Likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym w kosztach podatkowych

Pytanie: Zdarza się, że dana lokalizacja nie spełnia zakładanych celów sprzedażowych i generuje straty. Wówczas Wnioskodawca podejmuje decyzję o zakończeniu najmu w tym miejscu. Czy strata odpowiadająca wartości początkowej inwestycji w obcym środku trwałym pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 grudnia 2017 r. (data wpływu 28 grudnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 grudnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa (dalej jako: „SKOK”) jest spółdzielnią działającą w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. 2017 r., poz. 2065), prowadzącą działalność w zakresie świadczenia usług finansowych na rzecz swoich członków, w tym prowadzenia rachunków rozliczeniowych i udzielania im kredytów i pożyczek.

SKOK prowadzi swoją działalność w placówkach zlokalizowanych na terenie całego kraju. SKOK jest najemcą pomieszczeń użytkowanych jako placówki. Prowadzona działalność wymaga dostosowania wynajmowanego lokalu do standardów wizualizacyjnych oraz potrzeb SKOK. W tym celu w najmowanych pomieszczeniach dokonuje się niezbędnych prac adaptacyjnych.

Ponadto SKOK udostępnia swoim członkom sieć bankomatów, które posadowione są zarówno w placówkach sprzedażowych, jak i w innych miejscach, w których SKOK wynajmuje powierzchnię pod bankomat. Posadowienie bankomatu wiąże się z koniecznością dokonania różnych prac instalacyjnych, np. przebudowania miejsca pod bankomat czy poprowadzenia instalacji elektrycznej.

Zdarza się, że dana lokalizacja placówki lub bankomatu nie spełnia zakładanych celów sprzedażowych i generuje straty (SKOK sporządza analizy rentowości poszczególnych placówek). Wówczas SKOK podejmuje decyzję o zakończeniu najmu w tym miejscu. Umożliwia to ograniczenie ponoszonych strat i zawarcie nowej umowy w innej lokalizacji. Zamknięcie placówki sprzedażowej powoduje również konieczność demontażu bankomatu, który znajduje się w placówce.

Umowy najmu zawarte przez SKOK nie przewidują możliwości zwrotu przez wynajmującego wydatków poniesionych na ulepszenie najmowanych obiektów. Ponadto umowy takie często przewidują konieczność doprowadzenia lokalu czy miejsca pod bankomat do stanu pierwotnego.

SKOK koszty prac inwestycyjnych polegających na adaptacji placówki czy miejsca pod bankomat traktuje jako inwestycje w obcym środku trwałym i dokonuje ich amortyzacji. W momencie rozwiązania umowy najmu SKOK dokonuje likwidacji środka trwałego i wycofuje go z ewidencji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy strata odpowiadająca wartości początkowej inwestycji w obcym środku trwałym pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne może zostać zaliczona przez SKOK do kosztów uzyskania przychodów na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa CIT)?

Zdaniem SKOK strata odpowiadająca wartości początkowej inwestycji w obcym środku trwałym pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne może zostać zaliczona przez SKOK do kosztów uzyskania przychodów.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy CIT, do kosztów uzyskania przychodu zaliczane są wszelkie wydatki poniesione przez podatnika, o definitywnym charakterze, które zostały poniesione w celu uzyskania przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia jego źródła i jednocześnie nie zostały wyłączone z puli kosztów przez ustawodawcę w art. 16 ust. 1 tejże ustawy.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy CIT nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności. Powyższe oznacza, że kosztem uzyskania przychodów jest strata powstała w wyniku likwidacji środków trwałych, jeżeli likwidacja nastąpiła z innych przyczyn niż zmiana rodzaju działalności.

Ustawy podatkowe nie zawierają definicji słowa „likwidacja", dlatego też w celu jego interpretacji należy odwołać się do wykładni językowej. Likwidacja oznacza „zniesienie, usunięcie, rozwiązanie czegoś” (Słownik języka polskiego PWN Warszawa 1998, pod red. M. Szymczaka). Likwidacją będzie więc definitywne pozbycie się środka trwałego (wycofanie z ewidencji) przez jego zniszczenie, usunięcie, ale również przez zwrot innemu podmiotowi, w tym wynajmującemu przed upływem okresu najmu czy okresu pełnej amortyzacji, jeżeli jest to racjonalne z punktu widzenia prowadzonej działalności gospodarczej i ma związek z przychodami. Likwidacja jest racjonalnym wyborem podatnika.

Pojęcia likwidacji środka trwałego nie można interpretować zawężająco - wyłącznie jako fizyczne unicestwienie środka trwałego w wyniku zdarzeń niezależnych od podatnika, gdyż takie rozumienie nie znajduje uzasadnienia w wykładni językowej. Powyższy pogląd został potwierdzony w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, m.in. w wyrokach z dnia 4 listopada 2008 r., sygn. akt II FSK 1035/07 oraz z dnia 24 maja 2011 r., sygn. akt II FSK 33/10.

W opisanym stanie faktycznym art. 16 ust. 1 pkt 6 nie będzie miał zastosowania. SKOK nie dokonała zmiany rodzaju działalności, a zatem nie był to powód likwidacji inwestycji w obcym środku trwałym.

Ponieważ żaden z punktów art. 16 ust. 1 ustawy CIT nie ma zastosowania w opisanej sprawie, zaliczenie niezamortyzowanej części inwestycji w obcym środku trwałym do kosztów podatkowych możliwe jest w przypadku spełnienia zasady ogólnej zaliczania wydatków do kosztów podatkowych, wskazanej w art. 15 ust. ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »