MF: Najczęściej zadawane pytania w zakresie CIT-TP i PIT-TP

Począwszy od transakcji realizowanych w 2017 r., podatnicy zobowiązani są do składania uproszczonego sprawozdania na formularzu CIT-TP lub PIT-TP. Termin złożenia uproszczonych sprawozdań wynosi 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Dla podatników, których rok podatkowy jest zgodny z kalendarzowym, termin ten mija 30 września br. w zakresie transakcji realizowanych w 2018 roku. Aby zapewnić podatnikom jak największą pewność prawną w procesie wywiązywania się z nowych obowiązków, Ministerstwo Finansów opublikowało odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące raportowania CIT-TP i PIT-TP. Zagadnienia zawarte w niniejszej informacji pozostają aktualne także w odniesieniu do obowiązków sprawozdawczych w zakresie CIT-TP/ PIT-TP za rok 2018.

Czym jest raportowanie PIT-TP i CIT-TP

Celem raportowania PIT-TP i CIT-TP jest pozyskanie przez administrację podatkową od podatników wybranych informacji dla potrzeb analizy ryzyka w zakresie cen transferowych, w szczególności w celu zwiększenia efektywności typowania podatników do kontroli.

Raportowanie PIT-TP i CIT-TP dotyczy przede wszystkim podatników, u których wartość przychodów lub kosztów w rozumieniu ustawy o rachunkowości przekroczyła w roku podatkowym równowartość 10 mln euro oraz którzy:

 • dokonują transakcji lub innych operacji z podmiotami powiązanymi;
 • dokonują zapłaty należności na rzecz podmiotów mających siedzibę w państwach i terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

W ramach raportowania PIT-TP i CIT-TP podatnicy są obowiązani do wykazania m.in. informacji o:

 • rodzajach powiązań wewnątrzgrupowych,
 • profilu funkcjonalnym podmiotu, którego dotyczy uproszczone sprawozdanie PIT-TP lub CIT-TP,
 • rodzaju i wartości transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi,
 • restrukturyzacjach, nieodpłatnych świadczeniach.

Raportowanie PIT-TP i CIT-TP to nowy obowiązek w zakresie cen transferowych, który dotyczy transakcji realizowanych od 2017 r.

Podatnicy składają po raz pierwszy formularze PIT-TP i CIT-TP do końca września 2018 r.

Wymienione obowiązki sprawozdawcze zostały wprowadzone ustawą z  9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1932).

Wzory formularzy PIT/TP i CIT/TP określone zostały w rozporządzeniach Ministra Rozwoju i Finansów:

Zmodyfikowane wzory formularzy PIT-TP i CIT-TP określone zostały w rozporządzeniach Ministra Finansów:

Modyfikacje wprowadzone w nowych wzorach sprawozdań dotyczą:

 • rozróżnienia między podatnikiem składającym sprawozdanie, a  podmiotem, którego ono dotyczy,
 • umożliwienia odrębnego wykazania transakcji/ innych zdarzeń dokonywanych przez spółki tworzące PGK, lub odrębnego wykazania informacji dotyczącej podatnika i/lub spółek niebędących osobą prawną, dla których podatnik ten został wyznaczony do przygotowania dokumentacji podatkowych.

W celu zapewnienia jak największej pewności prawnej w procesie wywiązywania się z nowych obowiązków, w niniejszym dokumencie zebrane zostały odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania podatników, dotyczące wypełniania formularzy PIT-TP i CIT-TP.

Odpowiedzi na pytania

 

Zagadnienia ogólne

 

1. Czy PIT-TP składają wyłącznie podatnicy zobowiązani do złożenia zeznania PIT-36, czy także podatnicy zobowiązani do złożenia zeznania PIT-36L? Analogicznie – czy CIT-TP składają jedynie podatnicy zobowiązani do złożenia zeznania CIT-8, czy także zeznania CIT-8A lub CIT-8B?

Sprawozdanie PIT-TP składają zarówno podatnicy obowiązani do złożenia zeznania PIT-36, jak i PIT-36L, a CIT-TP odpowiednio podatnicy obowiązani do złożenia CIT-8, jak i zeznania składanego przez podatkowe grupy kapitałowe (dalej: PGK).

2. Czy w przypadku spółki osobowej, próg 10 mln euro, który obliguje do złożenia uproszczonego sprawozdania, odnosi się do przychodów/kosztów w  rozumieniu przepisów o  rachunkowości ustalonych dla spółki czy dla wspólnika z tytułu udziału w spółce osobowej w danym roku podatkowym?

Próg 10 mln euro, który obliguje do złożenia uproszczonego sprawozdania, odnosi się do przychodów/kosztów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, osiągniętych przez spółkę osobową w roku podatkowym.

3. Czy osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą zarówno samodzielnie, jak i w formie spółek niebędących osobą prawną, powinna złożyć jedno czy kilka sprawozdań?

Formularz w pierwszej wersji (z czerwca 2017 r.) przewidywał złożenie przez taką osobę jednego uproszczonego sprawozdania, które uwzględniało całą prowadzoną przez nią działalność gospodarczą, niezależnie od jej formy.

Formularz w nowej wersji (z lipca 2018 r.) umożliwia odrębne raportowanie informacji – w odniesieniu do działalności gospodarczej prowadzonej osobiście, jak i działalności prowadzonej w formie spółki lub spółek osobowych (dla każdej odrębnie).

4. Czy w przypadku zagranicznego zakładu obowiązek złożenia uproszczonego sprawozdania powstaje w sytuacji, kiedy przychody lub koszty w  rozumieniu przepisów o  rachunkowości przypisywane do tego zakładu w  danym roku podatkowym przekroczyły równowartość w złotych polskich kwoty 10 mln euro?

Tak, limit dotyczy przychodów lub kosztów zakładu zagranicznego położonego w Polsce. Więcej na ten temat w Interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 26 marca 2018 r. w zakresie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej przez zakład zagraniczny.

5. Czy w przypadku, gdy transakcje zawarte są z podmiotami z różnych państw należy złożyć większą liczbę załączników CIT-TP (osobny załącznik dla transakcji z każdym krajem)?

W przypadku dokonywania transakcji z podmiotami z różnych krajów podatnik składa jedno sprawozdanie, w którym ujmuje transakcje danego podmiotu (którego dotyczy sprawozdanie) z podmiotami z różnych krajów. W sekcji G (w wersji formularza z  lipca 2018 r.) w  kolumnie Kody państw siedziby strony transakcji można podać dowolną ilość kodów państw (kolejne kody podaje się po przecinku bez spacji pomiędzy nimi).

6. Czy uproszczone sprawozdanie składają wszystkie spółki tworzące PGK czy też jedynie te, których przychody lub koszty, przekroczyły w danym roku podatkowym równowartość w złotych polskich kwoty 10 mln euro?

W przypadku PGK obowiązek złożenia sprawozdania dotyczy PGK jako podatnika, wobec którego odnosi się limit przychodów lub kosztów powodujący powstanie obowiązku (a nie poszczególnych spółek). Z tego względu w przypadku, gdy PGK jest zobowiązana do złożenia uproszczonego sprawozdania, składa ona sprawozdania dotyczące wszystkich spółek tworzących PGK (na odrębnych formularzach z zastosowaniem wersji z lipca 2018 r.)

 

Sekcja B – Dane identyfikacyjne podatnika oraz Sekcja C – Dane identyfikacyjne podmiotu, którego dotyczy sprawozdanie (brak tej sekcji w poprzedniej wersji formularza)

 

7. Kto składa uproszczone sprawozdanie w imieniu spółki niebędącej osobą prawną?

W imieniu spółki niebędącej osobą prawną (dalej również jako: „spółka osobowa”) sprawozdanie składa wyznaczony wspólnik. Jeżeli wspólnicy spółki niebędącej osobą prawną również nie posiadają osobowości prawnej, obowiązek ten jest kaskadowo cedowany na wspólnika tego wspólnika, będącego podatnikiem.

Zaktualizowany formularz (w wersji opublikowanej w lipcu 2018 r.) umożliwia rozróżnienie między składającym sprawozdanie a podmiotem, którego ono dotyczy.

Podmiot składający sprawozdanie może je złożyć w odniesieniu do wielu podmiotów, wykazując informacje dotyczące każdego z nich odrębnie.

8. Czy wypełniając formularz CIT-TP w zakresie sekcji D-G (odpowiednio C-F w poprzedniej wersji formularza), tj. informacje o podmiotach powiązanych, restrukturyzacja, transakcje i inne zdarzenia z podmiotami powiązanymi, należy uwzględnić wyłącznie transakcje / inne zdarzenia realizowane przez spółki tworzące podatkową grupę kapitałową z podmiotami powiązanymi spoza PGK?

W formularzu CIT-TP składanym przez PGK (wersja opublikowana w czerwcu 2017 r.) w części C-F należy ująć transakcje / inne zdarzenia realizowane przez spółki tworzące PGK z podmiotami powiązanymi spoza PGK. PGK jako podatnik składa jedno sprawozdanie dla całej grupy, gdzie wykazuje transakcje i inne zdarzenia członków PGK z podmiotami powiązanymi spoza PGK.

Przy zastosowaniu formularza CIT-TP w wersji zaktualizowanej (opublikowanej w lipcu 2018 r.) – dla każdej spółki wchodzącej w skład PGK odrębnie – należy w części D-G ująć wszystkie transakcje / inne zdarzenia realizowane przez daną spółkę tworzącą PGK z podmiotami powiązanymi spoza PGK. W sekcji C należy w takim przypadku wskazać dane identyfikacyjne podmiotu, którego dotyczy sprawozdanie.

 

Sekcja C.1. – Identyfikacja powiązań podmiotu (odpowiednio w poprzedniej wersji Sekcja B – Identyfikacja powiązań podatnika)

 

9. Czy w sekcji C.1. (odpowiednio w sekcji B w poprzedniej wersji formularza) przez udziałowca należy rozumieć również akcjonariusza?

Tak, w tej sekcji należy wykazać wszelkie powiązania kapitałowe (również dotyczące akcjonariuszy).

10. Jak należy wypełnić sekcję C.1. (odpowiednio sekcję B w poprzedniej wersji formularza) w przypadku PGK?

W wersji sprawozdania CIT-TP opublikowanej w czerwcu 2017 r. pola w sekcji B należy pozostawić puste. W wersji sprawozdania CIT-TP opublikowanej w lipcu 2018 r., pola w sekcji C.1. należy wypełnić odrębnie dla poszczególnych spółek PGK (składając osobne sprawozdania CIT-TP).

11. Czy w  przypadku gdy 100% udziałów podatnika/podmiotu posiada jeden podmiot, w sekcji C.1. (odpowiednio B w poprzedniej wersji formularza) należy zaznaczyć odpowiedź TAK zarówno w polu 13, jak i w polu 15 (odpowiednio 9 i 11), czy tylko w polu 15 (odpowiednio 11)?

Podatnik wskazuje wszystkie pozycje, które odpowiadają stanowi faktycznemu. W tym przypadku - odpowiedź TAK zarówno w polu 13, jak i 15 (odpowiednio 9 i 11).

12. Jak należy rozumieć pojęcie „powiązań o charakterze rodzinnym”? Jak bliskie powiązania należy uwzględnić?

Definicja powiązań o charakterze rodzinnym w zakresie regulacji dotyczących cen transferowych zawarta jest w art. 25 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 11 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z tą definicją jako powiązania o charakterze rodzinnym rozumie się małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia.

13. Czy udział w kapitale zakładowym, o którym mowa w polach 12-15 w sekcji C.1. (odpowiednio 8 – 11 sekcji B w poprzedniej wersji formularza) należy odnosić do ostatniego dnia roku podatkowego podmiotu (podatnika), czy też jakiegokolwiek dnia w roku podatkowym? Jak należy wypełnić te pola w przypadku, gdy poziom udziału w kapitale zakładowym uległ zmianie w trakcie roku podatkowego?

Stan posiadania udziału w kapitale zakładowym, o którym mowa w polach 12-15 (odpowiednio 8 - 11 poprzedniej wersji formularza), należy wypełnić biorąc pod uwagę najwyższy poziom udziału w trakcie roku podatkowego. Jeśli w którymkolwiek dniu roku podatkowego ten warunek wskazany w danym polu został spełniony, pole powinno być wypełnione.

14. Jak należy wypełnić sekcję C.1. (sekcja dotyczącą powiązań podmiotu) jeśli formularz składany jest za polski oddział zagranicznego podmiotu, mając na uwadze, że polski oddział zagranicznego podmiotu nie jest odrębną osobą prawną i nie posiada we własnym imieniu udziałów w kapitale innych podmiotów?

W takim przypadku należy wskazać, iż podmiot, którego dotyczy sprawozdanie jest zakładem zagranicznego podmiotu (pole 19 w wersji formularza opublikowanej w lipcu 2018 r). Natomiast pozostałe pozycje w sekcji C.1. należy uzupełnić odpowiadając NIE.

 

Sekcja D (odpowiednio sekcja C w poprzedniej wersji formularza) – Informacja o podmiotach powiązanych

 

15. Czy w  sekcji D (odpowiednio C w  poprzedniej wersji formularza) w zakresie liczby podmiotów powiązanych, z którymi podmiot (podatnik) dokonywał transakcji/innych zdarzeń, uwzględnić należy wszystkie podmioty powiązane, niezależnie od tego czy transakcje z  nimi dokonane podlegają obowiązkowi sporządzenia dokumentacji podatkowej?

Tak, w tej części należy wskazać łączną liczbę wszystkich podmiotów powiązanych, z którymi w danym roku dokonywano transakcji lub innych zdarzeń, niezależnie od ich wartości.

 

Sekcja E – Główny przedmiot działalności i profil funkcjonalny podmiotu (odpowiednio w wersji poprzedniej Sekcja D – Główny przedmiot działalności i profil funkcjonalny podatnika)

 

16. Jakie są kryteria rozróżnienia usług o  ograniczonym ryzyku od usług o  niskiej wartości dodanej na potrzeby wypełnienia pola 29 w sekcji E (odpowiednio pola 24 w sekcji D w poprzedniej wersji formularza)?

W  tym polu zaznaczyć należy „usługi o  niskiej wartości dodanej”, jeśli podmiot świadczy na rzecz grupy podmiotów powiązanych łatwo dostępne usługi o charakterze rutynowym, wspomagające działalność główną usługobiorcy. Przykładem są centra usług wspólnych, które realizują usługi wyłącznie lub w przeważającej części na rzecz podmiotów powiązanych.

Katalog przykładowych usług o niskiej wartości dodanej znajduje się w Załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1186).

17. Zgodnie z uzasadnieniem rozporządzenia określającego wzór formularza CIT-TP, w sekcji E (odpowiednio w sekcji D w poprzedniej wersji formularza), jeśli podmiot nie prowadzi jednorodnej dział...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »