Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

28.08.2012

Kontrakt menedżerski i usługi zarządzania a VAT

Pytanie podatnika: Czy usługi zarządzania świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie Kontraktu Menedżerskiego podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 10 maja 2012 r. (data wpływu 14 maja 2012 r.), uzupełnionym na wezwanie tut. Organu z dnia 11 czerwca 2012 r. (doręczone 14 czerwca 2012 r.) pismem z dnia 14 czerwca 2012 r., nadanym w dniu 14 czerwca 2012 r. (data wpływu 18 czerwca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług zarządzania świadczonych na podstawie kontraktu menedżerskiego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 maja 2012 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług zarządzania świadczonych na podstawie kontraktu menedżerskiego.
Przedmiotowy wniosek uzupełniony został na wezwanie tut. Organu z dnia 11 czerwca 2012 r. nr IPPP1/443-395/12-2/AP, doręczone w dniu 14 czerwca 2012 r., pismem z dnia 14 czerwca 2012 r., nadanym w dniu 14 czerwca (data wpływu 18 czerwca 2012 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca do dnia 31 grudnia 2011 r. był zatrudniony na podstawie umowy o pracę w spółce X S.A. (dalej jako „Spółka” lub „X”) na stanowisku: Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny. Prawno - handlową podstawą powołania Wnioskodawcy do zarządu Spółki jest uchwała Rady Nadzorczej z dnia 28 października 2011 r. Ww. uchwała nie określa wynagrodzenia za sprawowanie funkcji Prezesa Zarządu. Do dnia 31 grudnia 2011 r. zakres obowiązków Wnioskodawcy jako Prezesa Zarządu oraz wynagrodzenie precyzowała ww. umowa o pracę.
Zgodnie z Umową Spółki, do składania oświadczeń woli w imieniu X upoważnieni są: (i) Prezes Zarządu działający samodzielnie; (ii) dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub (iii) jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem.
W związku ze zmianami korporacyjnymi w Spółce, w tym w szczególności, w związku z pozyskaniem nowego inwestora, od dnia 1 stycznia 2012 r. zmianie uległy zasady współpracy oraz wynagradzania kluczowych menedżerów, które przedstawione zostały poniżej.
Od dnia 1 stycznia 2012 r. zasady współpracy Wnioskodawcy ze Spółką jako Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego, określa kontrakt menedżerski (dalej jako „Kontrakt Menedżerski”). Przedmiotem Kontraktu Menedżerskiego jest zarządzanie wybranymi aspektami działalności Spółki w ramach zajmowanego stanowiska Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego w ...
Kontrakt Menedżerski reguluje, w szczególności:

 • zakres obowiązków;
 • wysokość miesięcznego wynagrodzenia;
 • termin płatności wynagrodzenia;
 • okres wypowiedzenia;
 • minimalny wymiar dyspozycyjności menedżera;
 • zakaz konkurencji;
 • obowiązek zachowania poufności.

Zgodnie z § 2 ust. 3 Kontraktu Menedżerskiego, Wnioskodawcy, poza stałym miesięcznym wynagrodzeniem, może przysługiwać również ustalana na odrębnych zasadach premia.
Wnioskodawca wybrał Kontrakt Menedżerski jako tytuł do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego. W związku z tym, Wnioskodawca zobowiązał Spółkę do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu Kontraktu Menedżerskiego, a Spółka to zobowiązanie przyjęła, co potwierdza brzmienie § 3 ust. 2 Kontraktu Menedżerskiego.
Kontrakt Menedżerski reguluje również kwestię odpowiedzialności Wnioskodawcy wobec Spółki, analogicznie do zasad wynikających z Kodeksu pracy (ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r., tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 ze zm.) (art. 119) tj. Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność wobec Spółki za czynności wykonywane na podstawie Kontraktu Menedżerskiego do wysokości kwoty 3-miesięcznego wynagrodzenia należnego Wnioskodawcy. W przypadku, gdyby szkoda powstała z winy umyślnej Wnioskodawcy, odpowiedzialność za szkodę jest pełna. Kontrakt Menedżerski natomiast nie zawiera postanowień regulujących odpowiedzialność Wnioskodawcy wobec osób trzecich, odsyłając w tym zakresie do przepisów prawa cywilnego (podobnie jak w przypadku innych kwestii nieuregulowanych w Kontrakcie Menedżerskim).
Zgodnie z § 2 ust. 10 Kontraktu Menedżerskiego, Spółka wykupiła na rzecz Wnioskodawcy polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku ze sprawowaną funkcją.
Wnioskodawca, poza świadczeniem usług zarządzania na podstawie Kontraktu Menedżerskiego, prowadzi również jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której świadczy usługi doradztwa gospodarczego m.in. na rzecz Spółki. Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy usługi zarządzania świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie Kontraktu Menedżerskiego podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT...
Zdaniem Wnioskodawcy, usługi zarządzania świadczone w ramach Kontraktu Menedżerskiego nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Przekonanie Wnioskodawcy wynika z analizy wskazanych poniżej przepisów prawa.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
Natomiast, zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy VAT podatnikami są m.in. (…) osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą.
Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność został wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.
Stosownie natomiast do postanowień art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy VAT, czynnościami, których nie uznaje się za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, są czynności z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy PIT, jeżeli: (i) z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, (ii) wynagradzania i (iii) odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.
W świetle powyższego kluczowym zagadnieniem w niniejszej sprawie jest ustalenie, czy czynności wykonywane przez Wnioskodawcę w wykonaniu Kontraktu Menedżerskiego stanowią działalność gospodarczą w świetle art. 15 ust. 2 w związku z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT. Poniżej Wnioskodawca wskazuje swoje stanowisko odnośnie przesłanek wymienionych w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy VAT.

 • Przychody z tytułu Kontraktu Menedżerskiego jako przychody ze źródła wymienionego w art. 13 pkt 2-9 ustawy PIT

Kontrakt menedżerski jest umową cywilnoprawną nienazwaną, do której zgodnie z art. 750 Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy o zleceniu.
W opinii stron Kontraktu Menedżerskiego, czynności objęte Kontraktem Menedżerskim są czynnościami o których mowa w art. 13 punkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307 ze zm., dalej jako „ustawa PIT”), co potwierdza brzmienie § 3 ust. 1 Kontraktu Menedżerskiego. Za taką kwalifikacją przychodów z tytułu świadczenia usług zarządczych przez członka zarządu na podstawie kontraktu menedżerskiego opowiedział się także m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 20 stycznia 2011 r. sygn. IPPB1/415-970/10-2/EC.
Jednocześnie, Strony mają świadomość, że przychód z tytułu Kontraktu Menedżerskiego może być również kwalifikowany jako przychód otrzymywany przez osoby należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych (tj. jako źródło przychodów określone w art. 13 pkt 7 ustawy PIT).
W opinii Wnioskodawcy, kwalifikacja przychodu do źródła, o którym mowa w art. 13 pkt 7 lub 13 pkt 9 ustawy PIT nie jest jednak istotna z punktu widzenia art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy VAT.

 • Związanie zlecającego wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności, co do warunków wykonywania tych czynności oraz wynagradzania

Dokonując analizy powyższych przesłanek, Wnioskodawca doszedł to wniosków tożsamych z wnioskami Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie przedstawionych w interpretacji indywidualnej z dnia 14 lutego 2011 r. (sygn. IPPP2-443-856/10-5/AK).
Jak podkreślił Dyrektor w ww. interpretacji „odnośnie dwóch pierwszych warunków (tj. warunków wykonywania usług oraz wynagradzania - przyp. aut.) w zasadzie stosunek prawny o charakterze odpłatnym istniejący pomiędzy usługobiorcą a usługodawcą jest w jakimś sensie określony co do warunków wykonywania danych czynności oraz wynagrodzenia”.
W świetle powyższego uznać należy, że Kontrakt Menedżerski tworzy stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonywanie czynności (tj. Spółką) a wykonującym zlecane czynności (tj. Wnioskodawcą), co do warunków wykonywania tych c...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »