JESTEŚ W STREFIE

Księgi handlowe krok po kroku (10) Konta aktywne i pasywne

Aktywa i pasywa to dwie podstawowe kategorie, na które dzieli się zasoby jednostki gospodarczej. Aktywa to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe, które powstały w wyniku przeszłych zdarzeń i które przyniosą w przyszłości korzyści ekonomiczne. Innymi słowy, są to rzeczy, które jednostka posiada (lub kontroluje) i które mogą być wykorzystane do generowania przychodów lub innych korzyści.

Przykłady aktywów:

  • Aktywa trwałe: nieruchomości, maszyny, urządzenia, środki transportu
  • Aktywa obrotowe: zapasy, należności, inwestycje krótkoterminowe, środki pieniężne

Pasywa to źródła finansowania aktywów, czyli sposoby, w jakie jednostka pozyskała środki na sfinansowanie swoich zasobów. Pasywa informują nas, skąd pochodzą pieniądze, za które jednostka nabyła swoje aktywa.

Przykłady pasywów:

  • Kapitał własny: kapitał zakładowy, udziały (w spółkach kapitałowych), zysk zatrzymany
  • Zobowiązania: kredyty, pożyczki, zobowiązania handlowe (np. faktury do zapłaty), zobowiązania podatkowe

Ważne!

Suma aktywów musi zawsze równać się sumie pasywów. Oznacza to, że każdy zasób jednostki musi mieć swoje źródło finansowania.


Szczegółowy podział aktywów i pasywów przedstawia się następująco:

Podział aktywów

 

A. Aktywa trwałe

I. Wartości niematerialne i prawne

  1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
  2. Wartość firmy
  3. Inne wartości niematerialne i prawne
  4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe

  1. Środki trwałe

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

c) urządzenia techniczne i maszyny

d) środki transportu

e) inne środki trwałe

  1. Środki trwałe w budowie
  2. Zaliczki na środki trwałe w budowie

III. Należności długoterminowe

...

Do przeczytania pozostało 80% artykułu.
Dostęp do pełnej treści wymaga aktywnej subskrypcji.

to strefa, w której Ty lub Twoi pracownicy podnosicie kwalifikacje, czytając materiały szkoleniowe i rozwiązując kolejne problemy lub testy.
Gromadzone w trakcie punkty pozwalają na uzyskanie certyfikatów ukończenia kursów i na zdobywanie atrakcyjnych nagród.

DODATKOWO:

dostęp do programu
Delegacje on-line
zniżki na
szkolenia i kursy
inne benefity

Zobacz pełną listę korzyści

Jeśli jeszcze nie korzystasz z podatki.edukacja wybierz swój rodzaj subskrypcji.

Otrzymaj dostęp już od

9,90 zł

netto
miesięcznie

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.edukacja

lub

Przejdź do zarządzania subskrypcją

Zapomniałeś hasła?