Korekta podatku należnego przed przedawnieniem zobowiązania

Tezy: Korekta podatku należnego, przewidziana w art. 41 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), jest możliwa, o ile nie doszło na podstawie art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) do przedawnienia zobowiązania podatkowego za okres rozliczeniowy, w którym dostawę towarów opodatkowano jako dostawę krajową, zgodnie z art. 41 ust. 7 zd. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

SENTENCJA
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Adam Bącal, Sędzia NSA Danuta Oleś, Sędzia NSA Hieronim Sęk (sprawozdawca), , Protokolant Janusz Bielski, po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2016 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej E. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w J. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 24 lipca 2014 r. sygn. akt I SA/Wr 321/14 w sprawie ze skargi E. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w J. na interpretacje indywidualną Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2013 r. nr ILPP4/443-370/13-2/BA w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od E. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w J. na rzecz Ministra Finansów kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE
1. Przedmiot skargi kasacyjnej

1.1. E. Polska sp. z o.o. w J. (dalej: Spółka) wniosła skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 24 lipca 2014 r., sygn. akt I SA/Wr 321/14. Wyrokiem tym oddalono skargę Spółki na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2013 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług (dalej: podatek VAT).

2. Stan sprawy przedstawiony przez Sąd pierwszej instancji

2.1. We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Spółka wskazała, że: - produkuje okapy kuchenne i silniki elektryczne; - swoje wyroby eksportuje, ale nie zawsze uzyskuje terminowo dokumenty z urzędu celnego, poświadczające dokonanie eksportu; - w takim przypadku wykazuje te transakcje jako opodatkowaną dostawę krajową, zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.; dalej: u.p.t.u.); - w momencie uzyskania potwierdzenia wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej, na podstawie art. 41 ust. 9 u.p.t.u. dokonuje korekty podatku należnego za okres rozliczeniowy, w którym otrzymuje owo potwierdzenie.

2.2. W związku z tym zapytała, czy prawo do opisanej korekty jest ograniczone czasowo. Uzasadniając własne stanowisko, Spółka podniosła, że: - z ustawy nie wynikają żadne czasowe ograniczenia co do prawa korygowania podatku należnego w ramach art. 41 ust. 9 u.p.t.u.; - nie jest ono wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty, ani wnioskiem o zwrot podatku; - prawo to nie podlega art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.; dalej: O.p.), gdyż w tym zakresie nie powstaje zobowiązanie podatkowe, a zobowiązanie, do którego się odnosi, wygasło przez zapłatę i nie podlega przedawnieniu.

2.3. Minister Finansów ww. interpretacją indywidualną uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe. Jego zdaniem: - prawo do korekty podatku należnego w deklaracji za okres, w którym otrzymano potwierdzenie eksportu, jest ograniczone czasowo; - granicą tą jest upływ 5 letniego terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego wynikającego z deklaracji, w której naliczono podatek VAT według stawki krajowej od transakcji eksportowej.

3. Skarga do Sądu pierwszej instancji i odpowiedź na skargę

3.1. Spółka w skardze zarzuciła, że interpretacja indywidualna narusza art. 41 ust. 9 u.p.t.u. i art. 70 § 1 O.p. przez błędną wykładnię oraz przyjęcie, iż prawo do korekty podatku należnego w deklaracji za okres, w którym otrzymano potwierdzenie eksportu, jest ograniczone czasowo, co pozbawia prawa do skorygowania podatku należnego, mimo otrzymania dokumentu potwierdzającego eksport.

3.2. W uzasadnieniu skargi wyjaśniono, że: - art. 41 ust. 9 u.p.t.u. nie określa ograniczenia czasowego co do możliwości przewidzianej w nim korekty, ani też nie zobowiązuje podatnika do "cofnięcia" się do okresu dokonania eksportu, czy okresu ujęcia danej dostawy ze stawką podstawową; - wyraźne ograniczenie w czasie uprawnienia podatników wskazano np. w art. 86 ust. 13 i ust. 13a u.p.t.u.; - jego brak w odniesieniu do przypadku otrzymania dokumentów potwierdzających eksport, należy odczytywać jako wynik celowego działania ustawodawcy; - korekta podatku należnego w ramach art. 41 ust. 9 u.p.t.u., nie jest elementem zobowiązania podatkowego za okres, w którym dokonano eksportu, lecz składa się na kwotę zobowiązania (kwotę zwrotu podatku) za okres, w którym otrzymano ww. dokumenty.

3.3. W odpowiedzi na skargę Minister Finansów wniósł o jej oddalenie, podtrzymując dotychczasowe stanowisko.

4. Uzasadnienie rozstrzygnięcia Sądu pierwszej instancji

4.1. Sąd uznał, że skarga nie zasługiwała na uwzględnienie i ją oddalił na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.; dalej: P.p.s.a.).

4.2. W motywach takiej oceny i rozstrzygnięcia, Sąd przyjął, że: - upoważnienie do korekty pozostaje w oczywistym związku z opodatkowaniem, stawką właściwą dla sprzedaży w kraju, dostawy eksportowej w rozliczeniu za miesiąc następujący po miesiącu dostawy, z uwagi na brak w odpowiednim czasie dokumentu potwierdzającego wywóz; - obowiązek podatkowy z tytułu dostawy poza terytorium Wspólnoty nie przenosi się do okresu rozliczeniowego, w którym podatnik otrzymał dokument potwierdzający wywóz; - stosowanie stawki 0%, ogólnie przewidzianej dla eksportu towarów, przybiera w tym przypadku specyficzną postać "korekty podatku należnego", w rozliczeniu za okres, w którym otrzymano wymagany dokument; - cel tej korekty polega na "odzyskaniu" kwoty podatku należnego ujawnionego we wcześniejszym rozliczeniu z racji opodatkowania nieudokumentowanej jeszcze dostawy eksportowej stawką właściwą dla sprzedaży krajowej; - uprawnienie do korekty, jakkolwiek realizuje się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty, to jest ściśle związane z opodatkowaniem według stawki krajowej tej dostawy ze względu na brak w odpowiednim czasie wskazanego dokumentu; - nie ma więc charakteru samodzielnego, oderwanego od wcześniejszego rozliczenia tej dostawy i jest uwarunkowane faktycznym opodatkowaniem sprzedaży eksportowej według stawki właściwej dla dostawy krajowej; - korekta podatku należnego w istocie odnosi się do podatku ujawnionego pierwotnie z tytułu nieudokumentowanej sprzedaży eksportowej, ale została umiejscowiona w okresie rozliczeniowym, w którym podatnik otrzymał ww. dokument; - nie zmienia to jednak rzeczywistego charakteru tej korekty, jako "poprawienia" podatku należnego, który został wykazany przez podatnika we wcześniejszym okresie; - korekta ta jest zatem ograniczona terminem przedawnienia zobowiązania podatkowego, na które składała się owa kwota podatku należnego; - późniejsza korekta, odnosząca się do podatku należnego, wymaga zatem konfrontacji z ewidencją, o której mowa w art. 41 ust. 3 u.p.t.u. oraz dokumentami, dla oceny jej zasadności; - obowiązek zaś ich przechowywania nie wykracza poza okres przedawnienia zobowiązania podatkowego.

5. Skarga kasacyjna i odpowiedź na skargę kasacyjną

5.1. Spółka zaskarżyła wyrok w całości, wnosząc o jego uchylenie i rozpoznanie skargi albo przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi pierwszej instancji, a także o zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

5.2. Sądowi pierwszej instancji zarzuciła naruszenie:
1) art. 41 ust. 9 u.p.t.u. przez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że nie jest możliwe skorygowanie podatku należnego od eksportu towarów w ramach bieżącego zobowiązania podatkowego po upływie terminów przedawnienia, liczonych od daty powstania obowiązku podatkowego dla rzeczonego eksportu towarów;
2) art. 70 § 1 O.p. przez wadliwe uznanie, że przepis ten ma zastosowanie ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »