Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

31.08.2015

Kwalifikacja samochodu a podatek akcyzowy

Z uzasadnienia: Dowód rejestracyjny jest bowiem zasadniczo dokumentem stwierdzającym dopuszczenie pojazdu do ruchu. Organ podatkowy nie jest więc związany zawartym w dowodzie rejestracyjnym ustaleniem typu pojazdu jako samochodu osobowego, czy pojazdu ciężarowego, bowiem z punktu widzenia przepisów ustaw o podatku akcyzowym istotne jest dokonanie jego prawidłowej klasyfikacji do odpowiedniego kodu CN, co potwierdza orzecznictwo sądowe.

SENTENCJA
Dnia 12 sierpnia 2015 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Barbara Koś (spr.) Sędziowie WSA Ireneusz Fornalik WSA Marek Sachajko Protokolant: Ref. staż. Sławomir Rajczak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 sierpnia 2015 roku przy udziale sprawy ze skargi A. P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu z dnia 19 listopada 2014 r. nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego oddala skargę.

UZASADNIENIE
Naczelnik Urzędu Celnego w Poznaniu decyzją z dnia 12 sierpnia 2014 r., nr [...], działając na podstawie art. 207 § 1, art. 21 § 1 pkt 1, § 3, art. 47 § 3, art. 51 § 1, art. 53 § 1, § 3, art. 63 § 1, art. 191 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, art. 100 ust. 1 pkt 3 lit. b, ust. 4, art. 101 ust. 3, ust. 4, art. 102 ust. 1, art. 104 ust. 1 pkt 1, art. 105, art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752), określił A. P., [...] zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym z tytułu pierwszej sprzedaży na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terenie kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym - marki BMW X5, nr VIN [...], pojemność silnika 2993 cm3, rok produkcji 2008 w kwocie [...] zł.
W uzasadnieniu podano, że objęty decyzją pojazd podatnik kupił w dniu 22 lutego 2008 r. w Niemczech i pomimo, że w niemieckim dowodzie rejestracyjnym pojazdu określonego jako limuzyna kombi wskazano, że jest to samochód ciężarowy, to na podstawie zebranych dowodów i analizy prawnej organ ustalił, że konstrukcja pojazdu oraz jego wyposażenie świadczą o tym, że był to pojazd przeznaczony do przewozu osób, który winien być klasyfikowany do pozycji CN 8703 jako samochód osobowy. Podatnik nie złożył deklaracji AKCU z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdu oraz nie uiścił należnego podatku akcyzowego. Zobowiązanie to powstało w 2008 r. i z końcem 2013 roku uległo przedawnieniu. Po przywiezieniu pojazdu do kraju podatnik nie zarejestrował przedmiotowego pojazdu, a jego sprzedaży dokonał dopiero w 2009 r. na podstawie faktury VAT nr [...] z dnia 25.11.2009 r. Zgodnie z art. 100 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej u.p.a., przedmiotem opodatkowania akcyzą jest pierwsza sprzedaż na terenie kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju, wobec czego w dniu sprzedaży wymienionego w decyzji samochodu powstał obowiązek podatkowy z tego tytułu, a strona postępowania, która dokonała czynności jest podatnikiem. Organ wyjaśnił również, że za podstawę opodatkowania przyjął, zgodnie z brzmieniem art. 104 ust. 1 pkt 1 u.p.a., kwotę należną z tytułu sprzedaży, wynikającą z faktury VAT nr [...] z dnia 25.11.2009 r., pomniejszoną o kwotę podatku od towarów i usług oraz o kwotę akcyzy i zastosował stawkę podatkową w wysokości 18,6 % podstawy opodatkowania, zgodnie z art. 105 u.p.a.

Po rozpoznaniu sprawy na skutek odwołania podatnika, Dyrektor Izby Celnej w Poznaniu decyzją z dnia 19 listopada 2014 r., nr [...], na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 1, art. 100 ust. 1 pkt 3 lit. b, ust. 4, art. 101 ust. 3, ust. 4, art. 102 ust. 1, art. 104 ust. 1 pkt 1, art. 105, art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752), utrzymał w mocy decyzję organu I instancji.

Na wstępie Dyrektor Izby Celnej w Poznaniu zwrócił uwagę na regulacje prawne znajdujące zastosowanie w niniejszej sprawie. Stosownie do art. 100 ust. 1 pkt 2 u.p.a. opodatkowaniu akcyzą podlega nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Zgodnie z treścią art. 100 ust. 1 pkt 3 lit. b u.p.a., w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 albo 2. Czynnością, którą określono w pkt 2 jest nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Z treści zaś art. 102 ust. 1 ustawy wynika, że podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności, o których mowa w art. 100 ust. 1 lub 2. W art. 100 ust. 4 ustawy prawodawca zawarł definicję legalną pojęcia "samochody osobowe" dla celów opodatkowania podatkiem akcyzowym, wyjaśniając, że obejmuje ono pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo - towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem skuterów śnieżnych o kodzie CN 8703 10 11, pojazdów typu meleks o kodzie CN 8703 10 18 oraz pojazdów typu quad o kodzie 8703 10 18.

Odnosząc się do zarzutu dotyczącego kwestii opodatkowania sprzedaży przedmiotowego pojazdu przed pierwszą rejestracją Dyrektor Izby Celnej w Poznaniu wyjaśnił, że niniejsze postępowanie podatkowe było prowadzone w związku z pierwszą sprzedażą na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, która miała miejsce w dniu 25 listopada 2009 roku, a nie w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym tego pojazdu, które miało miejsce w 2008 roku.

Z akt sprawy wynika, że A. P. zakupił na terenie Niemiec na podstawie rachunku z dnia 22 lutego 2008 r. samochód marki BMW X5 i sprowadził go na terytorium Polski. Strona nie złożyła deklaracji AKCU z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdu oraz nie uiściła należnego podatku akcyzowego. Zobowiązanie to powstało w 2008 roku i zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa, z końcem 2013 roku uległo przedawnieniu.
Jednak Strona po przywozie ww. pojazdu do kraju nie sprzedała go, ani też nie zarejestrowała zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Jego sprzedaży dokonała dopiero w 2009 roku na podstawie faktury z dnia 25 listopada 2009 r.

W przedmiotowej sprawie zaistniała zatem sytuacja pierwszej sprzedaży na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego, wobec czego sprzedaż ta, zgodnie z art. 100 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym jest przedmiotem opodatkowania akcyzą.

Organ odwoławczy nie zgodził się także z zarzutem strony co do błędnej klasyfikacji pojazdu do pozycji CN 8703 jako samochodu osobowego i dokonał ponownej analizy dowodów zebranych w sprawie i je ocenił, uznając, że materiał dowodowy był wystarczający, a stanowisko organu I instancji prawidłowe.

Pozycja 8703 Nomenklatury Scalonej jako samochody osobowe klasyfikuje pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo - towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi. Natomiast kod CN 8704 obejmuje pojazdy samochodowe przeznaczone do transportu towarowego.

Klasyfikacja pojazdów mechanicznych objętych pozycją 8703 jest wyznaczana przez pewne cechy, które wskazują, że te pojazdy są głównie przeznaczone raczej do przewozu osób, niż do transportu towarów. Natomiast nota wyjaśniająca odnosząca się do pozycji 8704 wskazuje, że klasyfikacja pewnych pojazdów mechanicznych do tej pozycji jest wyznaczana przez pewne cechy, które wskazują, że te pojazdy są zasadniczo przeznaczone do przewozu towarów, a nie do transportu osób. Chodzi zatem o związaną z przeznaczeniem pojazdu jego funkcję dominującą, przeważającą. Podkreślenia przy tym wymaga, że nie decyduje też faktyczne wykorzystywanie pojazdu przez jego użytkownika, o czym świadczy użycie słowa "przeznaczone" a nie "wykorzystywane".

Na podstawie danych uzyskanych z Systemu Wyceny Wartości Pojazdów EurotaxGlass's w oparciu o wycenę nr [...] ustalono, że samochód marki BMW X5, nr nadwozia (VIN) [...] wyposażony został m. in. w 5-drzwiowe nadwozie typu kombi, 5 miejsc siedzących, ABS, airbag 6 sztuk, aktywne zagłówki z przodu, atrapę chłodnicy z czarnym grillem i chromowanym obramowaniem, czarne, matowe obramowania szyb, elektryczne podnoszenie/opuszczanie szyb przednich i tylnych, elementy ozdobne zewnętrzne w kolorze nadwozia, felgi aluminiowe, gniazdko 12V w bagażniku, kanapę tylną i oparcie składane, dzielone (60/40), kierownicę skórzaną, trójramienną, wielofunkcyjną, klimatyzację automatyczną, lakier uni, listwy ozdobne - grafit, mat, lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane, w kolorze nadwozia, asferyczne, mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX, pasy bezpieczeństwa 3-punktowe z pirotechnicznymi napinaczami z przodu, podłokietnik przedni ze schowkiem, podłokietnik środkowy z tyłu, radio, schowek w bagażniku, szybę tylną (w klapie bagażnika) otwieraną osobno, uchwyty na napoje z przodu i z tyłu, wskaźnik temperatury zewnętrznej.

Już takie cechy pojazdu, zdaniem organu, jednoznacznie wskazują, że pojazd ten powinien zostać sklasyfikowany jako samochód osobowy, tj. pojazd samochodowy objęty pozycją CN 8703 przeznaczony zasadniczo do przewozu osób, inny niż objęty pozycją 8704.

Powyższe potwierdza informacja firmy A zawarta w piśmie z dnia 9 maja 2014 r., z której wynika, że pojazd marki BMW X5, nr nadwozia [...] został wyprodukowany na podstawie homologacji osobowej nr [...], typ pojazdu M1G, czyli osobowy (terenowy), ilość miejsc siedzących: 5, w dwóch rzędach siedzeń z 5 miejscami kotwienia foteli i 5 pasami bezpieczeństwa, liczba drzwi: 4, rodzaj nadwozia: kombi, całkowicie przeszklone, bez przegrody.

W ocenie organu bez znaczenia dla sprawy pozostaje fakt, iż pojazd wyposażony był w dwa miejsca siedzące. Jak bowiem wynika z informacji otrzymanej od przedstawiciela producenta pojazdu, przedmiotowy pojazd fabrycznie był przygotowany do zainstalowania 5 miejsc siedzących i pasów bezpieczeństwa dla każdego z nich. Fakt instalacji siedzeń i systemu zabezpieczenia w ilości mniejszej niż przewidział to producent pojazdu, wyposażając go w punkty kotwiące, nie wpływa na typ pojazdu, gdyż nie są to elementy konstrukcyjne pojazdu, lecz przedmioty jego wyposażenia (§ 3 pkt 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. Nr 238, poz. 2010 ze zm.). Natomiast o dostępności miejsca siedzącego decyduje obecność punktów kotwiczenia w pojeździe, a nie siedzisk, jak wskazano w załączniku nr I C pkt 1 lit. "AF" do ww. rozporządzenia.

Reasumując, organ stwierdził, że z dokonanych w niniejszej sprawie ustaleń wynika, iż nabyty przez podatnika samochód BMW X5 posiada cechy pojazdu wskazujące na to, że mamy do czynienia z samochodem osobowym w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym, o czym zdaniem organu podatkowego świadczą następujące cechy: jednobryłowe i zintegrowane 5-drzwiowe i 5-osobowe nadwozie, wyposażenie wnętrza pojazdu charakterystyczne dla pojazdów klasyfikowanych do pozycji CN 8703, pasy bezpieczeństwa dla 5 miejsc siedzących, przeszklone panele boczne i tylne drzwi. Stwierdzone przez organ podatkowy cechy pojazdu podatnika świadczą zatem, że główną funkcją użytkową samochodu jest przewóz osób. Zdaniem organu cechy tej nie przekreśla również fakt, iż nabyty pojazd posiada wyodrębnioną przestrzeń ładunkową (bagażową). Możliwość przewożenia towarów stanowi bowiem jego funkcję dodatkową, lecz nie przeważającą. Oceny natomiast, czy mamy do czynienia z samochodem osobowym, czy też ciężarowym dokonujemy z punktu widzenia istnienia cech dominujących, a nie uzupełniających funkcję podstawową.

W skardze na powyższą decyzję Strona wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji i poprzedzającej ją decyzji organu I instancji, zarzucając naruszenie:
1. art. 122, art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej (dalej Op), poprzez zaniechanie obowiązku zebrania i rozpatrzenia w sposób wyczerpujący materiału dowodowego sprawy, niepodjęcie wszelkich działań niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i załatwienia sprawy, którego przejawem było między ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »