Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

16.11.2015

Korekta VAT przy nieściągalnych wierzytelnościach

Pytanie podatnika: Czy gdy Spółka nie skorzystała z prawa do dokonania korekty deklaracji za okres, w którym upłynął termin 150 dni od dnia terminu płatności wierzytelności, wówczas może dokonać stosownej korekty w terminie późniejszym? Czy warunki uprawniające do dokonania korekty nie muszą zostać spełnione na dzień dokonania późniejszej korekty a jedynie na dzień upływu okresu, za który dokonywana jest korekta?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2015 r. (data wpływu 30 września 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 26 października 2015r. (data wpływu 27 października 2015r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości dokonania korekty podatku należnego w trybie art. 89a ustawy w sytuacji, gdy na dzień dokonywania korekty nie jest spełniony warunek, o którym mowa w art. 89a ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 30 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości dokonania korekty podatku należnego w trybie art. 89a ustawy w sytuacji, gdy na dzień dokonywania korekty nie jest spełniony warunek, o którym mowa w art. 89a ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy.

Wniosek został uzupełniony w dniu 27 października 2015r. w zakresie doprecyzowania opisu stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku).

Spółka X Polska Sp. z o.o. (dalej: „Spółka") dokonała w styczniu oraz kwietniu 2013 r. dostaw towarów na rzecz kontrahenta (dalej: „Kontrahent"). Z tego tytułu Spółka wystawiła na rzecz Kontrahenta faktury VAT, na których wykazała VAT należny - następnie odprowadzony do właściwego urzędu skarbowego. Termin płatności za faktury został ustalony jako 35 dni od dnia wystawienia. Pomimo wielokrotnych wezwań do zapłaty Kontrahent nie uregulował należności.

Spółka nie skorzystała dotychczas z instytucji korekty podatku należnego art. 89a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 Nr 177, poz. 1054 tj., dalej: „Ustawa VAT"). W chwili obecnej Spółka rozważa skorzystanie z tej instytucji.

Na dzień 30 września 2015 r. w informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, ze zm.) dotyczącej Kontrahenta w Dziale 6, w którym ujawniane są informacje na temat likwidacji (rubryka 1), rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki (rubryka 2), połączeniu lub przekształceniu spółki (rubryka 3), prowadzonego postępowania upadłościowego (rubryka 4), postępowania układowego (rubryka 5), postępowania naprawczego (rubryka 6) oraz w zakresie zawieszenia działalności gospodarczej (rubryka 7) - nie widnieją jakiekolwiek wpisy.

Informacja na temat ogłoszenia upadłości Kontrahenta została natomiast pozyskana przez Wnioskodawcę z Monitora Sądowego i Gospodarczego, gdzie wskazano iż Sąd Rejonowy postanowieniem z dnia 26 czerwca 2015 r. ogłosił upadłość dłużnika - Kontrahenta, z możliwością zawarcia układu z wierzycielami.

Mając na uwadze powyższy stan faktyczny, Spółka powzięła wątpliwości co do właściwej interpretacji wymogów, spełnienie których jest warunkiem możliwości dokonania korekty podatku należnego w trybie określonym w art. 89a ustawy VAT.

Dostawy towarów, za które Spółka wystawiła faktury, były dokonywane na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm., dalej: „ustawa VAT”) zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędący w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

Termin płatności określony na fakturze upłynął:

 • w stosunku do faktury o numerze X z dnia 3 stycznia 2013r. – 35 dnia po dacie wystawienia faktury, tj. 7 lutego 2013 r,
 • w stosunku do faktury o numerze Y z dnia 3 kwietnia 2013r. – 35 dnia po dacie wystawienia faktury, tj. 8 maja 2013 r.,
 • w stosunku do faktury o numerze Z z dnia 8 kwietnia 2013r. – 35 dnia po dacie wystawienia faktury, tj. 13 maja 2013 r.

150 dzień od terminu płatności określonego na fakturze upłynął:

 • w stosunku do faktury o numerze X z dnia 3 stycznia 2013r. – 7 lipca 2013r.,
 • w stosunku do faktury o numerze Y z dnia 3 kwietnia 2013r. – 5 października 2013r.
 • w stosunku do faktury o numerze Z z dnia 8 kwietnia 2013r. – 8 października 2013r.

W stosunku do:

 • faktury o numerze X z dnia 3 stycznia 2013 r.,
 • faktury o numerze Y z dnia 3 kwietnia 2013 r„
 • faktury o numerze Z z dnia 8 kwietnia 2013 r.

nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona faktura dokumentująca wierzytelność.

Nieściągalność wierzytelności została uprawdopodobniona w świetle art. 89a ust. 1a ustawy VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013 r., tj. wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Spółka nie składała dotychczas korekty deklaracji podatkowej - aktualnie rozważa taką możliwość. Natomiast wierzyciel i dłużnik na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni.

Dłużnik nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji na dzień upływu okresu, za który dokonywana jest korekta. W chwili obecnej dłużnik pozostaje w upadłości z możliwością zawarcia układu z wierzycielami. Informacja na temat ogłoszenia upadłości dłużnika została pozyskana przez Spółkę z Monitora Sądowego i Gospodarczego, gdzie wskazano, iż Sąd Rejonowy postanowieniem z dnia 26 czerwca 2015 r. ogłosił upadłość dłużnika z możliwością zawarcia układu z wierzycielami. Spółka nie składała dotychczas korekty deklaracji podatkowej - aktualnie rozważa taką możliwość.

Wierzytelności nie zostały zbyte i uregulowane w jakiejkolwiek formie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie
Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, iż treść art. 89a ust. 2 pkt 3 lit. b) ustawy VAT należy interpretować w ten sposób, iż w przypadku, gdy nie skorzystała ona z przysługującego jej prawa do dokonania korekty deklaracji za okres, w którym upłynął termin 150 dni od dnia terminu płatności wierzytelności, wówczas może dokonać stosownej korekty w terminie późniejszym, przy czym warunki uprawniające do dokonania korekty (m.in. fakt czy dłużnik jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji) nie muszą zostać spełnione na dzień dokonania późniejszej korekty a jedynie na dzień upływu okresu, za który dokonywana jest korekta?

Zdaniem Wnioskodawcy, treść art. 89a ust. 2 pkt 3 lit b) ustawy VAT należy interpretować w ten sposób, iż w przypadku, gdy nie skorzystała ona z przysługującego jej prawa do dokonania korekty deklaracji za okres, w którym upłynął termin 150 dni od dnia terminu płatności wierzytelności, wówczas może dokonać stosownej korekty w terminie późniejszym, przy czym warunki uprawniające do dokonania korekty (m.in. fakt czy dłużnik jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji) nie muszą zostać spełnione na dzień dokonania późniejszej korekty a jedynie na dzień upływu okresu, za który dokonywana jest korekta.

Zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy VAT, podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona.

Natomiast na podstawie art. 89a ust. 1 a ustawy VAT, nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną w przypadku, gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Artykuł 89a ust. 2 określa listę szczegółowych wymogów dotyczących zarówno samej wierzytelności, warunków jej powstania, jak i osoby dłużnika oraz wierzyciela, spełnienie których jest warunkiem możliwości dokonania korekty podatku należnego w trybie określonym w art. 89a ustawy VAT, wskazując że:

 1. dostawa towarów lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji (ust. 2 pkt 1),
 2. na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty, wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni (ust. 2 pkt 3 lit. a)
 3. na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty, dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji (ust. 2 pkt 3 lit. b)
 4. od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona faktura (ust. 2 pkt 5).

Na wierzycielu spoczywa także obowiązek zawiadomienia właściwego dla siebie urzędu skarbowego o dokonanej korekcie wraz ze wskazaniem jej kwoty oraz danych dłużnika (art. 89a ust. 5 ustawy VAT).

Moment dokonania korekty
Zgodnie z art. 89a ust. 3 ustawy VAT, korekta, o której mowa w ust. 1, może nastąpić w rozlic...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »