Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

23.03.2018

Kontrakt menedżerski: Prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej przez Prezesa Zarządu

Z uzasadnienia: Jest oczywistym, że możliwość swobodnego zorganizowania (wybór współpracowników, struktury niezbędne do wykonywania zadań, godziny pracy), jak też brak zintegrowania w przedsiębiorstwie czy w administracji stanowią elementy typowe dla działalności wykonywanej w sposób samodzielny. Jednakże poddanie się niektórym dyrektywom jak też pewnej kontroli czy władzy dyscyplinarnej pracodawcy, które odnajdujemy również w stosunku pracy nie wykluczają charakteru samodzielnego działalności.

Zdarzenie przyszłe

Wnioskodawca (dalej również jako Spółka) jest przedsiębiorcą, podatnikiem podatku VAT. Prezes Zarządu Wnioskodawcy został powołany na swoje stanowisko uchwałą Rady Nadzorczej Spółki. W dniu 31 marca 2017 r. Wnioskodawca zawarł z Prezesem Zarządu odpłatną umowę cywilnoprawną o świadczenie usług zarządzania (dalej jako Umowa), która weszła w życie w dniu 1 kwietnia 2017 r. Umowa została zawarta zgodnie z ustawą o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z dnia 9 czerwca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202).

Przedmiot Umowy został określony następująco: „Spółka powierza Zarządzającemu, a Zarządzający zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie zarządzania Spółką („Usługi”), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to czy działa on w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, pełniąc funkcję Prezesa Zarządu w Zarządzie Spółki. Zakresem zarządzania Spółką objęte jest reprezentowanie Spółki zgodnie ze Umową Spółki oraz prowadzenie wszystkich spraw Spółki.”. Umowa po jej zawarciu była wykonywana przez obie strony. Wskazać należy, że Prezes Zarządu Spółki świadczył usługi wynikające z Umowy w ramach prowadzonej przez siebie indywidualnej działalności gospodarczej, ponadto Prezes Zarządu Spółki przez cały okres wykonywania Umowy był podatnikiem podatku VAT i jest nim nadal.

Umowa została rozwiązana przez Spółkę w dniu … r.

W przypadku jej rozwiązania Umowa przewidywała obowiązek wypłaty Prezesowi Zarządu odprawy. Zapis umowy dotyczący wypłaty odprawy brzmi następująco: „W przypadku rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż naruszenie przez Zarządzającego podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Zarządzającemu przysługuje prawo do odprawy w wysokości 3-krotność miesięcznego Wynagrodzenia Podstawowego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji w Zarządzie Spółki przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.” Ponadto inny przepis Umowy stanowił, że: „Rozwiązanie Umowy nie powoduje utraty mocy postanowień, które regulują wzajemne prawa i obowiązki Stron również po rozwiązaniu Umowy, w tym w szczególności postanowienia związane z odpowiedzialnością Zarządzającego, obowiązkiem zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki i informacji poufnych, regulujące kwestie zakazu konkurencji po ustaniu funkcji, kar umownych, a także dotyczące odprawy i postanowienia końcowe Umowy.”

Prezes Zarządu wystawił w dniu … r. fakturę VAT tytułem „odprawa z tytułu rozwiązania umowy z dnia … r.” na kwotę 3-krotności miesięcznego Wynagrodzenia Podstawowego określonego w Umowie, powiększoną o kwotę podatku VAT w stawce 23%. Odprawa zostanie wypłacona Prezesowi Zarządu przez Spółkę do dnia … r. w kwocie brutto wynikającej z faktury.

W odpowiedzi na wezwanie tut. organu Spółka wskazała, co następuje.

„Wniosek dotyczy udzielenia interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego. Pytanie zadane we wniosku dotyczy możliwości odliczenia podatku VAT. Na dzień wystąpienia z wnioskiem i udzielenia niniejszych informacji Prezes Zarządu wystawił i doręczył wnioskodawcy fakturę VAT tytułem „odprawa z tytułu rozwiązania umowy z dnia … r.”, jednakże Wnioskodawca nie dokonał jeszcze odliczenia od swojego podatku VAT należnego, podatku VAT naliczonego wskazanego w ww. fakturze.”

Ponadto Wnioskodawca stwierdził, że wykonuje czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Do wynagrodzenia ustalonego dla Prezesa Zarządu, o którym mowa we wniosku, miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Wynagrodzenie, które otrzymywał Prezes Zarządu od Wnioskodawcy za wykonywanie czynności na jego rzecz stanowiło przychody, o których mowa w art. 13 ust. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z warunków wykonywania umowy wynikało, że Prezes Zarządu dysponował niezależnością i samodzielnością w działaniu pozwalającą uznać, że działał jako profesjonalny podmiot prowadzący działalność gospodarczą.

Rada Nadzorcza, zgodnie z art. 219 § 2 Kodeksu spółek handlowych nie mogła wydawać Prezesowi Zarządu wiążących poleceń dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Natomiast w zakresie wydawania poleceń Prezesowi Zarządu przez Zgromadzenie Wspólników obowiązywały ogólne zasady przewidziane w kodeksie spółek handlowych. Umowa z Prezesem Zarządu nie odnosiła się do kwestii wydawania poleceń przez Zgromadzenie Wspólników. Prezes Zarządu był zobowiązany do współdziałania z drugim członkiem zarządu w zakresie prowadzenia spraw Spółki oraz z innymi organami Spółki. Sprawy dotyczące prowadzenia spraw Spółki przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki wymagały uchwały Zarządu. Każdy z członków zarządu podejmował samodzielnie decyzję w sprawie sposobu głosowania nad uchwałą. W zakresie reprezentacji Spółki obowiązywała zasada, że w przypadku zarządu wieloosobowego, Spółkę reprezentowało dwóch członków zarządu lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem. Przez cały okres obowiązywania umowy z Prezesem Zarządu zarząd składał się z dwóch osób, dlatego też Prezes Zarządu reprezentował Spółkę łącznie z drugim członkiem zarządu albo z prokurentem.

Kwestia niezależności i samodzielności Prezesa Zarządu znalazła wyraz w następujących postanowieniach umowy. Zgodnie z treścią § 3 pkt 3.4 umowy: „Zarządzający oświadcza, iż dysponuje wiedzą, doświadczeniem oraz kwalifikacjami w zakresie niezbędnym do należytego prowadzenia spraw Spółki i zobowiązuje się do zarządzania Spółką na warunkach określonych w Umowie, do wykonywania Umowy osobiście oraz do ponoszenia wobec Spółki oraz osób trzecich odpowiedzialności za szkodę wynikłą z podejmowanych przez niego w wykonaniu Umowy czynności, będącą następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Zarządzającego wynikających z Umowy”. Zgodnie z treścią § 4 pkt 4.1. umowy: „4.1. Zarządzający zobowiązany jest do wykonywania wszelkich czynności z zakresu zarządzania Spółką samodzielnie i osobiście, co – stosownie do przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Umowy Spółki i regulaminu Zarządu Spółki – nie uchybia obowiązkowi współdziałania z pozostałymi członkami Zarządu i prawu do korzystania z wiedzy i opinii doradców. Zarządzający nie jest uprawniony do powierzenia wykonywania swych obowiązków osobie trzeciej.”

Regulacje dotyczące przedmiotu, miejsca i harmonogramu wykonywania przez Prezesa Zarządu czynności związanych z realizacją umowy zawarte zostały w następujących postanowieniach umowy:

Na podstawie § 4 pkt 4.2 do 4.9:

„4.2. Zarządzający zobowiązany jest wykonywać Usługi w czasie oraz w sposób zapewniający należytą realizację Umowy oraz prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Spółki.

4.3. Zarządzający zobowiązany jest wykonywać swoje obowiązki w siedzibie Spółki, jak również w zależności od potrzeb Spółki, w innych miejscach na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami, przy czym świadczenie Usług poza siedzibą Spółki nie może zakłócać jej płynnego funkcjonowania.

4.4. Zarządzający będzie pełnił swoje obowiązki w takim wymiarze czasu, jaki będzie wymagany do należytego wykonywania Umowy.

4.5. Świadczenie Usług poza siedzibą Spółki trwające nieprzerwanie powyżej 14 dni kalendarzowych wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Przewodniczącym Rady Nadzorczej z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem, a w przypadku niemożności dokonania tego z Przewodniczącym Rady Nadzorczej z przyczyn obiektywnych, wymaga uzgodnienia z Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej lub z innym upoważnionym członkiem Rady Nadzorczej.

4.6. Świadczenie Usług poza siedzibą Spółki trwające nieprzerwanie powyżej 21 dni kalendarzowych w danym miesiącu wymaga uzasadnienia i pisemnej akceptacji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem, a w przypadku niemożności dokonania tegoż Przewodniczącym Rady Nadzorczej z przyczyn obiektywnych, wymaga uzgodnienia z Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej lub z innym upoważnionym członkiem Rady Nadzorczej.

4.7. Zarządzający jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w miarę możliwości z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem, a w przypadku niemożności dokonania tego z przyczyn obiektywnych, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub innego upoważnionego członka Rady Nadzorczej, o każdym przypadku niemożności nieprzerwanego świadczenia Usług oraz dołączenia do faktury/rachunku za dany miesiąc informacji o liczbie dni przerwy w świadczeniu Usług i potrącenia, odpowiadającego tej przerwie kwoty wynagrodzenia, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadkach przewidzianych na mocy § 9 ust. 9.1-9.4 wynagrodzenie Zarządzającego nie ulega pomniejszeniu.

4.8. O wykonywaniu Usług poza siedzibą Spółki, a także o przerwie w świadczeniu Usług, Zarządzający informuje pozostałych członków Zarządu.

4.9. W przypadku wykonywania przedmiotu Umowy w miejscu innym niż siedziba Spółki, celem zachowania wymogów bezpieczeństwa, Zarządzający zobowiązuje się do używania i korzystania z przedmiotów i urządzeń udostępnionych Zarządzającemu w celu wykonywania Usług, w szczególności przenośnego komputera osobistego z bezprzewodowym dostępem do sieci Internet, środków łączności, w tym telefonu komórkowego, spełniających wymagane przez Spółkę wymogi bezpieczeństwa, w szczególności co do gromadzenia i przesyłania danych.”

Ograniczenia w samodzielności i niezależności Prezesa Zarządu wynikały z postanowień umowy spółki. Umowa spółki w przypadku zarządu wieloosobowego wymagała reprezentacji łącznej dwóch członków zarządu albo członka zarządu z prokurentem. Do kompetencji zarządu należały wszystkie sprawy niezastrzeżone dla innych organów Spółki. Kompetencje Zgromadzenia Wspólników umowa spółki określa w § 16, natomiast kompetencje Rady Nadzorczej określa § 17 umowy spółki. Ograniczenie Prezesa Zarządu wynikało zatem z zasad reprezentacji Spółki i przyznania niektórych kompetencji innym organom Spółki. Zgodnie z powołanymi § 16 i § 17 w zakresie reprezentacji Spółki zarząd był zobowiązany uzyskać zgodę Zgromadzenia Wspólników m. in. na zaciągnięcie i udzielenie pożyczek lub zaciągnięcie kredytów oraz na udzielenie gwarancji finansowych lub poręczeń; na nabycie i zbycie prawa własności nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w prawie własności nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym; wyrażenie zgody na nabycie i zbycie udziałów lub akcji w innych spółkach prawa handlowego; Zgromadzenie Wspólników było kompetentne do określania sposobu głosowania reprezentantów spółki jako wspólników innej spółki prawa handlowego lub spółki cywilnej w określonych sprawach. Rada Nadzorcza była uprawniona do wyrażenia zgody na zawarcie, zmianę lub rozwiązanie (w wyniku porozumienia stron, wypowiedzenia lub odstąpienia) umów, na mocy których Spółka korzysta z nieruchomości lub infrastruktury portowej położonych na terenie morskiego portu handlowego w ….

Prezes Zarządu świadcząc usługi w ramach umowy wyrażał oświadczenia woli w imieniu i na rzecz Spółki, zgodnie z zasadą reprezentacji określoną w umowie spółki.

Prezes Zarządu reprezentował Spółkę zgodnie z zasadą reprezentacji określoną w umowie spółki we wszystkich sprawach związanych z działalnością Spółki oraz wobec wszystkich podmiotów, z którymi Spółka współpracowała, w tym także wobec organów administracji publicznej.

Prezesowi Zarządu przysługiwało wynagrodzenie zgodnie z następującymi postanowieniami umowy:

- § 6 pkt 6.1: „6.1. Zarządzającemu przysługuje z tytułu świadczenia Usług oraz wykonywania innych zobowiązań wynikających z Umowy, przepisów prawa, w tym z tytułu przeniesienia praw autorskich majątkowych wynagrodzenie całkowite, składające się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (dalej „Wynagrodzenie Podstawowe”) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za dany rok obrotowy Spółki (dalej „Wynagrodzenie Zmienne”). Wynagrodzenie całkowite netto zostanie powiększone o należny od niego podatek VAT, chyba że indywidualna interpretacja wydana przez Ministra Finansów lub przepisy prawa, stanowić będą inaczej.”

- § 6 pkt 6.5: „6.5. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych (KPI) i nie może przekroczyć 50% łącznego Wynagrodzenia Podstawowego Zarządzającego za rok obrotowy Spółki, którego dotyczy Wynagrodzenie Zmienne.”

Prezes Zarządu przed zawarciem umowy mógł negocjować jaką krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego będzie stanowiło Wynagrodzenie Podstawowe. Wysokość Wynagrodzenia Podstawowego (stałej części wynagrodzenia) została ustalona w granicach przewidzianych ustawą o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Zasady przyznawania Wynagrodzenia Zmiennego ustalone zostały w § 6 pkt 6.5 do pkt 6.11, zgodnie z którymi: „6.5. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych (KPI) i nie może przekroczyć 50% łącznego Wynagrodzenia Podstawowego Zarządzającego za rok obrotowy Spółki, którego dotyczy Wynagrodzenie Zmienne.

6.6. Ustalenie lub uszczegółowienie Celów Zarządczych na dany rok obrotowy, a także określenie sposobu oceny ich wykonania oraz określenie zasad wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego jest dokonywane w uzgodnieniu z Zarządzającym przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały, podejmowanej nie później niż do końca roku obrotowego poprzedzającego rok, którego Cele Zarządcze dotyczą.

6.7. Na rok obrotowy 2017 ustala się następujące Cele Zarządcze:

6.7.1. realizacja przyjętej Strategii Grupy...,

6.7.2. osiągnięcie założonego zysku netto Spółki,

6.7.3. osiągnięcie wskaźników rentowności i efektywności zarządzania,

6.7.4. realizacja inwestycji założonych w planie inwestycji Spółki oraz zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Spółce, których uszczegółowienie wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI) zawiera Załącznik nr 1 do Umowy. Cele Zarządcze na kolejne lata wraz z uszczegółowieniem w zakresie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, uzgadniane będą pomiędzy Stronami każdorazowo w formie Aneksu do niniejszej Umowy.

6.8. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje Zarządzającemu pod warunkiem realizacji przez Zarządzającego Celów Zarządczych, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Zarządzającemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu przez Zgromadzenie Wspólników.

6.9. Spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy stwierdza w drodze uchwały Rada Nadzorcza, określając należną kwotę Wynagrodzenia Zmiennego, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów Zarządczych. Rada Nadzorcza przedkłada ww. uchwałę wraz z uzasadnieniem Zgromadzeniu Wspólników w terminie 21 dni od dnia odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki w danym roku obrotowym, w celu jej zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników (w tym spełnienia warunków Wynagrodzenia Zmiennego, wysokości Wynagrodzenia Zmiennego).

6.10. Zarządzający jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej sprawozdania z wykonania Celów Zarządczych w oparciu o ustalone wskaźniki KPI w terminie przedstawiania Radzie Nadzorczej sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy, w którym Cele Zarządcze miały zostać wykonane.

Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki przez Zarządzającego w danym roku obrotowym.”

Umowę z Prezesem Zarządu zawarto na okres pełnienia przez niego funkcji w zarządzie Spółki.

Ramy czasowe i miejsce wykonywania umowy określały następujące postanowienia umowy:

„4.3. Zarządzający zobowiązany jest wykonywać swoje obowiązki w siedzibie Spółki, jak również w zależności od potrzeb Spółki, w innych miejscach na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami, przy czym świadczenie Usług poza siedzibą Spółki nie może zakłócać jej płynnego funkcjonowania.

4.4. Zarządzający będzie pełnił swoje obowiązki w takim wymiarze czasu, jaki będzie wymagany do należytego wykonywania Umowy.

4.5. Świadczenie Usług poza siedzibą Spółki trwające nieprzerwanie powyżej 14 dni kalendarzowych wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Przewodniczącym Rady Nadzorczej z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem, a w przypadku niemożności dokonania tego z Przewodniczącym Rady Nadzorczej z przyczyn obiektywnych, wymaga uzgodnienia z Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej lub z innym upoważnionym członkiem Rady Nadzorczej.

4.6. Świadczenie Usług poza siedzibą Spółki trwające nieprzerwanie powyżej 21 dni kalendarzowych w danym miesiącu wymaga uzasadnienia i pisemnej akceptacji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem, a w przypadku niemożności dokonania tego z Przewodniczącym Rady Nadzorczej z przyczyn obiektywnych, wymaga uzgodnienia z Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej lub z innym upoważnionym członkiem Rady Nadzorczej.

4.7. Zarządzający jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w miarę możliwości z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem, a w przypadku niemożności dokonania tego z przyczyn obiektywnych, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub innego upoważnionego członka Rady Nadzorczej, o każdym przypadku niemożności nieprzerwanego świadczenia Usług oraz dołączenia do faktury/rachunku za dany miesiąc informacji o liczbie dni przerwy w świadczeniu Usług i potrącenia, odpowiadającego tej przerwie kwoty wynagrodzenia, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadkach przewidzianych na mocy § 9 ust. 9.1 - 9.4 wynagrodzenie Zarządzającego nie ulega pomniejszeniu.

4.8. O wykonywaniu Usług poza siedzibą Spółki, a także o przerwie w świadczeniu Usług, Zarządzający informuje pozostałych członków Zarządu.

4.9. W przypadku wykonywania przedmiotu Umowy w miejscu innym niż siedziba Spółki, celem zachowania wymogów be...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »