Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

07.05.2012

Kontrakt menedżerski a opodatkowanie VAT

Pytanie podatnika: Wnioskodawca zamierza zawrzeć kontrakt menedżerski ze spółką sp. z o.o., którego przedmiotem będzie zarządzanie jednostką organizacyjną spółki, tj. działem dystrybucji, w ramach pełnionej funkcji Krajowego Dyrektora Dystrybucji. Wnioskodawca nie jest ani udziałowcem ani członkiem zarządu Spółki. Będzie świadczył usługi zarządzania w ramach kontraktu menedżerskiego, poza prowadzoną działalnością gospodarczą. Czy usługi zarządzania świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie ww. kontraktu będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28 grudnia 2011 r. (data wpływu 29 grudnia 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 29 lutego 2012 r. (data wpływu 02 marca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usług zarządzania świadczonych na podstawie kontraktu menedżerskiego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usług zarządzania świadczonych na podstawie kontraktu menedżerskiego.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 29 lutego 2012 r. (data wpływu 02 marca 2012 r.) w zakresie doprecyzowana opisanego zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Począwszy od 01 stycznia 2012 r. Wnioskodawca zamierza zawrzeć kontrakt menedżerski (dalej jako „kontrakt menedżerski"), ze spółką Sp. z o.o. (dalej jako „Spółka"), którego przedmiotem będzie zarządzanie jednostką organizacyjną Spółki, tj. działem dystrybucji, w ramach pełnionej funkcji Krajowego Dyrektora Dystrybucji.

Bez względu na powyższe, Wnioskodawca informuje, że obecnie prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. W 2012 r. Wnioskodawca będzie kontynuował prowadzenia tej działalności, w ramach której będzie świadczył usługi doradcze. Wnioskodawca, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Ponadto, Wnioskodawca informuje, że zgłoszony do Ewidencji Działalności Gospodarczej zakres prowadzonej działalności obejmuje m. in. „pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania” (PKD 70.22.Z).

Kontrakt menedżerski będzie regulował, w szczególności:

- zakres obowiązków,
- wysokość miesięcznego wynagrodzenia,
- termin płatności wynagrodzenia,
- okres wypowiedzenia,
- minimalny wymiar dyspozycyjności menedżera,
- zakaz konkurencji,
- obowiązek zachowania poufności.

Kontrakt menedżerki będzie również regulował kwestię odpowiedzialności Wnioskodawcy wobec Spółki, analogicznie do zasad wynikających z Kodeksu pracy (art. 119) tj. Wnioskodawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec Spółki do wysokości kwoty 3 -miesięcznego wynagrodzenia netto należnego Wnioskodawcy. W przypadku, gdy szkoda powstanie z winy umyślnej Wnioskodawcy, odpowiedzialność za szkodę będzie pełna. Kontrakt menedżerski natomiast nie zawiera postanowień regulujących odpowiedzialność Wnioskodawcy wobec osób trzecich.

Z kontraktu menedżerskiego nie wynika ogólne umocowanie Wnioskodawcy do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki. Tym niemniej, pełnomocnictwo do działania w imieniu i na rzecz Spółki może zostać udzielone na mocy odrębnych dokumentów.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, iż będzie świadczył usługi zarządzania w ramach kontraktu menedżerskiego, poza prowadzoną działalnością gospodarczą. Zgodnie z § 3 ust. 5 kontraktu menedżerskiego, Strony klasyfikują przychód uzyskany z tytułu kontraktu menedżerskiego jako przychód z art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz potwierdzają, że Spółka będzie pobierała od wynagrodzenia zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wnioskodawca nie jest ani udziałowcem ani członkiem zarządu Spółki. W ramach kontraktu menedżerskiego, Wnioskodawca będzie pełnił funkcję Krajowego Dyrektora Dystrybucji. Do zakresu obowiązków Wnioskodawcy będzie należało w szczególności: zarządzanie procesami sprzedaży gazet i produktów z nimi związanych w sposób umożliwiający optymalizację sprzedaży, sprawowanie kontroli i nadzoru operacyjnego nad procesami sprzedażowymi gazet i produktów z nimi związanych w sieciach kolportażu prasowego, sprawowanie nadzoru nad wdrażaniem nowym rozwiązań dystrybucyjnych, zarządzanie polityką personalną, w szczególności dbanie o rozwój i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników działów kolportażu.

Wynagrodzenie uzyskiwane przez Wnioskodawcę w ramach kontraktu menedżerskiego będzie stanowiło przychód z działalności wykonywanej osobiście, zgodnie z art. 13 pkt 9 ww. ustawy. Taką świadomość Stron potwierdza brzmienie § 3 ust. 5 kontraktu menedżerskiego Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż kontrakt menedżerski reguluje w § 7 odpowiedzialność Wnioskodawcy w sposób następujący:

1. „Odpowiedzialność Zarządzającego wobec Spółki za czynności wykonywane na podstawie niniejszej Umowy, ograniczona jest do kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia netto należnego Zarządzającemu ustalonego w § 2 ust. 1. Ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy szkody, która powstała z winy umyślnej Zarządzającego.
2. Jeśli w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy przez Zarządzającego, Spółka będzie odpowiedzialna za szkodę, to Zarządzający będzie odpowiadał razem ze Spółką, za to zobowiązanie. Odpowiedzialność ta jest solidarna, z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej.
3. Jeżeli Zarządzający zostanie pozwany przez osobę trzecią w związku z niewykonywaniem lub nienależytym wykonaniem czynności będących przedmiotem niniejszej Umowy, Spółka będzie zobowiązana do przystąpienia, na wniosek Zarządzającego zgłoszony w formie pisemnej nie później niż w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o wniesieniu pozwu pod rygorem utraty uprawnień określonych w niniejszym ustępie, do procesu po stronie Zarządzającego. Warunkiem przystąpienia do procesu jest dochowanie przez Zarządzającego należytej staranności przy świadczeniu usług na mocy niniejszej Umowy, w szczególności stosowanie się do zasad i procedur obowiązujących w Spółce".

W świetle powyższego, w opinii Wnioskodawcy nie można mówić o pełniej odpowiedzialności Wnioskodawcy za wykonanie zleconych czynności wobec osób trzecich. Odpowiedzialność Wnioskodawcy jest bowiem solidarna ze Spółką i nie może przekroczyć trzykrotności wynagrodzenia netto.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy usługi zarządzania świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menedżerskiego będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi zarządzania świadczone w ramach kontraktu menadżerskiego nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej jako „Ustawa VAT") opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Natomiast, zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy VAT podatnikami są m. in. (...) osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie natomiast do postanowień art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy VAT, czynnościami, których nie uznaje się za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, są czynności z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako „Ustawa PIT") jeżeli:

(i) z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zleca...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »