Koszty podróży, opłaty za hotel, diety i kieszonkowe a PIT

Pytanie podatnika: Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym pokrywanie lub refundacja kosztów podróży, w tym kosztów przyjazdu, kosztów hotelu, diet i wypłata kieszonkowego stanowi przychód gości krajowych oraz zagranicznych, podlegający zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) i pkt 76 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2013 r. (data wpływu 23 maja 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 maja 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca w ramach prowadzonych badań statutowych oraz projektów badawczych (grantów), finansowanych m. in. przez Narodowe Centrum Nauki oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizuje sympozja, konferencje oraz prowadzi współpracę naukową z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

W ramach tej działalności Wnioskodawca zamierza zapraszać krajowych i zagranicznych pracowników naukowych.

Udzielone granty przewidują finansowanie współpracy naukowej, krajowej i zagranicznej. Środki na współpracę międzynarodową są przyznawane na wniosek, w którym deklaruje się zawiązanie takiej współpracy i uzasadnia jej cel. Przyznanie takich środków oznacza, że współpraca ta została zaakceptowana i powinna zostać zrealizowana w ramach przyznanych środków. Takie same zasady dotyczą środków przyznawanych na współpracę krajową.

Celem planowanych przyjazdów ma być: wygłoszenie wykładu, omówienie prowadzonych projektów badawczych, wymiana doświadczeń naukowych.
Goście nie będą otrzymywać żadnego wynagrodzenia i nie będą związani z Wnioskodawcą żadną umową cywilnoprawną, ani umową o pracę.
Wnioskodawca zamierza natomiast pokryć z ww. środków dla zagranicznych i krajowych gości następujące koszty związane z prowadzoną współpracą naukową: koszty zakupu biletów lotniczych, kolejowych, autobusowych, zakwaterowania w hotelach, diet. Koszty te będą pokrywane bezpośrednio przez Wnioskodawcę lub refundowane na podstawie przedłożonych i przekazanych Wnioskodawcy przez gości oryginalnych dowodów zakupu.
Wnioskodawca zamierza także wypłacać z ww. środków kieszonkowe dla tych gości w ramach określonych przez Uczelnię limitów.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym pokrywanie lub refundacja kosztów podróży, w tym kosztów przyjazdu, kosztów hotelu, diet i wypłata kieszonkowego stanowi przychód gości krajowych oraz zagranicznych, podlegający zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) i pkt 76 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
Czy pokrywanie takich kosztów przez Wnioskodawcę wiąże się z koniecznością wystawienia informacji PIT-8C...

Zdaniem Wnioskodawcy, pokrywanie lub refundacja kosztów przyjazdu, opłat za hotel, diet, stanowi dla gości krajowych i zagranicznych przychód podlegający zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości określonej w przepisach o podróżach służbowych. Natomiast wypłata kieszonkowego dla gości zagranicznych podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 76 ww. ustawy. Zaś kieszonkowe wypłacane gościom krajowym stanowi przychód tych osób podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Zgodnie z przepisem art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w informacji PIT- 8C nie zamieszcza się dochodów zwolnionych z opodatkowania. W związku z powyższym wyłącznie kieszonkowe wypłacane gościom krajowym powinno być deklarowane w tej formie.

Uzasadniając swoje stanowisko Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13. Przepisy te stanowi rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej z dnia 29 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 167).

W artykule 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczącym osób niebędących pracownikami, użyto pojęcia „podróż” bez określenia „służbowa”. Tym samym zakres zwolnienia jest znacznie szerszy niż dla pracowników (art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a), gdyż nie ogranicza się ono jedynie do podróży służbowych, ale do wszelkich podróży osób niebędących pracownikami. W konsekwencji także przyjazd zaproszonych gości do siedziby Wnioskodawcy będzie mieścił się w określeniu „podróż”, zawartym w ww. przepisie.

Aby przyznane danej osobie, niebędącej pracownikiem, świadczenia do wysokości określonej w ww. rozporządzeniu korzystały ze zwolnienia, muszą być dodatkowo spełnione warunki wynikające z art. 21 ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku Wnioskodawcy warunki te będą spełnione, bowiem koszty te nie będą stanowiły u otrzymujących je gości kosztów uzyskania przychodu, a ponadto będą one ponoszone w celu realizacji zadań Wnioskodawcy, jako jednostki działającej na podstawie odrębnych ustaw: jako uczelnia na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, a przy wydatkowaniu środków przyznanych przez właściwe instytucje na realizację współpracy naukowej - w ramach ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 ze zm.).

Tym samym spełniony zostanie warunek zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 13 pkt 2 ww. ustawy stanowiący, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) stosuje się, jeżeli otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i zostały poniesione w celu realizacji zadań organizacji i jednostek organizacyjnych działających na podstawie odrębnych ustaw.

Zatem, świadczenia te jako koszty podróży osób niebędących pracownikami będą korzystały ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. do wysokości limitu określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

W odniesieniu do kieszonkowego wypłacanego zaproszonym gościom obowiązuje art. 21 ust. 1 pkt 76 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są kwoty diet i kieszonkowego dla gości zagra...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »