Koszty uzyskania przychodów: Występ artystyczny podczas firmowej imprezy

Z uzasadnienia: Wydatki na występy artystyczne podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ze względu na ich reprezentacyjny charakter. Zasadniczym bowiem celem organizacji występów artystycznych, koncertów muzycznych i bankietu jest tworzenie pozytywnego wizerunku firmy podatnika, a nie reklama jego produktów lub marki. Warunkiem potraktowania występu artystycznego, koncertu lub bankietu towarzyszących konferencji, jako reklamy, musi być to, że zasadniczym celem takiego zdarzenia jest reklamowanie produktów lub firmy podatnika. Innymi słowy, reklama ma mieć formę np. występu artystycznego.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Cezary Koziński Sędziowie: Sędzia NSA Wiktor Jarzębowski (spr.) Sędzia WSA Joanna Grzegorczyk - Drozda Protokolant: Szymon Chrostek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 października 2012 r. sprawy ze skargi A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w O. na interpretację Ministra Finansów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych oddala skargę.

UZASADNIENIE

W dniu 19 marca 2012 r. A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w O. złożyła do Dyrektora Izby Skarbowej w Ł., działającego z upoważnienia Ministra [...], wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z organizacją konferencji oraz dotyczących reprezentacji i w zakresie podatku od towarów i usług.

Z uwagi na braki formalne powyższego wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Ł., działając w imieniu Ministra [...], na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), pismem z dnia 16 maja 2012 r. wezwał wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych wniosku, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia go bez rozpatrzenia. Powyższe wezwanie zostało skutecznie doręczone w dniu 22 maja 2012 r. W dniu 22 maja 2012 r. wnioskodawca uiścił brakującą opłatę od wniosku.

We wniosku Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie produkcji i sprzedaży płytek ceramicznych. W związku z prowadzoną działalnością wnioskodawca organizuje konferencje, w których udział biorą jego pracownicy oraz zaproszeni goście, najczęściej kontrahenci (w przypadku osób fizycznych) lub osoby reprezentujące kontrahentów (w przypadku spółek).

Celem konferencji jest przede wszystkim promowanie marki wnioskodawcy i reklama jego produktów. Założenia te są realizowane poprzez dokonywanie prezentacji nowych gam produktów wytwarzanych przez wnioskodawcę, omawianie i dyskutowanie bieżących zagadnień wyłaniających się w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, np. omówienie właściwości nowych wyrobów wprowadzanych na rynek, omówienie kwestii związanych z nowymi technikami sprzedaży oraz otwieraniem nowych kanałów sprzedaży, prezentowanie odczytów dotyczących rynkowych i technologicznych osiągnięć wnioskodawcy. Celem konferencji jest zatem zapewnienie jej uczestnikom wiedzy związanej ze stosowaniem i sprzedażą wyrobów Spółki, a także promocja marki wnioskodawcy i reklama jego produktów. Uczestnicy niebędący pracownikami wnioskodawcy informowani są także o ofercie handlowej Spółki, przekazywane są im m. in. materiały marketingowe i foldery informacyjne, pracownicy wnioskodawcy natomiast referują poszczególne zagadnienia. Organizowane konferencje mogą trwać przez jeden dzień (bez konieczności zapewnienia uczestnikom noclegu) lub więcej niż jeden dzień (z koniecznością zapewnienia uczestnikom noclegu).

Z uwagi na brak własnej bazy hotelowej (centrum konferencyjnego) wnioskodawca będzie nabywać usługi kompleksowej organizacji konferencji.

W związku z konferencją wnioskodawca będzie nabywać kompleksową usługę organizacji konferencji. Usługa taka świadczona będzie przez przedsiębiorcę profesjonalnie zajmującego się organizacją i oprawą audio-wizualną oraz artystyczną tego rodzaju wydarzeń. Na cenę kompleksowej usługi organizacji konferencji składają się następujące koszty: najem sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia konferencji (projektory, ekrany, dekoracje), usługi związane z aranżacją miejsca konferencji (wystrój, nagłośnienie, oświetlenie, multimedia), nabycie usług związanych z integracyjną częścią konferencji (występy zaproszonych artystów itp.), zapewnienie obsługi konferencji (osoba prowadząca, hostessy, operator dźwięku, dj.). Najem powierzchni niezbędnej do przeprowadzenia konferencji, miejsca noclegowe oraz wydatki gastronomiczne będą udostępnione przez podmiot trzeci (hotel) na podstawie odrębnej umowy.

Merytoryczną część konferencji (prezentacje, odczyty, wykłady) zapewnia we własnym zakresie wnioskodawca. Pracownicy wnioskodawcy lub osoby współpracujące z wnioskodawcą prowadzą poszczególne prezentacje i zajęcia w ramach konferencji. Bankietowa część konferencji wypełniona będzie występami artystycznymi, w tym koncertami muzycznymi. Od podmiotu świadczącego opisaną wyżej kompleksową usługę organizacji konferencji wnioskodawca otrzyma fakturę uwzględniającą tylko jedną pozycję "organizacja konferencji", w której nie będą wyszczególnione poszczególne elementy składające się na kompleksową usługę organizacji konferencji. Cała usługa opodatkowana będzie jednolitą, podstawową stawką VAT, tj. 23%. Zakupione usługi, jako usługi o charakterze reklamowo-promocyjnym, mają związek z wykonywanymi przez wnioskodawcę czynnościami opodatkowanymi; z oczywistych względów związek ten ma charakter pośredni (ponoszone wydatki na nabycie tych usług wiążą się z całokształtem funkcjonowania wnioskodawcy; mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym osiąganymi przez wnioskodawcę przychodami). Wnioskodawca zaznaczył przy tym, że przedstawiony stan faktyczny dotyczy zarówno zdarzenia przyszłego, jak i przeszłego.

Przedstawiając powyższe, wnioskodawca zadał następujące pytanie (oznaczone numerem 2 we wniosku o wydanie interpretacji):

Czy wydatki poczynione przez wnioskodawcę na opisaną powyżej kompleksową usługę organizacji konferencji będą stanowić po jego stronie koszty uzyskania przychodu jako wydatki o charakterze promocyjno-reklamowym?

Zdaniem wnioskodawcy, z punktu widzenia dopuszczalności zaliczenia opisanych powyżej wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów kluczowe znaczenie ma określenie ich charakteru, tj. wskazanie, czy mają charakter reprezentacyjny, czy też reklamowy. Jednocześnie z uwagi na kompleksowy charakter świadczonej na rzecz wnioskodawcy usługi i brak rozbicia wynagrodzenia należnego organizatorowi konferencji na jej części składowe wszelkie rozważania w powyższym zakresie należy odnosić do przedmiotowej usługi ujmowanej jednolicie.

Jednocześnie wnioskodawca zauważył, że w orzecznictwie i doktrynie podkreśla się, iż pod pojęciem "reprezentacji" należy rozumieć wszelkie działania związane z kreowaniem pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy, utrzymywaniem dobrych relacji z klientami (kontrahentami). Jest to dążenie do stworzenia skierowanego na zewnątrz pozytywnego wizerunku. Wizerunek ten wcale nie musi odzwierciedlać dostatku, okazałości, zamożności (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...], Nr [...]). Wskazał przy tym, że przez "reklamę" należy rozumieć działania podmiotu gospodarczego kształtujące popyt na dane towary, usługi lub markę, poprzez poszerzenie wiedzy o nich, mające na celu zachęcenie jak największej liczby potencjalnych klientów do zakupu towarów lub usług tego podmiotu gospodarczego. Polega ona głównie na prezentowaniu danego towaru, danej usługi, ewentualnie marki, cech jakościowych, użytkowych lub konsumpcyjnych, zalet technicznych, estetycznych lub zdrowotnych, rozwiązań nowoczesnych, modnych czy nawet prowokujących, aby skłonić jak największą liczbę potencjalnych nabywców do zakupu (do korzystania z usługi). Na poparcie swej argumentacji wnioskodawca przywołał interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia [...], Nr [...].

W ocenie wnioskodawcy w świetle przedstawionych definicji powyższych pojęć nie ulega wątpliwości, że wydatki związane z organizacją przedmiotowej konferencji mają na celu promocję marki i produktów wnioskodawcy w celu zachęcenia uczestników konferencji do ich nabywania, a zatem ma ona charakter reklamowy. Bez znaczenia w powyższym zakresie ma fakt, iż ten stricte marketingowy przekaz połączony jest z częścią artystyczną (występy zespołów muzycznych), bowiem stanowi ona wyłącznie oprawę audio-wizualną, która powodowała, że główna treść przekazu, tj. reklama wnioskodawcy i jego produktów - jest bardziej atrakcyjna i przekonująca. Pogląd ten znajduje potwierdzenie w rozstrzygnięciach organów podatkowych. Na poparcie tej tezy wnioskodawca przytoczył interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...](Nr [...]), w której organ stwierdził, iż "w trakcie konferencji Spółka przekazuje kontrahentom informacje o aktualnej ofercie handlowej, udziela informacji na temat sposobu funkcjonowania preparatów, zapoznaje kontrahentów z możliwymi zastosowaniami produktów".

Mając na uwadze powyższe, wnioskodawca stwierdził, że koszty przedmiotowych konferencji, szkoleń, stanowią koszty uzyskania przychodu dla Spółki, jeżeli konferencje, szkolenia, sympozja przeprowadzone zostały w celu osiągnięcia przychodów stosownie do (...) art. 15 (...) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (wydatki ponoszone przez wnioskodawcę są racjonalne i wykazują związek przyczynowo-skutkowy z przychodami) oraz zostały właściwie udokumentowane dla celów podatkowych, zgodnie z art. 9 ust. 1 tejże ustawy (...). Wnioskodawca podkreślił przy tym, że podobnie orzekł Dyrektor Izby Skarbowej w P. w powołanej powyżej interpretacji indywidualnej z dnia [...], która zapadła w analogicznym stanie faktycznym do tego, który został przedstawiony w jego wniosku. Dotyczył on bowiem sytuacji, w której wnioskodawca zorganizował otwartą imprezę artystyczną, w czasie której prowadzący konferansjer pomiędzy poszczególnymi numerami artystycznymi przedstawiał historię firmy oraz reklamował oferowane przez nią produkty. Także w niektórych numerach artystycznych wplatane były dowcipne teksty o produktach oferowanych przez firmę. W trakcie imprezy prezentowano na ekranie produkty spółki z reklamą ich wartości użytkowych. W ocenie organu atrakcyjna postać audiowizualna tego wydarzenia była wyłącznie przyjętą przez organizatora formą reklamy, która z uwagi na swój charakter mogła skutecznie wpłynąć na zwiększenie liczby klientów oraz wstępne zainteresowanie się przez nowych kontrahentów ofertą handlową firmy. Jednocześnie stwierdził, iż "wydatki poniesione na organizację imprezy reklamowo-artyst...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »