Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

03.12.2013

Korekta VAT w przypadku zmiany terminu płatności raty

Pytanie podatnika: W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca planuje nabyć prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oraz prawo własności posadowionych na niej budynków. Czy Wnioskodawca ma obowiązek korygowania podatku od towarów i usług po upływie 150 dni od daty wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż, jeśli w tym terminie nie nastąpi zapłata pełnej ceny za nabytą nieruchomość, przy założeniu że zapłata ceny nastąpi w terminach wskazanych w umowie zawartej między Wnioskodawcą a kontrahentem? Czy umowna zmiana terminu płatności danej raty poprzez jego wydłużenie w drodze obustronnego porozumienia zawartego już po podpisaniu umowy z kontrahentem spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązku dokonania korekty odliczonej kwoty podatku od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 lipca 2013 r. (data wpływu 19 lipca 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku korygowania podatku od towarów i usług w oparciu o art. 89b ustawy o VAT w związku z zapłatą ceny w terminach wskazanych w umowie oraz zmianą terminu płatności danej raty - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 lipca 2013 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku korygowania podatku od towarów i usług w oparciu o art. 89b ustawy o VAT w związku z zapłatą ceny w terminach wskazanych w umowie oraz zmianą terminu płatności danej raty.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Głównym przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy są: kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (nr PKD 68.10.Z) oraz realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (nr PKD 41.10.Z). W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca planuje nabyć prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni ok. 17 157 m2 oraz prawo własności posadowionych na niej budynków o powierzchni zabudowy ok. 7 731 m2 (dalej: nieruchomości). Nieruchomości zabudowane są także utwardzoną drogą. Na zakupionych nieruchomościach Wnioskodawca w przyszłości planuje wybudować obiekt w postaci galerii handlowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Dostawa budynków i budowli posadowionych na nieruchomościach oraz gruntu, na którym są one posadowione, podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: u.p.t.u.). Budynki i budowla są bowiem własnością kontrahenta wnioskodawcy od 2007 r. (budynki zostały oddane do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi tych budynków przed ich nabyciem przez kontrahenta wnioskodawcy), a w ciągu ostatnich dwóch lat nie zostały poniesione wydatki na ich ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiące co najmniej 30% wartości początkowej tych budynków. W konsekwencji, dostawa budynków i budowli nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 u.p.t.u. lub przed nim, a ponadto pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą tych budynków i budowli upłynęło więcej niż dwa lata.

Jednakże strony planują skorzystanie z opcji opodatkowania wyżej opisanej transakcji sprzedaży podatkiem od towarów i usług także w części dotyczącej sprzedaży budynków i budowli oraz gruntu, na którym są one posadowione, zgodnie z dyspozycją art. 43 ust. 10 u.p.t.u. zarówno Wnioskodawca, jak i kontrahent Wnioskodawcy są podatnikami podatku od towarów i usług, zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni, a ponadto, przed dniem dokonania przedmiotowej transakcji, złożą właściwemu dla Wnioskodawcy naczelnikowi urzędu skarbowego zgodne oświadczenia, że wybierają opodatkowanie budynków i budowli będących przedmiotem tej transakcji.

Strony planują przeprowadzenie transakcji sprzedaży poprzez zawarcie umowy przedwstępnej oraz umowy przyrzeczonej. Ponadto, zgodnie z ustaleniami dokonanymi przez strony, Wnioskodawca zapłaci kontrahentowi pierwszą ratę należności z tytułu nabycia nieruchomości w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy przedwstępnej. Pozostała część ceny zostanie rozłożona na raty, których termin płatności zostanie określony w umowie, przy czym ostatnia rata płatna będzie w terminie 5 lat od uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu wybudowanego przez Wnioskodawcę na nabytych nieruchomościach. Nieruchomości zostaną wydane Wnioskodawcy najpóźniej w terminie 90 dni od zawarcia umowy przyrzeczonej.

W związku z zawarciem niniejszej transakcji, kontrahent wystawi Wnioskodawcy fakturę obejmującą całą kwotę należności z adnotacją, że kwota wskazana na fakturze płatna jest w terminach wynikających z umowy zawartej między Wnioskodawcą a kontrahentem. Ponieważ obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w związku z zawarciem powyższej transakcji powstanie, w odniesieniu do budynków i gruntu, na którym są posadowione, z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty przez kontrahenta Wnioskodawcy, nie później jednak niż 30 dnia, licząc od dnia ich wydania (art. 19 ust. 10 u.p.t.u.), a w pozostałym zakresie - na zasadach ogólnych (art. 19 ust. 4 u.p.t.u.), podatek ten zostanie uiszczony przez kontrahenta Wnioskodawcy „z góry”, tj. przed otrzymaniem przez niego od Wnioskodawcy całości wynagrodzenia z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Ponadto, ze względu na fakt, że planowany termin płatności poszczególnych rat za nieruchomość jest rozłożony w czasie, może się okazać, że (ze względu np. na sytuację rynkową lub sytuację finansową stron) konieczna będzie zmiana terminu płatności niektórych rat. W takiej sytuacji strony skorzystają z przewidzianej w umowie formy jej zmiany i ustalą, w drodze obustronnego porozumienia, nowe terminy płatności. Takie porozumienie zostanie przez strony zawarte przed upływem terminu pozwalającego uznać wierzytelność za nieściągalną w oparciu o art. 89a i 89b u.p.t.u.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

  1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca ma obowiązek korygowani...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »