Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

28.10.2013

Koszt uzyskania przychodu w przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości

Tezy: Pojęcia „koszty” w ujęciu ustawy o rachunkowości nie należy utożsamiać z definicją określoną dla potrzeb prawa podatkowego. Wycena aktywów zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości nie może być elementem kosztotwórczym rzutującym na poniesie kosztu w rozumieniu prawa podatkowego, które wiąże się z faktycznym i definitywnym uszczupleniem majątku podatnika, a zwłaszcza z przesunięciem określonej wartości z jego majątku do majątku innego podmiotu.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Tomasz Kolanowski, Sędziowie: NSA Stanisław Bogucki (sprawozdawca), WSA del. Grażyna Nasierowska, Protokolant Szymon Mackiewicz, po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2012 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej M. G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2010 r. sygn. akt I SA/Gd 996/10 w sprawie ze skargi M. G. na interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w B., działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 17 maja 2010 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od M. G. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w B., działającego z upoważnienia Ministra Finansów, kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Wyrokiem z dnia 7 grudnia 2010 r., I SA/Gd 996/10, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę M. G. (dalej powoływanego jako: "Wnioskodawca" lub "Skarżący") na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w B., działającego z upoważnienia Ministra Finansów (dalej w skrócie: Organ) z dnia 17 maja 2010 r., nr [...], w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych. Jako podstawę prawną powołano art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; w skrócie: p.p.s.a.). Wyrok jest dostępny na stronie internetowej http://orzeczenia.nsa.gov.pl/.

2. Przebieg postępowania przed organami podatkowymi (przedstawiony przez WSA w Gdańsku):

2.1. Przedstawiając w uzasadnieniu wyroku przebieg postępowania WSA w Gdańsku podał, że w dniu 15 lutego 2010 r. Wnioskodawca złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia dochodu/straty w związku ze zbyciem przez spółkę komandytową (w skrócie: sp.k.) aktywów. W uzasadnieniu przedstawił stan faktyczny, w którym poinformował, że jest komandytariuszem w A. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej. Spółka komandytowa powstała z przekształcenia G. spółki z o.o. dokonanej na podstawie art. 551-570 oraz art. 575-576 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm., w skrócie: K.s.h.). Wnioskodawca wskazał, że był właścicielem ponad 99% udziałów w sp. z o.o. Aktywa tej spółki w dacie przekształcenia składały się głównie z udziałów, akcji, obligacji oraz innych papierów wartościowych, a także wierzytelności. Spółka z o.o. posiadała również zobowiązania. Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 ze zm., w skrócie: "ustawa o rachunkowości"), w bilansach sp. z o.o., sporządzonych wg przepisów tej ustawy, w tym w bilansie zamknięcia, aktywa oraz zobowiązania były wyceniane wg ich wartości rynkowych. W wyniku przekształcenia sp.k. nabyła cały majątek sp. z o.o. W bilansie otwarcia sp.k. aktywa zostały wykazane w wartościach wynikających z bilansu zamknięcia sp. z o.o. Zgodnie z umową sp.k., wkładem wspólników sp. z o.o. (w tym wnioskodawcy) do sp.k. było przedsiębiorstwo sp. z o.o., którego wartość została określona na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych przez sp. z o.o. z dnia poprzedzającego przekształcenie. Co do zasady aktywa sp.k. nie są środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi w rozumieniu art. 16a i 16b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) ani art. 22a i art. 22b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm., w skrócie: u.p.d.o.f.). W przyszłości sp.k. może zbywać niektóre aktywa, tj. sprzedawać je albo wnosić w postaci wkładu niepieniężnego do innego podmiotu. Zgodnie z umową spółki, jej działalność wg PKD obejmuje m.in. działalność firm centralnych (PKD 70); działalność holdingów finansowych (PKD 64.2); pozostałą finansową działalność usługową (PKD 64.9), w tym działalność inwestycyjną prowadzoną na własny rachunek; działalność wspomagającą usługi finansowe (PKD 66.11).

W odniesieniu do tak przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca zadał pytanie, w jaki sposób należy określić dochód/stratę w związku ze zbyciem przez sp.k. niektórych aktywów, a w szczególności, jak określić koszty uzyskania przychodu? Przedstawiając własne stanowisko w sprawie, Wnioskodawca wskazał, że sp.k. może zbywać aktywa w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Na podstawie art. 5b ust. 2 w zw. z art. 5a pkt 6 i art. 30b ust. 4 u.p.d.o.f. Wnioskodawca powinien zatem kwalifikować przychody ze zbycia aktywów jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Zdaniem Wnioskodawcy, przychód ze zbycia aktywów powinien wykazać proporcjonalnie do jego udziału w zysku sp.k. Kosztem uzyskania przychodu, będzie wartość aktywów ujęta w księgach sp.k., tj. w bilansie otwarcia. Wartość ta odpowiada wartości aktywów uwidocznionej w bilansie zamknięcia przekształconej sp. z o.o.

2.2. W ww. interpretacji indywidualnej z dnia 17 maja 2010 r. Organ uznał, że w świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Po rozpoznaniu wezwania Wnioskodawcy do usunięcia naruszenia prawa, Dyrektor IS pismem z dnia 12 lipca 2010 r. stwierdził brak podstaw do zmiany indywidualnej interpretacji wydanej w dniu 17 maja 2009 r.

3. Stanowiska stron w postępowaniu przed WSA w Gdańsku (Sądem pierwszej instancji):

3.1. W skardze na powyższą interpretację indywidualną Skarżący wniósł o uchylenie jej w całości oraz o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania. Zaskarżanej interpretacji zarzucił naruszenie art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f., art. 14 c § 2 oraz art. 121 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm., w skrócie: o.p.).

Uzasadniając naruszenie art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f., Skarżący podał, że Organ błędnie uznał, iż kosztem uzyskania przychodu ze zbycia przez sp.k. powstałą z przekształcenia sp. z o.o nie będzie wartość aktywów ujętych w księgach sp.k., która odpowiadała wartości rynkowej tychże aktywów, uwidocznionej w bilansie zamknięcia spółki przekształconej. Zdaniem Skarżącego, co do zasady, przekształcenie sp. z o.o. w sp.k. nie prowadzi do sukcesji podatkowej określonej w art. 93a § 2 o.p. w podatkach dochodowych, ponieważ spółki osobowe nie są podatnikami podatków dochodowych. W przypadku spółki osobowej, podatnikami podatku dochodowego są wspólnicy, a nie sama spółka osobowa. Brak jest regulacji, która stanowiłaby, że wspólnik spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej, powinien przyjąć, w przypadku zbycia przez przekształconą spółkę składników jej majątku, koszt uzyskania przychodów w wysokości kosztu "poniesionego" przez spółkę przed przekształceniem (tj. spółkę przekształcaną). Ponadto Skarżący podkreślił, że koszty uzyskania przychodu nie wiązały się z uszczupleniem majątku Skarżącego, tj. majątku podatnika w związku z dochodem osiąganym za pośrednictwem sp.k., a z uszczupleniem majątku sp. z o.o., która była odrębnym podatnikiem podatku dochodowego. Kosztem uzyskania przychodu może być wartość przedsiębiorstwa wynikająca z ksiąg rachunkowych przedsiębiorcy.

3.2. Odpowiadając na skargę, Dyrektor IS wniósł o jej oddalenie, podtrzymując dotychczasowe stanowisko w sprawie.

4. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku (Sądu pierwszej instancji):

4.1. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w pierwszej kolejności podał, z jakich względów zaskarżona indywidualna interpretacja spełnia warunki określone w art. 14c § 2 i art. 121 o.p. Z treści interpretacji wynika wg jakich zasad i na podstawie jakich przepisów należy określić dochód/stratę w związku ze zbyciem przez spółkę komandytową niektórych aktywów, oraz jak określić koszty uzyskania przychodu. Zdaniem Sądu pierwszej instancji, brak szczegółowego odniesienia się przez Organ w indywidualnej interpretacji do powoływanych przez Skarżącego interpretacji organów podatkowych oraz orzecznictwa, nie stanowi naruszenia przepisów, które mogłoby być podstawą do uwzględniania skargi w świetle art. 145 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

4.2. Sąd pierwszej instancji nie stwierdził także naruszenia przepisów prawa materialnego, tj. art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. W tym zakresie Sąd podał, że w doktrynie i orzecznictwie nie budzi wątpliwości, iż przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową na podstawie przepisów art. 551-576 K.s.h. nie powoduje likwidacji jednego podmiotu i powstania nowego, a jedynie zmianę formy działalności. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem praw i obowiązków, przysługujących spółce prz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »