Korekta VAT przy zmianie przeznaczenia inwestycji

Podatnik podejmując decyzję o zmianie przeznaczenia inwestycji z działalności opodatkowanej na działalność korzystającą ze zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów i usług, przed oddaniem jej do użytkowania, zobowiązany jest do skorygowania odliczonego uprzednio podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tą inwestycją na podstawie art. 91 ust. 8 ustawy o VAT z uwzględnieniem zasad wskazanych w art. 91 ust. 7d tej ustawy.

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się podatnik, który jest osobą prawną świadczącą usługi hotelarskie w ramach prowadzonego hotelu, będąc czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W okresie pięciu lat realizował inwestycję polegającą na rozbudowie prowadzonego hotelu. W ramach wskazanej inwestycji dokonywał zakupu towarów i usług, korzystając przy tym z uprawnienia do obniżenia kwoty podatku należnego odliczając podatek naliczony z faktur zakupowych. Podatnik zamierza zmienić profil prowadzonej działalności hotelowej, poprzez dokonanie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą i rozpoczęcie funkcjonowania jako hotel leczniczy. W związku z rozpoczęciem ww. działalności leczniczej w formie hotelu leczniczego, korzystałby ze zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43.

Przedsiębiorca nie poniósł ulepszeń mających na celu dostosowania hotelu do placówki przeznaczonej do organizowania turnusów rehabilitacyjnych. Rozbudowa hotelu była prowadzona w celu zwiększenia miejsc noclegowych oraz usług jakie hotel mógłby świadczyć na rzecz swoich gości. Rozbudowa nie była prowadzona z myślą stworzenia z hotelu podmiotu leczniczego. Decyzja o przeznaczeniu budynku do organizowaniu turnusów rehabilitacyjnych została podjęta w pierwszej połowie 2021 r., czyli w jej trakcie (rozbudowa w dalszym ciągu postępuje).

Wątpliwości podatnika dotyczą kwestii czy jeśli w związku z realizowaną inwestycją polegającą na rozbudowie prowadzonego hotelu, korzystając z uprawnienia do obniżenia kwoty podatku należnego odliczy on podatek naliczony z faktur zakupowych, a następnie rozpocznie funkcjonowanie jako placówka organizowania turnusów rehabilitacyjnych, to czy będzie musiał dokonać korekty odliczonego podatku od towarów i usług i dokonać jego zwrotu.

Zdaniem przedsiębiorcy, zmiana przeznaczenia realizowanej inwestycji z prowadzenia działalności hotelarskiej na prowadzenie działalności leczniczej zwolnionej od podatku od towarów i usług, obliguje go do dokonania korekty obniżonego podatku należnego i jego zwrotu. Co więcej wskazanej korekty obniżonego podatku należnego należy dokonać, za pięć lat wstecz. Wskazana korekta nie stanowiłaby natomiast zaległości podatkowej od której należy naliczać odsetki od zaległości podatkowej za pięć lat wstecz, ponieważ obowiązek jej zwrotu nastąpiłby bowiem dopiero w momencie zmiany przeznaczenia realizowanej inwestycji na prowadzenie działalności leczniczej, a więc nie powstałoby opóźnienie w zapłacie podatku.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. W wydanej interpretacji organ wskazał:

Zasady dotyczące sposobu i terminu dokonywania korekt podatku naliczonego oraz podmiotu zobowiązanego do dokonania korekty zostały określone w art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z przepisem art. 91 ust. 1 ustawy, po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-10a, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6, 10 lub 10a lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12, dla zakończonego roku podatkowego.

W myśl ust. 2 ww. artykułu, w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł, korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - jednej dziesiątej kwoty podatku n...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »