Limit jednorazowej amortyzacji w 2018 r.

Pytanie: Czy w przypadku jednorazowych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od 1 stycznia 2018 r. przysługujący Spółce limit 100.000 zł określony w art. 16k ust. 14 Ustawy nie ulega zmniejszeniu w przypadku dokonywania przez Wnioskodawcę jednorazowych odpisów amortyzacyjnych na podstawie art. 16f ust. 3 Ustawy, w stosunku do tych środków trwałych, które jednocześnie spełniają warunki do objęcia zakresem zastosowania 16f ust. 3 zdanie drugie Ustawy i art. 16k ust. 14-15 Ustawy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 7 maja 2018 r. (data wpływu 8 maja 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości wyboru jednorazowej amortyzacji środków trwałych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 maja 2018 r. wpłynął do organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości wyboru jednorazowej amortyzacji środków trwałych.

W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca [dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”] jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Wnioskodawca podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od całości swoich dochodów oraz jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Przedmiotem prowadzonej działalność gospodarczej Wnioskodawcy są m.in. roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nieskwalifikowane (PKD 42, 99, Z), działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61, 10, Z).

Do prowadzonej działalności gospodarczej Spółka wykorzystuje zakupione przez siebie środki trwałe, które następnie na podstawie Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako: „Ustawa”) amortyzuje wg metod i na zasadach dla nich określonych lub na podstawie art. 16d ust. 1 Ustawy rozpoznaje wydatki na ich nabycie w całości w kosztach uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania.

W szczególności, Spółka do końca 2017 r. dokonywała:

 • na podstawie art. 16f ust. 3 Ustawy jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu następnym po przyjęciu do użytkowania,
 • na podstawie art. 16k ust. 14-17 Ustawy jednorazowych odpisów amortyzacyjnych dla przyjętych fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że wszystkie nabycia środków trwałych miały związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a określone na podstawie Ustawy koszty uzyskania przychodów były kosztami poniesionymi w celu osiągnięcia przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 Ustawy, a więc spełniały pozytywne przesłanki opisane w art. 15 ust. 1 Ustawy.

Do końca 2017 r. w grupie środków trwałych znajdowały się nabywane fabrycznie nowe środki trwałe zaliczone do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji, w stosunku do których, w ramach limitu i na zasadach opisanych w Ustawie to jest w art. 16k ust. 14-16 Spółka dokonywała jednorazowych odpisów amortyzacyjnych, które to odpisy następnie rozpoznawane były w kosztach uzyskania przychodów danego roku podatkowego.

Spółka w 2018 r. zamierza utrzymać dotychczasowe zasady rozpoznawania w kosztach podatkowych odpisów amortyzacyjnych lub wydatków z uwzględnieniem zmian w Ustawie, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., a w szczególności nowych limitów dla nabywanych środków trwałych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym w przypadku jednorazowych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od 1 stycznia 2018 r. przysługujący Spółce limit 100.000 zł określony w art. 16k ust. 14 Ustawy nie ulega zmniejszeniu w przypadku dokonywania przez Wnioskodawcę jednorazowych odpisów amortyzacyjnych na podstawie art. 16f ust. 3 Ustawy, w stosunku do tych środków trwałych, które jednocześnie spełniają warunki do objęcia zakresem zastosowania 16f ust. 3 zdanie drugie Ustawy i art. 16k ust. 14-15 Ustawy?

Zdaniem Wnioskodawcy, od 1 stycznia 2018 r. istnieje możliwość, iż ten sam środek trwały będzie spełniał warunki do jednorazowego rozliczenia w kosztach podatkowych na podstawie różnych przepisów Ustawy. Taka możliwość występuje m.in. w przypadku fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji, których:

(i) wartość początkowa jednego środka trwałego nabytego w roku podatkowym wynosi co najmniej 10.000 zł lub
(ii) łączna wartość co najmniej dwóch środków trwałych, nabytych w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10.000 zł, a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3500 zł.

W przypadku jednorazowych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od 1 stycznia 2018 r. przysługujący Spółce limit 100.000 zł określony w art. 16k ust. 14 Ustawy nie ulega zmniejszeniu w przypadku dokonywania przez Wnioskodawcę jednorazowych odpisów amortyzacyjnych na podstawie art. 16f ust. 3 Ustawy, w stosunku do tych środków trwałych, które jednocześnie spełniają warunki do objęcia zakresem zastosowania 16f ust. 3 zdanie drugie Ustawy i art. 16k ust. 14-15 Ustawy, tj. fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji, których (i) wartość początkowa jednego środka trwałego nabytego w roku podatkowym wynosi co najmniej 10.000 lub (ii) łączna wartość co najmniej dwóch środków trwałych, nabytych w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10.000 zł, a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3500 zł.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Generalną zasadą rozpoznawania wydatków związanych z nabyciem lub wytworzeniem środków trwałych i wartości niematerialnych jest dokonywanie odpisów amortyzacyjnych (art. 16a i art. 16b), a obliczona na jej podstawie kwota amortyzacji jest kosztem uzyskania przychodów na zasadach opisanych w Ustawie.

Jednocześnie każde nabycie i wytworzenie musi mieć związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i tym samym cel nabycia lub wytworzenia musi spełniać pozytywne przesłanki związane z definicją kosztu uzyskania przychodów, o której mowa w art. 15 ust.1 Ustawy.

Zgodnie z art. 16f ust. 3 Ustawy (zdanie pierwsze), odpisów amortyzacyjnych dokonuje się zgodnie z art. 16h-16m Ustawy, gdy wartość początkowa środka trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej w dniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 10.000 zł (3500 zł do końca 2017 r.). Ustawa w art. 16h ust. 2 wskazuje, że z zastrzeżeniem art. 161 i 16ł, podatnik ma prawo wyboru jednej z metod amortyzacji określonej w art. 16i-16k Ustawy dla poszczególnych środków trwałych przed rozpoczęciem amortyzacji oraz zastrzega, że wybraną metodę stosuje się do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego. Prawo do stosowania danej metody wynika ze spełnienia dodatkowych warunków przewidzianych dla każdej z metod. Jednocześnie, Ustawa wprowadza możliwości dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych, z których to możliwości Wnioskodawca korzystał do końca 2017 r. i zamierza korzystać w 2018 r.

Należały do nich i należą obecnie możliwości opisane przede wszystkim w:

 • art. 16f ust. 3 Ustawy (zdanie drugie), zgodnie z którym w przypadku, gdy wartość początkowa jest równa lub niższa niż 10.000 zł (do końca 2017 r. limit wynosił 3500 zł), podatnicy, z zastrzeżeniem art. 16d ust.1 Ustawy, mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16h-16m Ustawy albo jednorazowo w miesiącu oddania do używania tego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, albo w miesiącu następnym (Opcja 1);
 • art. 16k ust. 14 Ustawy, zgodnie z którym podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100.000 zł. Kwota 100.000 zł obejmuje sumę odpisów amortyzacyjnych i wpłaty na poczet nabycia środka trwałego, o której mowa w art. 15 ust. 1zd Ustawy, zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów (Opcja 2).

Jednocześnie, aby móc skorzystać z możliwości, którą opisano w art. 16k ust. 14 Ustawy (Opcji 2) należy spełnić dodatkowe warunki określone w ust. 15 tego samego artykułu, tj.:

 1. wartość początkowa jednego środka trwałego, o którym mowa w ust. 14, nabytego w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10.000 zł lub
 2. łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych, o których mowa w ust. 14, nabytych w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10.000 zł, a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3500 zł.

W świetle powyższych uregulowań Ustawy, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku nabycia fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji, których wartość początkowa wynosi co najmniej 10.000 zł lub w przypadku nabycia co najmniej dwóch środków trwałych, których łączna wartość początkowa dla każdego z nich mieści się w przedziale między 3500 zł, a 10.000 zł, a łączna wartość początkowa wynosi co najmniej 10.000 zł, zastosowanie wobec każdego z tych środków trwałych jednorazowej amortyzacji przewidzianej w Opcji 1, nie powoduje zmniejszenia limitu 100.000 zł opisanego w Opcji 2 (art. 16k ust. 14 Ustawy) pod warunkiem, że Spółka jasno określi uprawnienie, z którego korzysta. Biorąc pod uwagę literalne brzmienie art. 16f ust. 3 w zw. z art. 16h ust. 2 oraz art. 16k ust. 14 Ustawy należy wskazać, że ustawodawca pozostawił podatnikom możliwość alternatywnego wyboru danej metody amortyzacji na co wskazuje zwrot „podatnicy mogą” użyty w art. 16f ust. 3 Ustawy (zdanie drugie), w związku z tym metody te powinny być traktowane odrębnie, a wybór jednej z nich należy do podatnika.

Mając na uwadze powyższe, literalna wykładnia 16f ust. 3 Ustawy wskazuje, że w przypadku gdy wartość początkowa jest równa lub niższa niż 10.000 zł (3500 zł do końca 2017 r.) podatnik może alternatywnie:

(A) dokonywać odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16h-16m Ustawy, w tym m.in. zgodnie z art. 16k ust. 14 i ust. 15 Ustawy dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych dla fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji, których (i) jeżeli wartość początkowa jednego środka trwałego wynosi co najmniej 10.000 zł lub (ii) jeżeli łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych, nabytych w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10.000 zł, a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3500 zł albo
(B) dokonywać odpisów amortyzacyjnych jednorazowo w miesiącu oddania do używania albo w miesiącu następnym.

Jednocześnie, w ocenie Wnioskodawcy, gdyby zamiarem ustawodawcy było ograniczenie w korzystaniu z Opcji 2 przez pryzmat stosowania Opcji 1, stosowne zastrzeżenie zostałoby wp...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »