Mechanizm odwrotnego obciążenia VAT przy usługach budowlanych

Pytanie podatnika: Czy Spółka jako partner konsorcjum zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, powinna w odniesieniu do usług budowlanych wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy VAT (wykonanych od 1 stycznia 2017 r.), wystawiać na rzecz lidera konsorcjum faktury na zasadzie mechanizmu tzw. „odwrotnego obciążenia” w świetle art. 17 ust. 1 pkt 8 uVAT, w przypadku gdy lider konsorcjum wystawia na rzecz Zamawiającego faktury obejmujące zakres całościowych prac wykonanych przez poszczególnych partnerów konsorcjum, uznając, iż Spółka jako partner konsorcjum może być potraktowana jako podwykonawca w świetle art. 17 ust. 1h uVAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), w związku z art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U., poz. 1948, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 3 stycznia 2017 r. (data wpływu 9 stycznia 2017 r.), uzupełnione pismem z dnia 21 lutego 2017 r. (data wpływu 24 lutego 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwróconego obciążenia dla usług budowlanych wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy o VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 stycznia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwróconego obciążenia dla usług budowlanych wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy o VAT.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 21 lutego 2017 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy oraz potwierdzenie dotychczasowego stanowiska Wnioskodawcy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe.

Przedsiębiorstwo … Sp. z o.o. z siedzibą w … (dalej: Wnioskodawca, Spółka) specjalizuje się w branży drogowej. Spółka świadczy usługi w zakresie robót bitumicznych i robót związanych z utrzymaniem dróg, a także w zakresie oznakowania poziomego dróg, produkcji mieszanek mineralno – bitumicznych, aż do kompleksowego wykonawstwa robót drogowych.
W niektórych przypadkach, Spółka świadczy usługi w ramach zawieranych umów konsorcjum z innymi podmiotami (tzw. członkami konsorcjum/partnerami konsorcjum). Wynika to z rozmiaru i charakteru przedsięwzięcia gospodarczego do którego Wnioskodawca chce przystąpić.

Celem zawarcia umowy konsorcjum jest współdziałanie stron w zakresie kompleksowej obsługi Zamawiającego i wspólne realizowanie zamówienia publicznego. Umowa konsorcjum określa szczegółowe zasady współpracy, tj. podział prac przy realizacji zamówienia pomiędzy liderem konsorcjum a pozostałymi członkami konsorcjum (partnerami konsorcjum), a także zasady wzajemnych rozliczeń w okresie wykonywania zamówienia. Umowa konsorcjum określa również odpowiedzialność lidera i partnerów konsorcjum za prawidłowe i terminowe wykonanie swoich zobowiązań wynikających z realizacji kontraktu, a także odpowiedzialność w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. Członkowie konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego oraz zobowiązują się do wspólnego zrealizowania przedmiotu kontraktu (na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w umowie z Zamawiającym oraz w umowie tworzącej konsorcjum). Każda ze stron konsorcjum ponosi koszty wykonania swojego zakresu robót. Każdy z partnerów konsorcjum wypracowuje swoją marżę. Partnerzy konsorcjum partycypują również w kosztach gwarancji ubezpieczeniowej zabezpieczającej należyte wykonania umowy, którą udziela Zamawiającemu lider konsorcjum, czy też w kosztach wniesienia wadium proporcjonalnie do swojego udziału w realizacji zadania.

W ramach zawieranych przez Spółkę umów konsorcjum, mimo iż zakres prac wykonywany jest na rzecz Zamawiającego, rozliczenia przebiegają w ten sposób, iż partnerzy konsorcjum wystawiają faktury za wykonanie swojego zakresu prac na rzecz lidera konsorcjum (wypracowując swoją marżę), a lider konsorcjum wystawia fakturę dla Zamawiającego, obejmującą całość wykonanych robót przez poszczególnych partnerów konsorcjum. Lider konsorcjum po otrzymaniu należności od Zamawiającego rozlicza się z partnerami konsorcjum. Oznacza to, iż wszelkie płatności od Zamawiającego, za realizację kontraktu odbywają się za pośrednictwem lidera konsorcjum, który po otrzymaniu płatności od Zamawiającego zobowiązany jest dokonać płatności na rzecz partnera konsorcjum w należnej mu wysokości.
Umowy konsorcjum nie przewidują podziału marży na wszystkich członków konsorcjum. Konsorcjum jest zawiązane z punktu widzenia prawa zamówień publicznych, ale nie rozlicza wyników finansowych jako jeden podmiot.

W zawieranych umowach konsorcjum lider konsorcjum umocowany jest w szczególności do:

 • wykonania wszelkich czynności w przygotowaniu oferty, w szczególności do zadawania pytań, udzielania wyjaśnień, podpisywania i zawierania umowy z Zamawiającym;
 • podejmowania wszelkich decyzji, w tym składania oświadczeń woli w związku ze złożoną ofertą;
 • wpłaty wadium zabezpieczenia należytego wykonania umowy; wystawiania faktur na rzecz Zamawiającego, reprezentowania partnerów konsorcjum w zakresie pozostałych spraw wynikających z realizacji kontraktu.

Wnioskodawca w związku z zawarciem danej umowy konsorcjum, występuje zarówno w roli lidera konsorcjum, jak i innego członka konsorcjum (partnera konsorcjum). W ramach zawartych umów konsorcjum Spółka świadczy usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy VAT, które począwszy od 1 stycznia 2017 r. zostały objęte tzw. „odwrotnym obciążeniem”.

Z uwagi na powyższe, do usług budowlanych z załącznika nr 14 do ustawy VAT, wykonanych od 1 stycznia 2017 r., Spółka wystawia faktury VAT – w przypadku gdy w ramach danej umowy konsorcjum występuje w roli partnera konsorcjum a rozliczenia przebiegają w ten sposób, iż Spółka wystawia fakturę za wykonanie swojego zakresu prac na rzecz lidera konsorcjum, który następnie wystawia fakturę dla Zamawiającego, obejmującą całość wykonanych robót przez poszczególnych partnerów konsorcjum – ujmując na nich zapis „odwrotne obciążenie”, przyjmując, iż zobowiązany do rozliczenia podatku VAT jest lider konsorcjum w świetle art. 17 ust. 1 pkt 8 w zw. z ust. 1h uVAT. Spółka mimo braku ustawowej definicji podwykonawcy, w tym przypadku uważa, iż wystawiając faktury na rzecz lidera konsorcjum, który następnie wystawia faktury na rzecz Zamawiającego (inwestora) działa jako podwykonawca. Natomiast gdy sama występuje w roli lidera konsorcjum zobowiązana jest ona jako nabywca usług od partnerów konsorcjum (podwykonawców) do rozliczenia podatku VAT na zasadzie mechanizmu tzw. „odwrotnego obciążenia”, a dopiero faktura wystawiana na rzecz Zamawiającego obejmująca całość prac wykonanych przez poszczególnych partnerów konsorcjum wystawiana jest na zasadach ogólnych.

Do usług budowlanych zrealizowanych w ramach umów konsorcjum do 31.12.2016 r., Spółka wystawiała na rzecz lidera konsorcjum faktury VAT na zasadach ogólnych, tak samo gdy ona pełniła funkcje lidera konsorcjum, inni partnerzy konsorcjum na jej rzecz również wystawiali faktury na zasadach ogólnych, przy założeniu gdy – lider konsorcjum wystawiał fakturę na rzecz Zamawiającego obejmującą całą wartość zamówienia, a od partnera konsorcjum otrzymywał fakturę VAT dotyczącą wyłącznie tej części zamówienia, za którą odpowiedzialny był dany partner konsorcjum.

Spółka jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku wskazano, że:

 1. „Zamawiający”, o którym mowa we wniosku ORD-IN jest „Inwestorem” w przypadku każdej transakcji, o której mowa w przedmiotowym wniosku;
 2. Wnioskodawca jako lider konsorcjum nabywa/będzie nabywał usługi, objęte zakresem zadanych pytań we wniosku ORD-IN, od podatników (usługodawców) będących podatnikami, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm., dalej: uVAT), u których sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 uVAT;
 3. Lider konsorcjum, na rzecz którego Wnioskodawca, jako partner konsorcjum będzie świadczył usługi, wymienione w załączniku nr 14 do ustawy VAT, jest/będzie podatnikiem (usługobiorcą) będącym podatnikiem, o którym mowa w art. 15 uVAT, zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

 1. Czy Spółka jako partner konsorcjum zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, powinna w odniesieniu do usług budowlanych wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy VAT (wykonanych od 1 stycznia 2017 r.), wystawiać na rzecz lidera konsorcjum faktury na zasadzie mechanizmu tzw. „odwrotnego obciążenia” w świetle art. 17 ust. 1 pkt 8 uVAT, w przypadku gdy lider konsorcjum wystawia na rzecz Zamawiającego faktury obejmujące zakres całościowych prac wykonanych przez poszczególnych partnerów konsorcjum, uznając, iż Spółka jako partner konsorcjum może być potraktowana jako podwykonawca w świetle art. 17 ust. 1h uVAT?
 2. Czy Spółka jako lider konsorcjum zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym zobowiązana jest do rozliczenia podatku VAT z faktur wystawionych na jej rzecz przez partnerów konsorcjum zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 uVAT, w przypadku gdy ona wystawia fakturę obejmującą zakres całościowych prac wykonanych przez poszczególnych partnerów konsorcjum na rzecz Zamawiającego?

Zdaniem Wnioskodawcy,
Ad. 1.
Zdaniem Spółki, jako partner konsorcjum zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, powinna w odniesieniu do usług budowlanych wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy VAT (wykonanych od 1 stycznia 2017 r.) wystawiać na rzecz lidera konsorcjum faktury na zasadzie mechanizmu tzw. „odwrotnego obciążenia” w świetle art. 17 ust. 1 pkt 8 uVAT, w przypadku gdy lider konsorcjum wystawia na rzecz Zamawiającego faktury obejmujące zakres całościowych prac wykonanych przez poszczególnych partnerów konsorcjum, uznając iż Spółka jako partner konsorcjum może być potraktowana jako podwykonawca w świetle art. 17 ust. 1h uVAT.

Ad. 2.
Zdaniem Spółki, jako lider konsorcjum zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym zobowiązana jest do rozliczenia podatku VAT z faktur wystawionych na jej rzecz przez partnerów konsorcjum zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 uVAT w odniesieniu do usług budowlanych wykonanych od 1 stycznia 2017 r. (wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy VAT), w przypadku gdy ona następnie wystawia fakturę obejmującą zakres całościowych prac wykonanych przez poszczególnych partnerów konsorcjum na rzecz Zamawiającego. Przy tak ustalonym przebiegu rozliczeń (Zamawiający – lider konsorcjum – partner ko...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »