowadząca samodzielnie w dowolnym miejscu jakąkolwiek działalność gospodarczą, bez względu na cel czy też rezultat takiej działalności. „Działalność gospodarcza” obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów lub uznanych za takie. Za działalność gospodarczą uznaje się w szczególności wykorzystywanie, w sposób ciągły, majątku rzeczowego lub wartości niematerialnych w celu uzyskania z tego tytułu dochodu.

W ocenie Wnioskodawcy, w niniejszym stanie faktycznym eksporter chiński niewątpliwie prowadzi działalność gospodarczą. W związku z powyższym, w celu ustalenia miejsca świadczenia usługi należy przyjąć, iż chiński kontrahent jest podatnikiem w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT. Tym samym, zgodnie z art. 28b ust. 1 tej ustawy, należy uznać, iż w analizowanej sytuacji miejscem świadczenia przedmiotowych usług jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzib...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »