Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Sprawy codzienne: spadki i darowizny, najem prywatny, nieruchomości, kupno-sprzedaż

25.05.2018

Komu przysługuje renta rodzinna?

Renta rodzinna jest świadczeniem z ubezpieczenia społecznego mającym na celu zapewnienie środków pieniężnych po śmierci ubezpieczonego tym spośród członków rodziny, którzy wraz z jego śmiercią utracili żywiciela. Zasady nabywania prawa do renty rodzinnej zostały ściśle określone przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Interpelacja nr 17055 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie prawa do renty rodzinnej

Szanowna Pani Minister!

Przepisy regulujące zasady przyznawania renty rodzinnej zawarte są w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, 1386).

Zgodnie z treścią powołanego aktu prawnego renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Przy ocenie prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy (art. 65 ust. 1 i 2). Ustawodawca wskazuje również, że renta rodzinna przysługuje także uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. W takim przypadku przyjmuje się, że osoba zmarła spełniała warunki do uzyskania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (art. 66).

Do kręgu osób uprawnionych do renty rodzinnej zalicza się, zgodnie z treścią art. 67 powołanej ustawy, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, małżonka (wdowę i wdowca), rodziców, za których uważa się także ojczyma i macochę oraz osoby przysposabiające.

Renta rodzinna jest swoistym wsparciem finansowym ze strony państwa dla przede wszystkim dzieci, które utraciły rodzica bądź rodziców, na których ciążył obowiązek łożenia na ich utrzymanie.

Moją uwagę na powyższą tematykę zwróciła młoda kobieta, która zgłosiła się do mojego biura poselskiego. Jest ona osobą samotnie wychowującą 4-letniego syna. Ojciec dziecka zginął śmiercią tragiczną. Ze względu na jego młody wiek jego staż pracy był zbyt krótki, aby dziecku przysługiwała renta rodzinna. Zainteresowana jest osobą aktywną zawodową, stara się własnymi siłami zapewnić jak najlepsze warunki życia synowi. Jej dochody nie są wysokie, oscylują bowiem w granicach 1900 zł netto miesięcznie. Nie przysługuje jej prawo do świadczenia wychowawczego na syna, ponieważ uzyskiwane dochody przekraczają ustawowe kryterium uprawniające do wskazanego świadczenia. Ze względu na wysokość zarobków nie przysługują jej także inne świadczenia takie jak zasiłek rodzinny, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka oraz refundacja kosztów opieki nad dzieckiem. Samotne wychowywanie dziecka, konieczność samodzielnego ponoszenia wszelkich kosztów utrzymania rodziny, stale rosnące koszty życia oraz zwiększające się potrzeby dziecka związane z jego rozwojem i konieczność zapewnienia mu opieki znacznie przekraczają możliwości finansowe młodej kobiety. Nie może ona jednak liczyć na pomoc ze strony państwa, ze względu na ściśle określone kryteria dochodowe.

W związku z powyższym zwracam się do Pani Minister z następującymi pytaniami:

Czy istnieją inne niż wskazane powyżej, szczególne instrumenty pomocy, z których skorzystać mogą rodzice samotnie wychowujący dzieci, którzy nie spełniają ustawowych kryteriów dochodowych?

Czy resort rodziny, pracy i polityki społecznej zamierza wprowadzić szczególne rozwiązania, przewidujące pomoc finansową dla dzieci, które straciły rodzica bądź oboje rodziców?

Czy możliwe jest wprowadzenie przepisów, na podstawie których dzieci mogłyby otrzymywać rentę bez względu na staż pracy zmarłego rodzica, w szczególności gdy z uwagi na kryteria dochodowe nie mogą korzystać z innych świadczeń?

Zgłaszający: Jerzy Małecki, Adam Ołdakowski

Data wpływu: 10-11-2017

Odpowiedź na interpelację nr 17055 w sprawie prawa do renty rodzinnej

W związku z wystąpieniem Pana Marszałka z dnia 24 listopada br., znak: K8INT17055, przekazującym interpelację posłów Jerzego Małeckiego oraz Adama Ołdakowskiego w sprawie prawa do renty rodzinnej, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Renta rodzinna jest świadczeniem z ubezpieczenia społecznego mającym na celu zapewnienie środków pieniężnych po śmierci ubezpieczonego tym spośród członków rodziny, którzy wraz z jego śmiercią utracili żywiciela. Zasady nabywania prawa do renty rodzinnej zostały ściśle określone przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383). Zgodnie z art. 65 ustawy, renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Świadczenie to wypłacane jest w przypadku wystąpienia ryzyka ubezpieczeniowego, jakim jest śmierć żywiciela rodziny, której konsekwencję stanowi utrata bądź pomniejszenie środków utrzymania. Podstawową funkcją renty rodzinnej jest zatem czasowe zapewnienie środków egzystencji rodzinie zmarłego, którą utrzymywał, przede wszystkim jego dzieciom. Instytucja renty rodzinnej ma zatem majątkowy i zarazem alimentacyjny charakter.

Należy zauważyć, że renta rodzinna stanowi odrębne świadczenie z systemu ubezpieczeń społecznych, wtórne w stosunku do prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, które przysługiwało lub przysługiwałoby zmarłemu. Oznacza to, że nabycie renty rodzinnej nie stanowi przeniesienia świadczenia po zmarłym na rzecz członka jego rodziny, co oznaczałoby faktyczne dziedziczenie emerytury lub renty po zmarłym. Jest to nabycie prawa do odrębnego świadczenia o charakterze alimentacyjnym, którego funkcją jest kompensacja zmniejszonych lub utraconych dochodów, jakie zapewniał zmarły swojej rodzinie i bliskim. Z kolei wysokość świadczenia jest efektem wypracowania stażu ubezpieczeniowego przez nieżyjącego członka rodziny i konsekwencją opłacania przez niego składek na ubezpieczenia społeczne.

Jedną z okoliczności, uzasadniającą przyznanie prawa do renty rodzinnej, jest fakt spełniania przez zmarłego w chwili śmierci warunków przewidzianych dla uzyskania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Zostały one określone w art. 57 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnił łącznie następujące warunki: 1. jest niezdolny do pracy; 2. ma wymagany, stosownie do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy, okres składkowy i nieskładkowy; 3. niezdolność do pracy powstała – co do zasady – w okresie ubezpieczenia albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tego okresu.

Przy ustalaniu...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »