Miejsce opodatkowania i rozliczenia usług wynajmu powierzchni wystawienniczej

Pytanie podatnika: Czy miejscem świadczenia wszystkich usług związanych z wynajmem powierzchni wystawienniczej, której ostatecznym celem była prezentacja produktów na targach jest miejsce położenia nieruchomości zgodnie z art. 28e i art. 28g ustawy o VAT i w przedmiotowej sprawie ww. usługi podlegają opodatkowaniu wg stawek i zasad obowiązujących na terytorium kraju Zleceniodawcy? Czy refaktura kosztów wynajmu powierzchni wystawienniczej oraz kosztów dodatkowych dla kontrahenta z Polski nie będzie podlegała opodatkowaniu według polskich przepisów ustawy o VAT i wystawiona przez Wnioskodawcę faktura winna zawierać informację: podatek VAT - np. i winna być rozliczona w deklaracji VAT-7 w poz. 11?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z 15 kwietnia 2016 r. (data wpływu 21 kwietnia 2016 r.), uzupełnionym pismem z 27 czerwca 2016 r. (data wpływu 1 lipca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca opodatkowania i rozliczenia usług związanych z wynajmem i podnajmem powierzchni wystawienniczej we Włoszech jest:

 • prawidłowe w części określenia miejsca świadczenia usługi wynajmu powierzchni wystawienniczej zakupionej od organizatora targów oraz korzystania z parkingu,
 • nieprawidłowe w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 21 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca opodatkowania i rozliczenia usług związanych z wynajmem i podnajmem powierzchni wystawienniczej we Włoszech.
Ww. wniosek został uzupełniony pismem 27 czerwca 2016 r. będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 20 czerwca 2016 r. nr IBPP4/4512-59/16/LG.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka prowadzi działalność, która podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, jest czynnym podatnikiem VAT i posiada numer pod którym zidentyfikowana jest dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych. Nabywane towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych. Spółka drogą e-mail dokonała zgłoszenia uczestnictwa w targach budowlanych organizowanych w dniach 15-18 marca 2016 r. w miejscowości Milano - Włochy. Warunkiem uczestnictwa w targach było wpłacenie zaliczki w wysokości 2.500 euro. Spółka zapłaciła w dniu 10 marca 2015 r. zaliczkę w wysokości 2.500 euro. W dniu 12 marca 2015 r. Spółka otrzymała od organizatora targów - firmy włoskiej - fakturę na kwotę 2.500 euro potwierdzającą wpłatę zaliczki na poczet powierzchni wystawienniczej. W dniu 22 października 2015 r. organizator targów firma z Włoch wystawiła fakturę końcową na kwotę 5.675 euro pomniejszoną o wpłaconą zaliczkę 2.500 euro kwota do zapłaty 3.175 euro, którą Spółka zapłaciła w dniu 27 października 2015 r.

W treści faktury końcowej wyszczególnione są następujące pozycje:

 • powierzchnia stoiska
 • parking,
 • opłata rejestracyjna,
 • opłata ubezpieczeniowa,
 • pakiet standardowy.

Po zakończonych targach Spółka otrzymała dodatkowe faktury za korzystanie z prądu, za parking oraz łącza internetowe, które zostały wystawione przez firmę Włoską inną niż organizator targów.
Ponadto Spółka w ramach zawartej umowy udostępniła część powierzchni wystawienniczej innemu podmiotowi krajowemu.

Ponadto w piśmie z Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Nie posiada na terytorium Włoch stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Uczestnictwo w targach budowlanych, które odbyły się na terenie Włoch było świadczone dla miejsca,w którym znajduje się siedziba firmy i zarazem miejsca prowadzenia działalności gospodarczej i tym krajem jest Polska
 2. Korzystanie z prądu, z parkingu oraz z łącza internetowego - te dodatkowe usługi służyły bezpośrednio i nierozerwalnie uczestnictwu w targach na terenie Włoch, do oświetlenia ekspozycji, do podłączenia urządzeń audio-wizualnych, łącza internetowe do prezentacji strony internetowej Wnioskodawcy na której była umieszczona informacja o firmie katalog naszych produktów w kilku językach obcych, w tym włoskim oraz do kontaktu z siedzibą firmy w Polsce
 3. Przekazane wynagrodzenie przez Wnioskodawcę dotyczyło bezpośrednio wynajmu powierzchni stoiska, opłaty rejestracyjnej, opłaty ubezpieczeniowej, pakietu standardowego -wszystkie te elementy związane były z uczestnictwem Wnioskodawcy w targach na terenie Włoch.
 4. Wnioskodawca udostępnił polskiemu kontrahentowi część powierzchni wystawienniczej wraz z dodatkowymi usługami bezpośrednio związanymi z uczestnictwem w targach, takimi jak; parking, prąd, łącza internetowe.
 5. Polski kontrahent nie posiada na terytorium Włoch stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. W związku z tym uczestnictwo w targach budowlanych na terytorium Włoch było świadczone dla miejsca w której znajduje się siedziba i miejsce prowadzenia działalności polskiego kontrahenta i tym krajem jest Polska.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Czy w świetle opisanego zdarzenia miejscem świadczenia wszystkich usług związanych z wynajmem powierzchni wystawienniczej, której ostatecznym celem była prezentacja produktów na targach jest miejsce położenia nieruchomości zgodnie z art. 28e i art. 28g ustawy o VAT i w przedmiotowej sprawie ww. usługi podlegają opodatkowaniu wg stawek i zasad obowiązujących na terytorium kraju Zleceniodawcy?
 2. Czy w świetle opisanego zdarzenia refaktura kosztów wynajmu powierzchni wystawienniczej oraz kosztów dodatkowych dla kontrahenta z Polski nie będzie podlegała opodatkowaniu według polskich przepisów ustawy o vat i wystawiona przez Wnioskodawcę faktura winna zawierać informację: podatek VAT - np. i winna być rozliczona w deklaracji VAT-7 w poz. 11?

Zdaniem Wnioskodawcy.

Ad. 1. Wynajem powierzchni wystawienniczej jako usługi wiodącej, której towarzyszą dodatkowe usługi w postaci opłaty rejestracyjnej, opłaty ubezpieczeniowej, pakietu standardowego, opłaty za parking, dostępu do mediów na czas targów związany jest z konkretnym miejscem danej nieruchomości i działający w ściśle określonym czasie. Usługi najmu powierzchni wystawienniczej są usługami związanymi z nieruchomościami w takim samym zakresie jak np. usługi wynajmu powierzchni biurowych, magazynowych itp. Miejscem świadczenia tych usług jest więc miejsce, w którym znajduje się wynajmowana powierzchnia wystawiennicza, która znajduje się poza terytorium Polski. Do tej samej kategorii należy zaliczyć usługi dodatkowe w postaci opłat ubezpieczeniowych, parkingów, mediów gdyż są nierozerwalnie związane z usługą główną - powierzchnią wystawienniczą i w całości służą do realizacji zamierzonego celu - prezentacji swoich produktów na targach.

Ad. 2. Wnioskodawca refakturujący usługę powierzchni wystawienniczej wraz z usługami towarzyszącymi nabytymi we własnym imieniu, lecz na rzecz osoby trzeciej traktowany jest najpierw jako usługobiorca, a następnie jako usługodawca tej samej usługi. Przerzucenie kosztów na inny podmiot nie może być zatem w żaden inny sposób potraktowane niż jako świadczenie usługi w tym samym zakresie. Zatem konsekwencją uznania podatnika biorącego udział w odsprzedaży usługi za świadczącego jest wystawienie przez niego faktury dokumentującej wyświadczenie tej usługi, zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 2a ustawy o VAT.

Ponadto w piśmie z 27 czerwca 2016 r. Wnioskodawca wskazał, że Wnioskodawca i polski kontrahent uczestniczyli w tym samym czasie i w tym samym miejscu na targach budowalnych na terytorium Włoch. Wnioskodawca i polski kontrahent nie posiadają stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Włoch. Wnioskodawca jest beneficjentem nabywającym w imieniu własnym i na rzecz osoby trzeciej powierzchnie wystawienniczą i towarzyszące tej podstawowej czynności usługi dodatkowe takich jak parking, prąd, łącza internetowe i w tej sytuacji traktowany jest jako usługobiorca a następnie jako usługodawca tej samej usługi. W związku z tym podział poniesionych kosztów pomiędzy Wnioskodawcę i polskiego kontrahenta nie może być traktowane w inny sposób niż jako świadczenie usługi w tym samym zakresie. Czynność główna - wynajem powierzchni wystawienniczej dotyczącej udziału w targach budowalnych na terytorium Włoch i usługi dodatkowych towarzyszących nierozerwalnie czynności podstawowej takich jak, parking, prąd, łącza internetowe odbywała się na terenie Włoch a za tym poza granicami kraju w którym Wnioskodawca i polski kontrahent prowadzą działalność gospodarczą. Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT faktura dokumentująca poniesione koszty za powierzchnię wystawienniczą i usługi dodatkowe towarzyszące usłudze podstawowej, wystawiona na rzecz polskiego kontrahenta winna zawierać informację: podatek VAT - np. zgodnie z art. 28e i art. 28g ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się za:

 • prawidłowe w części określenia miejsca świadczenia usługi wynajmu powierzchni wystawienniczej zakupionej od organizatora targów oraz korzystania z parkingu,
 • nieprawidłowe w pozostałym zakresie.

W sprawie Wnioskodawca uczestniczył w tragach budowlanych, które odbyły się na terytorium Włoch. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej dla potrzeb dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych. Wnioskodawca na terytorium Włoch nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Organizator targów - firma z Włoch w treści faktury końcowej wyszczególniła następujące pozycje: powierzchnia stoiska, parking, opłata rejestracyjna, opłata ubezpieczeniow...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »