Koszty pakietów medycznych dla partnerów i członków rodzin pracowników

Za „koszty pracownicze” można uznać wydatki dotyczące zakupu pakietów medycznych dla członków rodzin/partnerów życiowych pracowników. Świadczenie to bowiem jest związane ze stosunkiem pracy łączącym pracownika z pracodawcą (gdyby nie ten stosunek członkowie rodzin/partnerzy życiowi pracowników nie partycypowałyby w nabytych pakietach medycznych).

 

Stan faktyczny

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych rozliczającym się z całości swoich dochodów na terytorium Polski i działającym na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (dalej: „SSE”) w oparciu o posiadane zezwolenia strefowe (dalej: „zezwolenie”). W ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej Spółka zatrudnia pracowników. W chwili obecnej, chcąc podwyższyć swoją atrakcyjność na rynku pracy, Spółka wykupiła dla pracowników pakiety medyczne, tj. świadczenie usług zdrowotnych przez Partnera Medycznego. Usługi zdrowotne są wykonywane na rzecz pracowników Spółki oraz członków rodzin/partnerów życiowych tych pracowników na zasadzie dobrowolnego przystąpienia, wyboru programu pakietów medycznych i ponoszenia częściowej odpłatności.

Koszty uczestnictwa w programie są finansowane przez pracodawcę, przy czym przewidziane jest częściowe przeniesienie kosztu na pracownika - część pokrywana przez pracownika potrącana jest z wynagrodzenia pracownika (za jego zgodą). Wartość pakietów świadczeń medycznych pokrywanych przez Spółkę, w części dotyczącej zarówno pracowników, jak i członków ich rodzin/partnerów życiowych stanowi przychód pracownika opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wydatki na nabycie pakietów pokrywane są ze środków obrotowych Spółki.

W wydanym dla Spółki zezwoleniu na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej nie została wskazana działalność w zakresie świadczenia usług medycznych.

Pytania i stanowisko podatnika

1. Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na zakup pakietów medycznych, w części dotyczącej świadczeń medycznych dla pracowników, stanowią dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 UPDOP?

2. Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na zakup pakietów medycznych, w części dotyczącej świadczeń medycznych dla członków rodzin/partnerów życiowych pracowników, stanowią dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 UPDOP?

3. Czy odpłatność ponoszona przez pracownika potrącana z wynagrodzenia i uznawana w ewidencji księgowej za pozostałe przychody operacyjne będzie stanowiła przychód podlegający opodatkowaniu CIT (niestrefowy)?

4. Czy koszty nabycia pakietów w części przenoszonej na pracownika są kosztami z działalności opodatkowanej?

Ad. 1 i 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki ponoszone na zakup pakietów medycznych stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki zarówno w części dotyczącej pracownika, jak i jego rodziny/partnera życiowego.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 PDOP, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Nie ulega wątpliwości, że koszty pakietów medycznych opisanych w stanie faktycznym nie zostały wymienione w negatywnym katalogu kosztów uzyskania przychodu z art. 16 ust. 1 UPDOP. Możliwość zaliczenia takich wydatków w ciężar kosztów podatkowych należy zatem rozpatrywać jedynie w kontekście związku z uzyskaniem przychodu lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów.

Kosztami uzyskania przychodów są zasadniczo wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodu, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Zatem do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały one prawidłowo udokumentowane, za wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

- został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),

- jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,

- pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,

- poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów bądź źródła ich uzyskania lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,

- został właściwie udokumentowany.

W praktyce wydatki podatnika ocenia się przez pryzmat celowości, a więc dążenia do uzyskania przychodu, zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów. Co do zasady kosztami uzyskania przychodów są m.in. tzw. „koszty pracownicze”. Koszty te obejmują przede wszystkim wynagrodzenia zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników.

W ocenie Wnioskodawcy, obejmują one również wydatki ponoszone na zakup pakietów medycznych na rzecz pracowników, ponieważ są związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością. Za „koszty pracownicze” można uznać także wydatki dotyczące zakupu pakietów medycznych obejmujących członków rodzin pracowników. Świadczenie to bowiem jest związane ze stosunkiem pracy łączącym pracownika z pracodawcą (gdyby nie ten stosunek członkowie rodzin nie partycypowaliby w nabytych pakietach medycznych). Zapewnienie pakietu medycznego zarówno pracownikowi, jak i jego rodzinie/partnerowi ma ten sam cel, tzn. podwyższenie atrakcyjności Spółki jako pracodawcy oraz zapewnienie dobrej atmosfery pracy, co przekłada się na efektywność jej wykonywania przez pracowników. Zapewnienie pakietów medycznych zarówno pracownikom, jak i ich rodzinom/partnerom wpływa na zwiększenie motywacji do pracy oraz lojalności wobec pracodawcy, a w konsekwencji na zmniejszenie ich rotacji, co przekłada się na efektywność prowadzonej produkcji. Przekłada się również na frekwencję pracowników w zakładzie pracy, gdyż łatwiejszy dostęp do specjalistów, czy profilaktyki pozwala często uniknąć długotrwałych zwolnień lekarskich. Możliwość pozyskania odpowiednio wykwalifikowanych pracowników oraz trwałość ich zatrudnienia stanowi istotny element przewagi konkurencyjnej Spółki jako pracodawcy i producenta.

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, wartość pakietu medycznego dla pracownika oraz jego najbliższych w części finansowanej przez Wnioskodawcę jest kwalifikowana do przychodu pracownika na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (UPDOF) i kwalifikowana przez Wnioskodawcę jako część przychodu pracownika ze stosunku pracy, od którego odprowadzane są zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych. Wnioskodawca przyznając pracownikowi uprawnienie do korzystania z opieki medycznej członków jego rodziny traktuje związane z tym koszty jako formę dodatkowego wynagrodzenia za pracę. Ponieważ taka forma gratyfikacji pracownika, zdaniem Wnioskodawcy, wpływa na efektywność jego pracy, przywiązanie do pracodawcy i zaangażowanie oraz zmniejsza absencję chorobową, to tym samym wpływa też na wyniki finansowe Wnioskodawcy.

W związku z powyższym, wydatki ponoszone przez Spółkę na finansowanie pakietów opisanych w stanie faktycznym pozostają w związku przyczynowym z uzyskiwanym przez Spółkę przychodem, są zatem kosztami uzyskania tego przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 UPDOP. Stanowisko takie potwierdzone zostało wielokrotnie w interpretacjach indywidualnych (np. interpretacja Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu z 19 kwietnia 2016 r. sygn. ILPB3/4510-1-55/16-4/JG, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 29 lutego 2016 r. sygn. IBPB-1-1/4510-284/15/ESZ, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 lipca 2014 r. sygn. IPPB5/423-352/14-4/AM).

Ad. 3

Zdaniem Wnioskodawcy, wpływy z tytułu częściowej odpłatności uiszczanej przez pracowników w odniesieniu do pakietów medycznych będą stanowić przychód opodatkowany, nieobjęty zwolnieniem z tytułu działalności na terenie ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »