Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

05.07.2017

Maski i filtry powietrza dla pracowników w kosztach firmy

Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione (ponoszone w przyszłości) na zakup odpowiednio: masek antysmogowych wraz z filtrami, oczyszczaczy powietrza z przeznaczeniem do biura (miejsca pracy), oczyszczaczy powietrza z przeznaczeniem do domu (miejsca zamieszkania) dla pracowników spółki mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 24 kwietnia 2017 r. (data wpływu 4 maja 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z zakupem:

  • masek antysmogowych wraz z filtrami i oczyszczaczy powietrza - jest prawidłowe,
  • filtrów i oczyszczaczy powietrza z przeznaczeniem do domu (miejsca zamieszkania) pracowników Spółki - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest komandytariuszem C. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej: „Spółka”). Zgodnie z przepisami art. 8 ust. 1 i ust. 2 cyt. ustawy o PDOF zarówno przychody (ust. 1) jak i koszty (ust. 2) spółki niebędącej osobą prawną stanowią przychody oraz koszty odpowiednio każdego z jej wspólników, które określa się proporcjonalnie do ich prawa do udziału w zysku takiej spółki. Z tego tytułu Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w branży informatycznej, zajmując się przede wszystkim rozwojem produktów dotyczących działalności marketingowej i reklamowej w Internecie (np. tworzy narzędzia do śledzenia ruchu internetowego oraz doboru odpowiedniej reklamy kontekstowej).

Pracownicy branży informatycznej, w tym również pracownicy C. są narażeni na szereg niekorzystnych dla zdrowia czynników związanych z wielogodzinną pracą biurową przed monitorami. Branża ta jest szczególnie narażona na schorzenia związane z układem krążenia, wadami postawy, znaczącym pogorszeniem się wzroku, jak również na wysoki poziom stresu związany z pracą pod presją czasu (w związku z terminami narzuconymi przez klientów odnośnie realizacji zamówionych projektów), mocną konkurencją w branży etc. Powyższe czynniki mają bezpośredni wpływ na zdrowie fizyczne jak i psychiczne pracowników, co z kolei przekłada się na spadek ich produktywności.

W konsekwencji nałożonych na Spółkę powszechnie obowiązującymi przepisami prawa pracy obowiązków dotyczących oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego została przeprowadzona przez uprawnionego specjalistę ds. bezpieczeństwa i higieny pracy analiza ryzyka zawodowego stanowisk pracy występujących w firmie Wnioskodawcy. Przedmiotową analizą objęto zasadniczo wszystkich pracowników, w tym przede wszystkim programistów, kadrę zarządzającą, pracowników księgowości, pracowników administracyjnych.

Wynikiem analizy przeprowadzonej przez specjalistę ds. bezpieczeństwa i higieny pracy jest dokument pt. „Analiza ryzyka zawodowego", składający się z następujących rozdziałów: I. Wprowadzenie, II. Metody oceny ryzyka zawodowego, III. Charakterystyka stanowiska pracy oraz karta ryzyka zawodowego.

Przeprowadzona przez uprawnionego specjalistę BHP analiza, w tym szczególności karty ryzyka zawodowego dla poszczególnych grup pracowników i stanowisk potwierdza w całości ww. tezy.

Do powyższych szkodliwych dla zdrowia czynników, związanych bezpośrednio z pracą zawodową pracowników Spółki, dochodzi jeszcze jeden istotny czynnik, tj. zła, czy wręcz bardzo zła jakość powietrza w mieście oraz jego najbliższych okolicach. Pomimo iż jest to fakt powszechnie znany, na okoliczność którego w zasadzie nie przeprowadza się dowodu, to warto w tym miejscu przytoczyć kilka faktów, potwierdzonych przeprowadzonymi przez odpowiednie instytucje badaniami.

Pył zawieszony (PM10)

W skali Europy sytuacja K. oraz jego okolic, jeśli chodzi o jakość powietrza, przedstawia się wręcz dramatycznie na tle innych krajów europejskich. Jesienią 2013 r. Europejska Agencja Środowiska (EEA) ogłosiła ranking miast o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu. Przeanalizowano około 400 miast położonych w Europie - brano pod uwagę ilość dni, kiedy dzienne normy dla stężenia pyłu zawieszonego (PM 10) zostały przekroczone. K. znalazł się na trzecim miejscu. W 2011 r. (okres badany) w K. obowiązujące normy przekroczone zostały przez 151 dni (średnia dla trzech stacji pomiarowych), podczas gdy według prawa Unii Europejskiej, jak również zgodnie z polskim rozporządzeniem wykonawczym Ministra Środowiska, nie powinny być one przekroczone przez więcej niż 35 dni w roku.

Co gorsza, sytuacja, pomimo podejmowanych przez K. działań (głównie w kierunku zmniejszenia liczby tzw. palenisk domowych poprzez różne programy dofinansowania), nie uległa ostatnio poprawie. Norma roczna to maksymalny poziom średniego stężenia PM 10 nie przekraczający 40 pg/m3. W K. średnie roczne stężenie PM 10 w latach 2010-2014 to 69,34 µg/m3. Czas największego zanieczyszczenia powietrza to miesiące od października do kwietnia (zgodnie z danymi z Urzędu Marszałkowskiego). Dane to pokazały, iż w 2014 r. roku dobowa norma maksymalnego stężenia pyłu zawieszonego (PM 10) została przekroczona aż przez 188 dni.

Benzoalfapiren

Jeśli popatrzymy z kolei na silnie rakotwórczy benzo(a)piren, to sytuacja nie przedstawia się lepiej. I tu K. ma znacznie wyższe poziomy stężeń niż inne duże miasta Europy. Głównym źródłem zanieczyszczenia benzo(a)pirenem jest spalanie paliw stałych w niskich temperaturach, a więc domowych piecach na paliwa stałe. Średnioroczne stężenia benzo(a)pirenu w K. są znacznie wyższe niż w innych dużych europejskich miasta - średnia dla K. to 10,2 µg/m3, podczas gdy wartość uznana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za względnie bezpieczną wynosi najwyżej 1 µg/m3. Takie europejskie metropolie jak Berlin, Londyn, Rzym czy Wiedeń nawet nie zbliżają się do ww. granicy.

Benzo(a)piren (benzoalfapiren, w skrócie BaP) należy do grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) -substancji emitowanych przez rury samochodowe, papierosy, a przede wszystkim piece i kotły. Benzo(a)piren wydziela się podczas spalania węgla (zwłaszcza tego złej jakości), drewna i śmieci (zwłaszcza tworzyw sztucznych typu PET). Benzo(a)piren jest jednym z najbardziej toksycznych składników smogu - mgły zawierającej zanieczyszczenia powietrza, a konkretnie pyłu zawieszonego, który potrafi przenikać do układu oddechowego i krwiobiegu, zwiększając wystąpienie groźnych chorób.

Co więcej, jest to problem całego naszego kraju. Europejska Agencja Środowiska (EEA) w 2012 roku przygotowała mapę ilustrującą średnie stężenie BaP w Europie. Okazało się nie tylko, że ponad połowa najbardziej zanieczyszczonych miast UE leży w naszym kraju (K. znów znalazł się w czołówce), lecz również, że produkujemy benzo(a)pirenu w zastraszająco dużej ilości. Stan ten nie uległ poprawie. W 2015 roku stacje monitorujące jakość powietrza w Polsce odnotowały, że nasz kraj aż 40-krotnie przekracza dopuszczaną przez WHO emisję benzo(a)pirenu.

Pył zawieszony (PM 2.5)

Pył zawieszony PM 2,5 to bardzo drobne cząstki: o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych, płuc oraz przenikać do krwi. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniorocznego dla pyłu PM 2,5 wynosi 25 µg/m3.

Według danych pochodzących z oficjalnych stacji pomiarowych na przestrzeni 2015 roku ww. poziom dopuszczalny był wielokrotnie przekraczany, zwłaszcza w tzw. okresie grzewczym, tj. w miesiącach od stycznia do kwietnia oraz od października do lutego. W lutym 2015 r. czujniki pomiarowe wskazywały stężenia przekraczające 60-70 µg/m3, czyli blisko 3-krotnie przekroczenie norm.

Dlatego też nie tyko w skali Europy, lecz również i całego świata, powietrze w K. prezentuje się fatalnie. W rankingu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), który przedstawia problem zanieczyszczenia powietrza, K. znajduje się wśród najbardziej zanieczyszczonych miast na świecie - 8 miejsce spośród 575 miast (PM 2,5) i 145. miejsce spośród 1100 miast (PM10).

Z uwagi na powyższe czynniki szkodliwe dla zdrowia, tj. i) związane bezpośrednio z pracą zawodową (omówione na wstępie oraz potwierdzone w raporcie specjalisty ds. BHP), jak również ii) związane pośrednio z tą pracą (zanieczyszczenie powietrza w K. i okolicach, związane zarówno z miejscem zamieszkania pracowników jak i ich miejscem pracy) - Spółka, w ramach propagowania zdrowego stylu życia i dbałości o kulturę fizyczną osób w niej zatrudnionych, wdrożyła dla swoich pracowników szereg programów, mających na celu ich aktywizację fizyczną, obniżenie poziomu stresu, zachowanie dobrego stanu zdrowia - zarówno fizycznego jak i psychicznego. Działania te - będące w istocie świadczeniami ze stosunku pracy lub pokrewnego - z perspektywy Spółki służą także utrzymaniu pracowników w odpowiedniej kondycji psychofizycznej, co przekłada się na ich lepszą wydajność w pracy, zmniejszoną podatność na wszelkiego rodzaju choroby oraz stres. Innymi słowy programy wdrożone przez Spółkę służą zarówno samym pracownikom, jak również w sposób pośredni pracodawcy. Spośród wielu inicjatyw wdrożonych przez C. w tym zakresie, niektóre z nich zostały nakierowane ściśle na poprawę jakości życia poprzez poprawę jakości powietrza. Spółka, przy pełnym poparciu kadry zarządzającej, w tym przede wszystkim Wnioskodawcy, zakupiła dla swoich pracowników oraz przekazała im nieodpłatnie:

  • maski antysmogowe (odpowiedniej jakości, wyposażone w tzw. filtry HEPA, wyłapujące zanieczyszczenia o charakterze stałym, jak np. PM 10) wraz z zestawami filtrów,
  • mechaniczne oczyszczacze powietrza (odpowiedniej jakości, wyposażone w różnego rodzaju filtry, które umożliwiają pozbycie się w powietrza nie tylko zanieczyszczeń stałych, np. pyłu zawieszonego PM 10 czy PM 2,5, lecz ponadto wyeliminowanie, bądź znaczne zniwelowanie poziomu innych zanieczyszczeń) wraz z zestawami filtrów.

Prawo do korzystania z tego typu świadczeń zostało uregulowane w „Regulaminie Benefitów C.”, stanowiącym wewnętrzną regulację dotyczącą korzyści pracowniczych.

Koszty poniesione w ww. zakresie przez Spółkę (a tym samym, proporcjonalnie do udziału w zysku) przez Wnioskodawcę dotyczą trzech rodzajó...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »