Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

29.05.2012

Kompensata należności a przyśpieszony zwrot VAT

Z uzasadnienia: Warunek otrzymania przyspieszonego zwrotu nadwyżki podatku jest spełniony także wtedy, gdy w miejsce zapłaty należności z faktury wskazanej w tym przepisie, podatnik i wystawca faktury dokonają wzajemnego potrącenia przysługujących im wierzytelności.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Janusz Zubrzycki, Sędzia NSA Barbara Wasilewska (spr.), Sędzia WSA (del) Roman Wiatrowski, Protokolant Marek Wojtasiewicz, po rozpoznaniu w dniu 5 kwietnia 2012 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 7 czerwca 2011 r. sygn. akt I SA/Gd 388/11 w sprawie ze skargi G. T. C. S.A. z siedzibą w S. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2011 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług:

1) oddala skargę kasacyjną,
2) zasądza od Ministra Finansów na rzecz G. T. C. S.A. z siedzibą w S. kwotę 120 (słownie: sto dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Zaskarżony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Wyrokiem z dnia 7 czerwca 2011 r., sygn. akt I SA/Gd 388/11, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uchylił zaskarżoną przez G. S.A. z siedzibą w S. interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2011 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług.

Stan sprawy przedstawiony przez Sąd I instancji:

W dniu 21 października 2010 r. G. S.A. z siedzibą w S. (zwana dalej "Spółką") złożyła wniosek, uzupełniony w dniu 24 stycznia 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynikało, że przedmiotem działalności Spółki jest projektowanie, budowa i eksploatacja odcinka autostrady. W chwili obecnej eksploatuje gotowy odcinek autostrady oraz jest w trakcie budowy nowego odcinka. Eksploatacją i utrzymaniem gotowych odcinków autostrady zajmuje się, na zlecenie Spółki, operator autostrady. Na podstawie zawartej umowy, operator jest zobowiązany do utrzymywania odpowiedniego stanu technicznego autostrady, w tym do dokonywania napraw szkód wyrządzonych przez użytkowników autostrady, o ile wartość pojedynczej szkody nie przekracza limitu kwotowego określonego w tej umowie. W przypadku szkód, których sprawca jest znany, operator wystawia fakturę Spółce za wykonanie usługi naprawy, na której koszt składają się koszty materiałów użytych do naprawy, koszty robocizny pracowników operatora a także koszty ewentualnych podwykonawców, z których korzysta operator. Nadto operator, reprezentując Spółkę, dochodzi od towarzystw ubezpieczeniowych, w których ubezpieczeni są sprawcy szkód, wypłaty odszkodowań na rzecz spółki. Obecnie Spółka dokonuje zapłaty za faktury wystawiane przez operatora z tytułu usług naprawy szkód, w formie przelewów bankowych. Ponieważ jednak taki sposób rozliczeń powoduje, że musi angażować swoje środki pieniężne, a dopiero po zapłacie należności operatorowi odzyskuje od ubezpieczycieli w formie odszkodowań zwrot poniesionych kosztów, więc kontrahenci rozważają zmianę sposobu rozliczeń za naprawę szkód, których sprawcy są znani. Nowy system rozliczeń polegałby na tym, że operator, tak jak dotychczas, dokonywałby naprawy szkody i wystawiałby na Spółkę fakturę obejmującą wynagrodzenie za materiały i robociznę. Spółka dokonywałaby płatności na rzecz operatora przelewem bankowym części kwoty wynikającej z wystawionej faktury, równej sumie wartości netto materiałów zużytych w trakcie naprawy oraz sumy podatku od towarów i usług (naliczonego od całości wynagrodzenia). Dokonywałaby też na rzecz operatora odpłatnej cesji (sprzedaży) praw do odszkodowań przysługujących jej od ubezpieczycieli sprawców szkód, w części, w jakiej te odszkodowania odpowiadałyby wartości netto robocizny operatora, wynikającej z wystawionej faktury. Sprzedaż wierzytelności odbywałaby się po jej wartości nominalnej. Ponieważ Spółka miałaby zobowiązanie wobec operatora o zapłatę nieuregulowanej przelewem części należności wynikającej z faktury (należności odnoszącej się do wartości robocizny netto), a jednocześnie miałaby wierzytelność wobec operatora o zapłatę ceny za sprzedaż wierzytelności o odszkodowanie i ponieważ kwoty te byłyby sobie równe, strony dokonywałby potrącenia. W wyniku potrącenia obie wierzytelności uległyby całkowitemu zaspokojeniu.

W związku z powyższym Spółka zwróciła się z pytaniem:

Czy będzie uprawniona do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego w przyśpieszonym terminie 25 dni, o którym mowa w art. 87 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm., zwanej dalej "u.p.t.u."), jeżeli faktury obejmujące wynagrodzenie dla operatora za usługi związane z naprawą szkód na autostradzie będą częściowo regulowane przez potrącenie wzajemnych wierzytelności Spółki i operatora?

Zdaniem Spółki, powołującej treść art. 86 ust. 1, art. 87 ust. 1 i 6 u.p.t.u. oraz art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r., o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. Z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.), nic nie wskazuje na to, aby dokonanie zapłaty należności poprzez potrącenie wierzytelności przysługujących wzajemnie stronom tr...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »